МЕТОДИЧКА ВЕЖБАЊА У ВРТИЋУ: КОНТЕКСТ САРАДЊЕ СТУДЕНАТА, ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 235-249)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Гордана М. Степић, Дејан С. Савичевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: gstepic@np.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.235S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Циљ истраживања је сагледавање и разумевање перспективе студе- ната – будућих васпитача о облицима сарадње студената, васпитача и наставника током методичких вежбања у вртићу. Намерним узорком обухваћени су студенти (укупно 27) основних струковних студија Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, који су методичка вежбања реализовали у вртићима ПУ „Пчелица” у Сремској Митровици. Током обраде података добијених анкетним упитни- ком сагледаване су релевантне теме и категорије коришћењем тематске анализе. Резул- тати истраживања показали су да се сарадња остварује претежно кроз вођење и пружање помоћи и дељење, док је заједнички рад у већој мери присутан на нивоу разумевања   и потребе, него на нивоу практиковања у вртићу. Овим радом указујемо и на могући начин организације и реализације методичких вежбања у вртићу који превазилази усме- реност на припремање студената за извођење активности, већ подстиче сарадњу будућих васпитача са васпитачима и наставницима у домену заједничког планирања и развијања реалног програма, размене професионалних идеја, заједничког решавања проблема, по- сматрања и рефлексије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

студенти – будући васпитачи, методичка вежбања, сарадња

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бенет, Ишлер, О’Лафлин (1992): R. V. Bennett, M. F. Ishler, M. O’Loughlin, Effective collaboration in teacher education, Action in Teacher Education, 14(1), 5256.
 • Браун, Кларк (2006): V. Braun, V. Clarke, Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
 • Буш, Грођехен (2020): A. Bush, N. Grotjohann, Collaboration in teacher edu- cation: A cross-sectional study on future teachers’ attitudes towards collaboration, their intentions to collaborate and their performance of collaboration, Teaching and Teacher Education, 88, https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102968.
 • Волш, Елмзли (2005): K. Walsh, L. Elmslie, Practicum Pairs: An Alternative for First Field Experience in Early Childhood Teacher Education, Asia Pacific Journal of Teacher Education, 33(1), 5–21.
 • Глен (2006): W. J. Glenn, Model versus mentor: Defining the necessary qualities of the effective cooperating teacher, Teacher Education Quarterly, 33(1), 85–95.
 • Године узлета, Основе програма предшколског васпитања и образовања (2019). Београд: Просветни преглед д.о.о.
 • Гођоти (2017): E. Gourgiotou, Trainee Teachers’ Collaborative and Reflective Practicum in Kindergarten Classrooms in Greece: A Case Study Approach, The Educa- tional Review, 2(1), 117–128, http://dx.doi.org/10.26855/er.2018.01.001.
 • Грир (2012): J. A. Greer, Professional Learning and Collaboration (doctoral dis- sertation), Virginia: Polytechnic Institute and State University.
 • Гросман, Вајнберг, Вулворт (2001): P. Grossman, S. Wineburg, S. Woolworth, Toward a Theory of Teacher Community, Teachers College Record, 103(6), 942–1012.
 • Јанг, Ешби, Боаз, Грејсон (2002): K. Young, D. Ashby, A., Boaz, L. Grayson, Social Science and the Evidence-based Policy Movement, Social Policy and Society, 1, 215–224.
 • Кларк, Џарвис-Селинџер (2005): A. Clarke, S. Jarvis-Selinger, What the teach- ing perspectives of cooperating teachers tell us about their advisory practices, Teaching and Teacher Education, 21, 65–78, doi: 10.1016/j.tate.2004.11.006.
 • Коук (2005): P. K. Coke, Practicing what we preach: An argument for coopera- tive learning opportunities for elementary and secondary educators, Education, 126(2), 392–398.
 • Крњаја (2014): Ж. Крњаја, Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике, Настава и васпитање, 63(2), 189–202.
