ДЕЧЈЕ МИСКОНЦЕПЦИЈЕ О СВЕТЛОСНИМ ФЕНОМЕНИМА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 167-179)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија Т. Бошњак Степановић, Сања Ж. Балаћ, Наталија B. Пешут

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sanjabalac@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.167BS

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У оквиру наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво изуча- вају се бројни сложени и апстрактни природни феномени које ученици често погрешно тумаче. Први корак у овим наставним ситуацијама је стицање дубљег увида у смисао и изворе таквих погрешних уверења. Циљ овог истраживања био је да се путем интервјуа испитају мисконцепције ученика од првог до четвртог разреда основне школе о светло- сним појавама као што су извори и простирање светлости, природа вида, провидност материјала, одбијање и преламање светлости и сенке. Снимљени су и транскрибовани разговори са 24 ученика, по шест из сваког разреда из три основне школе у Сомбору и околини. Ученички одговори су класификовани према сличности и разврстани по ка- тегоријама као спонтани, мешовити, „не знам” и научни. Добијени резултати указују на присуство великог броја разноврсних погрешних уверења о испитиваним појмовима независно од узраста ученика. Може се закључити да у оквиру претежно традиционално обликоване наставне праксе концепти о светлости представљају превелики изазов за уче- нике млађег школског узраста. Да би се ови и слични концепти исправно увели у систем појмова ученика неопходни су адекватни и ефикасни наставни приступи који ће за по- лазиште имати дечја погрешна уверења, чијем откривању доприноси и ово истраживање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

светлосне појаве, Свет око нас и Природа и друштво, развој појмо- ва, погрешна уверења.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Ален (2010): М. Allen, Misconceptions in Primary Science, New York: Open University Press.
 • Антић (2007): С. Антић, Заблуде у знању које остају упркос школском учењу, Зборник Института за педагошка истраживања, 39(1), 48–68.
 • Благданић, Радовановић, Бошњак Степановић (2019): С. Благданић, И. Радо- вановић, М. Бошњак Степановић, Предубеђења ученика о природним феноменима на почетку основног образовања – оков и/или могућност, Иновације у настави, 32(1), 16–29.
 • Близак, Шафики, Кендил (2009): D. Blizak, F. Chafiqi, D. Kendil, Students mis- conceptions about light in Algeria, Education and training in optics and photonics, 1–8.
 • Варела, Коста (2015): P. Varela, M. F. Costa, Explore the concept of “light” and its interaction with matter: an inquiry-based science education project in primary school, Journal of Physics, 605(1), 1–9.
 • Виготски (1983): L. S. Vigotski, Mišljenje i govor, Beograd: Nolit.
 • Видиатмоко, Шимицу (2018): А. Widiyatmoko, К. Shimizu, Literature review of factors contributing to students’ misconceptions in light and optical instruments, Interna- tional journal of еnvironmental and science education, 13(10), 853–863.
 • Григорович (2015): А. Grigorovitch, Teaching optics perspectives: 10‒11 year old pupils’ representations of light, International Education & Research Journal, 1(3), 4–6. Далакура, Раванис (2014): V. Ntalakoura, K. Ravanis, Changing preschool children’s representations of light: a scratch based teaching approach, Journal of baltic science education, 191–200.
 • Делсерис, Импедово, Фрагиадаки, Кампеза (2018): A. Delserieys, M. A. Impe- dovo, G. Fragkiadaki, M. Kampeza, Using drawings to explore preschool children’s ideas about shadow formation, Review of Science, Mathematics and ICT Education.
 • Кандић, Субаков Симић, Васић, Петровић, Матејић (2021): А. Kandić, G. Subakov Simić, Ž. Vasić, I. Petrović, I. Matejić, Priroda i društvo, udžbenik za 4. razred osnovne škole, Beograd: Novi Logos.
 • Кастро, Родригез (2014): D. Castro, J. Rodriguez, 8‒9 year old pupils’ mental representations of light: teaching perspectives, Journal of Advances in Natural Sciences, 2(1), 40–44.
 • Kлаусмајер (1985): H. J. Klausmeiеr, Educational psychology, New York: Harper & Row.
 • Кубиатко, Прокоп (2009): М. Kubiatko, P. Prokop, Pupil’s understanding of mammals: An investigation of the cognitive dimension of misconceptions, Orbis scholae, 3(2), 97–112.
 • Лестари, Прабово, Видодо (2018): L. D. Lestari, P. Prabowo, P. W. Widodo, Reducing light misconceptions by using Predict‒Observe‒Explain strategies, Mathematics, informatics, science, and education international conference, Surabaya, Indonesia.
 • Линдстранд, Хансон, Олсон, Лjунгјарф (2016): А. Е. Lindstrand, L. Hansson, R, Olsson, A. Ljung-Djärf, Playful Learning about Light and Shadow: A Learning Study Project in Early Childhood Education, Creative Education, 7, 333–348.
 • Марушић Јаблановић, Благданић (2019): М. Марушић Јаблановић, С. Благ- данић, Када научно постане научено, Београд: Универзитет у Београду, Учитељски факултет.
 • Раванис (2018): К. Ravanis, How do we see the nonluminous object? 12‒13 years- old students’ mental representations of vision, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi, 7(1), 1–9.
 • Радојевић (2016): М. Radojević, Fizika, udžbenik za 8. razred osnovne škole, Beo- grad: Klett.
 • Сахин, Ипек, Ајас (2008): C. Sahin, H. Ipek, A. Ayas, Students understanding of light concepts primary school: A cross age study, Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(1), 1–19.
 • Смолек, Хершбергер (2011): L. Smolleck, V. Hershberger, Playing with Science: An Investigation of Young Children’s Science Conceptions and Misconceptions, Current Issues in Education, 14(1), 1–32.
 • Сокановић, Лукић, Субаков Симић (2021): Lj. Sokanović, G. Lukić, G. Suba- kov Simić, Svet oko nas, Beograd: Logos.
 • Су, Тсаи, Лианг (2011): C. Y. Hsu, C. C. Tsai, J. C. Liang, Facilitating preschool- ers’ scientific knowledge construction via computer games regarding light and shadow: The effect of the Prediction‒Оbservation‒Еxplanation (POE) strategy, Journal of Science Education and Technology, 20(5), 482–493.
 • Узун, Алев, Карал (2013): S. Uzun, N. Alev, I. S. Karal, A cross-age study of an understanding of light and sight concepts in physics, Science education international, 24(2), 129–149.
 • Харлен (2006): W. Harlen, Teaching, Learning and Assessing Science 5‒12, Lon- don: Sage Publications.
 • Хераклиоти, Пантидос (2016): Е. Herakleioti, Р. Pantidos, The contribution of the human body in young children’s explanations about shadow formation, Research in Science Education, 46(1), 21–42.
 • Чарлсворт, Линд (2013): R. Charlesworth, K. Lind, Math and Science for Young Children, Canada: Wadswort.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org