СПРЕМНОСТ УЧИТЕЉА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТЕМ КОНЦЕПТА ОБРАЗОВАЊА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 181-195)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Н. Филиповић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: afilipovic258@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.181F

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је указано на значај спремности учитеља за примену СТЕМ концепта, као једне од кључних баријера за његову имплементацију. Потреба за додат- ним професионалним ангажовањем учитеља око упознавања самог концепта ради оспо- собљавања ученика за кохезивно разумевање садржаја СТЕМ дисциплина и ниво компе- тенција учитеља за креирање и коришћење наставног материјала интердисциплинарног СТЕМ каракатера, неки су од елемената који наглашавају важност разматрања проблема дифузије СТЕМ концепта као педагошке иновације. У циљу истраживања нивоа спрем- ности учитеља за имплементацију СТЕМ концепта образовања у разредној настави на нашим просторима, спроведено је емпиријско истраживање у оквиру којег је извршено анкетирање 107 учитеља из различитих крајева Србије. Ставови учитеља испитани су претходно валидираном скалом страних аутора, која је имала одлике петостепене Ли- кертове скале ставова. Испитали смо и природу везе когнитивне и афективне спремно- сти учитеља и њихове самоефикасности са социодемографским варијаблама (пол, радни стаж, почетак професионалног ангажовања, године рада у просвети). Резултати су по- казали да учитељи показују спремност ка имплементацији овог приступа у настави и изражавају висок степен афективне спремности, која је у корелацији са нивоом њихове когнитивне спремности и нивоом самоефикасности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

СТЕМ образовање, имплементација СТЕМ концепта образовања, когнитивна спремност, афективна спремност, самоефикасност учитеља.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Aбдулах и др. (2017): A. H. Abdullah, M. H. Hamzah, R. H. S. R. Hussin, U. H. A. Kohar, S. N. S. A. Rahman, J. Junaidi, Teachers’ Readiness in Implementing Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education from the Cognitive, Affec- tive and Behavioural Aspects, In: Proceedings of the 2017 IEEE 6th International Confer- ence on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), Hong Kong, China, 12–14, doi: http://doi.org/10.1109/TALE.2017.8252295.
 • Aкај, Авци (2022): B. Akçay, F. Avcı, Development of the STEM‒Pedagogical Content Knowledge Scale for Preservice Teachers: Validity and Reliability Study, Journal of Science Learning, 5(1), 79‒90, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1342849.pdf.
 • Амадо, Кареа (2022): N. Amado, S. Carreia, Teachers realising the role of STEM practices for the development of 21st century skills, Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12), Feb 2022, Bozen‒Bolzano, Italy.
 • Белбејз и др. (2022): S. Belbase, B. Mainali, W. Kasemsukpipat, H. Tairab,    М. Gochoo, А. Jarrah, At the dawn of science, technology, engineering, arts, and math- ematics (STEAM) education: prospects, priorities, processes, and problems, International
 • Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 53(11), 2919–2955, doi: https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1922943.
 • Бојс и др. (2021): К. Boice, Ј. Jackson, М. Alemdar, А. Rao, S. Grossman,      М. Usselman, Supporting Teachers on Their STEAM Journey: A Collaborative STEAM Teacher Training Program, Education Science, 11(3), doi: https://doi.org/10.3390/educ- sci11030105.
 • Буш, Кук (2019): S. Bush, K. Cook, Structuring STEAM Inquiries: Lessons Learned from Practice, STEAM Education ‒ Theory and Practice, Springer, 19–36.
 • Влаховић (2020): Б. Влаховић, Предвођење иновација у школи, Београд: Срп- ска академија образовања.
 • Виденовић, Чапрић (2020): М. Виденовић, Г. Чапрић, ПИСА 2018: извештај за Републику Србију, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Генг, Јонг, Чаи (2019): Ј. Geng, M. S.-Y. Jong, C. S. Chai, Hong Kong Teach- ers’ Self-Efficacy and Concerns About STEM Education, The Asia‒Pacific Education Re- searcher 2019, 28, 35–45, doi: https://doi.org/10.1007/s40299-018-0414-1.
 • Гуднок, Пелек, Сторди (2014): К. Goodnough, Sh. Pelech, М. Stordy, Effective Professional Development in STEM Education: The Perceptions of Primary/Elementary Teachers, Teacher Education and Practice, 27(2/3).
 • Ђерић и др. (2020): I. Đerić, N. Gutvajn, S. Jošić, N. Ševa, Nacionalni izveštaj: TIMSS 2019 u Srbiji: pregled osnovnih nalaza, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja;
 • Зи, Кумен (2016): M. Zee, H. M. Y. Koomen, Teacher self-efficacy and its effects on classroom processes, student academic adjustment, and teacher well-being: A synthesis of 40 years of research, Review of Educational Research, 86(4), 981‒1015, doi: https://doi. org/10.3102/0034654315626801;
 • Маргот, Кетлер (2019): K. C. Margot, T. Kettler, Teachers’ perception of STEM integration and education: a systematic literature review, International Journal of STEM Education, 6(2), doi: https://doi.org/10.1186/s40594-018-0151-2.
 • Палант (2017): Ј. Pallant, SPSS: priručnik za preživljavanje: postupni vodič kroz analizu podataka pomoću programa IBM SPSS, Beograd: Mikro knjiga;
 • Папајанопулу, Вајопулу, Стамовласис (2023): Т. Papagiannopoulou, Ј. Vaio- poulou, J. Stamovlasis, Teachers’ Readiness to Implement STEM Education: Psychometric Properties of Tri-STEM Scale and Measurement Invariance across Individual Character- istics of Greek In-Service Teachers, Education Science, 13, doi: https://doi.org/10.3390/ educsci13030299.
 • Столман, Мур, Роериг (2012): М. Stohlmann, T. J. Moore, G. H. Roehrig, Consid- erations for Teaching Integrated STEM Education, Journal of Pre-College Engineering Ed- ucation Research (J-PEER), 2(1), Article 4, doi: https://doi.org/10.5703/1288284314653; Страуд, Беинс (2019): А. Stroud, L. Baines, Inquiry, Investigative Processes, Art,
 • and Writing in STEAM, STEAM Education ‒ Theory and Practice, Springer, 1–18.
 • Топалска (2021): R. Topalska, STEAM Education in the View of the Bulgarian Teacher, TEM Journal, 10(4), 1822‒1827, doi: https://doi.org/10.18421/TEM104-45.
 • Тото, Јулисма, Амам (2021): Т. Toto, L. Yulisma, А. Amam, Improving teachers’ understanding and readiness in implementing STEM through science learning simulation, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 10(2), doi: https://doi.org/10.15294/jpii.v10i2.27509.
 • Хои (2021): H. Hoi, Applying STEAM Teaching Method to Primary Schools to Improve the Quality of Teaching and Learning for Children, International Journal of Early Childhood Special Education (INT‒JECSE), 13(2), 1051–1055;
 • Цекић-Јовановић, Гајић (2022): О. Cekić-Jovanović, N. Gajić, Attitudes of pri- mary school teachers about the importance, place and role of modern technology and math- ematics in STEAM education, Uzdanica, XIX/2, 183‒197, doi: https://doi.org/10.46793/ Uzdanica19.S.183CJ.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org