 • Крњаја (2015): Ж. Крњаја, Пројектни приступ учењу у предшколским про- грамима, Педагогија, 2, 188–199.
 • Лејв, Венгер (1991): J. Lave, E. Wenger, Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355.
 • Литл (1990): J. W. Little, The persistence of privacy: autonomy and initiative in teachers’ professional relations, Teachers’ College Record, 91(4), 509–536.
 • Мишкељин (2016): Л. Мишкељин, Менторство као колаборација практичара – перспектива ментора, Настава и васпитање, 65(2), 395–410.
 • Остин, Болдвин (1992): A. E. Austin, R. G. Baldwin, Faculty collaboration: En- hancing the quality of scholarship and teaching, Washington DC: ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education.
 • Павловић Бренеселовић, Крњаја (2017): Д. Павловић Бренеселовић, Ж. Кр- њаја, Калеидоскоп. Основе диверсификованих програма предшколског васпитања и образовања, Београд: Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију.
 • Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја (2018): Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр. 16/2018.
 • Ренкен (1998): B. Rankin, Education as Collaboration − Learning from and Build- ing on Dewey, Vygotski, and Piaget, In: The Hundred Languages of Children – The Reggio Emilia Approach, Advanced Reflections, London: Ablex Publishing Corporation, 70–83.
 • Роли (1999): J. Rowley, What is knowledge management?, Library Management, 20(8), 416–420, https://doi.org/10.1108/01435129910291175.
 • Салдана (2015): J. Saldaña, The coding manual for qualitative researchers, Thou- sand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Смит (2016): K. Smith, Partnerships in Teacher Education – Going Beyond the Rhetoric, with Reference to the Norwegian Context, CEPS Journal, 6(3), 17–36.
 • Степић, Прлић (2019): Г. Степић, И. Прлић, Стручна пракса будућих васпи- тача из перспективе студената и васпитача-ментора, у: Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета, Друга међу- народна научно-стручна конференција „Иницијално образовање и стручно усаврша- вање васпитача – партнерство у грађењу квалитетаˮ, Сремска Митровица: ВШССВ- ПИ, 51–62.
 • Томас (2000): J. W. Thomas, A review of research on project-based learning, San Rafael: Autodesk Foundation.
 • Ферије-Кер (2005): J. Ferrier-Kerr, Working together: Collaborative strategies for developing effective professional relationships in the practicum, paper presented at 35th an- nual conference Australian Association of Research in Education (AARE), Sydney, Aus- tralia. Retrieved in June 2022 from www: https://www.aare.edu.au/data/publications/2003/ fer03456.pdf.
 • Форман, Фајф (1998): G. Forman, B. Fyfe, Negotiated Learning Through Design, Documentation, and Discourse, In: The Hundred Languages of Children – The Reggio Emilia Approach, Advanced Reflections, London: Ablex Publishing Corporation, 239–260. Фулен (2001): M. Fullan, The New Meaning of Educational Change, New York: Teacher College Press, London: Routledge/Falmer.
 • Фулен, Хагривс (1991): M. Fullan, А. Hargreaves, What’s Worth Fighting for in Your School?, New York: Teachers College Press.
 • Хагривс, Оконор (2018): А. Hargreaves, М. Т. O’Connor, Leading collaborative professionalism, Retrieved in January 2022 from: http://www.andyhargreaves.com/up- loads/5/2/9/2/5292616/seminar_series_274april2018.pdf.
 • Цекић-Јовановић, Марковић (2021): O. Cekić-Jovanović, S. Marković, Possi- bilities of University Teaching Enhancement – Integration of Methods and Approaches in Teaching Literature with Science and Social Studies, Inovacije u nastavi, 34(1), 80–94, doi: 10.5937/inovacije2101080C.
 • Џенг (2006): S. J. Jang, Research on the effects of team teaching upon two second- ary school teachers, Educational Research, 48(2), 177–194.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org