ЛИКОВНА КОЛОНИЈА КАО МОДЕЛ ПЕДАГОШКЕ ПОДРШКЕ ДАРОВИТОЈ ДЕЦИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 197-209)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јована Н. Ђорђевић, Милош М. Ђорђевић, Миа М. Арсенијевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: avramjov@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.197DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад се бави проблемом педагошког рада са децом предшколског узра- ста која показују даровитост за ликовно изражавање. Циљ рада је да прикаже резултате две ликовне колоније, реализоване као специфични модели васпитно-образовног рада са ликовно даровитом децом и укаже на потенцијал који овакав модел рада има у овој области. Две описане ликовне колоније продукт су научног и стручног рада ликовних уметника и методичара ликовног васпитања и образовања на Факултету педагошких наука у Јагодини, а учесници су била деца из предшколских установа у Јагодини, прет- ходно идентификована као даровита за ликовно изражавање. Резултати реализованих ликовних радионица и ангажмана стручњака из области методике ликовног васпитања у спроведеним ликовним активностима двеју ликовних колонија показују ефектност изло- женог модела рада. Закључак подразумева и препоруку даљег унапређивања овог модела како би се омогућила системска и перманентна педагошка подршка деци предшколског узраста даровитој за ликовно изражавање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

даровитост за ликовно изражавање, ликовна колонија, модели подр- шке ликовној даровитости, васпитно-образовни рад са даровитом децом, предшколски узраст.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Алдрих (2008): J. L. Aldrich, Artist Colonies in Europe, the United States, and Florida, USF Graduate Theses and Dissertations, University of South Florida.
 • Брајчић, Кушчевић (2019): M. Brajčić, D. Kuščević, Evaluating of artisticaly gifted children in kindergarten, In: J. Herzog (Еd.), Contemporary Aspects of Giftedness, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 21‒32.
 • Винер (1993): E. Winner, Exceptional Artistic Development: The Role of Visual Thinking, Journal of Aesthetic Education, Special Issue: Essays in Honor of Rudolf Arnhe- im, 27(4), 31‒44.
 • Винер (1999): E. Winner, Giftedness vs. creativity in the visual arts, Poetics, 24, 349‒377.
 • Вон Кароли, Винер (2005): C. von Karolyi, E. Winner, Extreme Giftedness, In: R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Second Edition, Cambridge University Press, 377‒394.
 • Ђорђевић (2022): Ј. Ђорђевић, Едукација студената за рад са децом дарови- том за ликовно изражавање, Узданица ‒ Часопис за језик, књижевност и педагошке науке, XIX/2, Јагодина: Факултет педагошких наука, 197‒213.
 • Јевтић (2009): B. Jevtić, Struktura kompetencija darovite predškolske dece, Da- roviti i društvena elita, Zbornik 15, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palovˮ, 250‒259.
 • Калахан, Милер (2005): C. M. Callahan, E. M. Miller, A child-responsive model of giftedness, In: R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Second Edition, Cambridge University Press, 246‒279.
 • Карлаварис (1986): B. Karlavaris, Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece za 3. godinu pedagoške akademije, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Кауфман, Стербнерг (2008): S. B. Kaufman, R. J. Sternberg, Conceptions of Giftedness, In: S. Pfeiffer (Ed.), Handbook of Giftedness in Children, Psychoeducational Theory, Research, Springer, 71‒91.
 • Кер (2009): B. Kerr (Ed.), Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent, SAGE Publications, Inc.
 • Clark’s Drawing Abilities Test (CDAT): https://drawingtest.org/cdat/test-uses/, посећен 20. јула 2022.
 • Којић, Карлаварис, Којић (2020): M Kojić, B. Karlavaris, S. Kojić, Metodika likovnog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, Podgorica: Univerzitet Crne Gore.
 • Кокс (2000): М. Кокс, Дечији цртежи, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Крагуљац, Карлаварис (1970): M. Kraguljac, B. Karlavaris, Estetsko procenjivanje u osnovnoj školi, Praćenje eksperimentalnog programa za estetsko procenjivanje u okviru likovnog vaspitanja u osnovnoj školi, Beograd: Umetnička akademija u Beogradu.
 • Маравић (2014): М. Маравић, Социјалне конструкције појма дечје уметности,
 • Зборник Института за педагошка истраживања, 46(2), 385‒395.
 • Монкс, Кацко (2005): F. J. Monks, M. W. Katzko, Giftedness and Gifted Educa- tion, In: R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Second Edition, Cambridge University Press, 187‒200.
 • Рензули (1978): J. S. Renzulli, What Makes Giftedness? Reexamining a Defini- tion, The Phi Delta Kappan, 60(3), 180‒184, 261.
 • Рензули (1999): J. S. Renzulli, What Is This Thing Called Giftedness, and How Do We Develop It? A Twenty-Five Year Perspective, Journal for the Education of the Gifted, 23(1), 3‒54.
 • Рензули (2005): J. S. Renzulli, The three-ring conception of giftedness. A devel- opmental model for promoting creative productivity, In: R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Second Edition, Cambridge University Press, 246‒279.
 • Селаковић, Ђорђевић (2019): К. Selaković, М. Đorđević, Individual Educational Plan for Artistically Gifted Students – Challeges and Issues, In: J. Herzog (Еd.), Contem- porary Aspects of Giftedness, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 235‒247.
 • Стернберг, Дејвидсон (2005): R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Second Edition, Cambridge University Press.
 • Стернберг, Џарвин, Григоренко (2011): R. J. Sternberg, L. Jarvin, E. L. Grigor- enko, Explorations in Giftedness, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Фајфер, Блеј (2008): S. Pfeiffer, S. Blei, Gifted Identification Beyond the IQ Test: Rating Scales and Other Assessment Procedures, In: S. Pfeiffer (Ed.), Handbook of Gifted- ness in Children, Psychoeducational Theory, Research, Springer, 177‒198.
 • Фајфер (2018): S. I. Pfeiffer (Ed.), Handbook of Giftedness in Children Psychoedu- cational Theory, Research, and Best Practices, Second Edition, Springer, 2018.
 • Филиповић (2016): С. Филиповић, Методичка пракса ликовних педагога, Бео- град: ФЛУ.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org