МЕЛАНХОЛИЈА, НИХИЛИЗАМ И ГРАД: ПОЕМА „ЛАМЕНТ НАД БЕОГРАДОМˮ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 119-127)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија С. Пантовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mpantovic@np.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.119P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад се бави везом меланхолије и града у којем су садржана много- струка значења. Субјекатско осећање меланхоличности и нихилизма бивствује у Црњан- сковој поеми „Ламент над Београдомˮ напоредо са осећањима припадности, спокоја и утехе. Спона између диферентних, антиномних стања Црњансковог субјекта јесте упра- во град. Циљ рада јесте да прикаже како су антиномични односи уписани у доживљај града и позиције сопства у односу на осећај туђинског, другог, и завичајног, припадају- ћег. Анализа је усмерена на перспективу субјекта, који значењски усложњава функцију појма град, разоткривајући, на тај начин, сложеност меланхоличне позиције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

меланхолија, нихилизам, град, модерни субјект, поема.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ
 • Црњански (2002): М. Црњански, Лирика Итаке и све друге песме, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
ЛИTЕРАТУРА
 • Владушић (2013): С. Владушић, Црњански: Од „Стражиловаˮ до „Ламента над Београдомˮ, зборник радова Милош Црњански: поезија и коментари, Београд: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београ- ду, Матица српска, 240–248.
 • Вранеш (2013): Б. М. Вранеш, Да ли је у рају тужно? Или је то само Ламент – над Београдом, зборник радова Милош Црњански: поезија и коментари, Београд: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београ- ду, Матица Српска, 267–283.
 • Јаћимовић (2013): С. Јаћимовић, „Ламент над Београдомˮ ‒ песничке коор- динате једне судбине, зборник радова Милош Црњански: поезија и коментари, Бео- град: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Матица српска, 254–267.
 • Кољевић (2013): С. Кољевић, Гласови завичаја и туђина у песништву Мило- ша Црњанског, зборник радова Милош Црњански: поезија и коментари, Београд: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет универзитета у Београду, Матица српска, 69–81.
 • Лепениз (1985): В. Лепениз, Меланхолија и трагање за легитимношћу, Дело, Београд, 8/9, 148–162.
 • Милошевић (1978): Н. Милошевић, Метафизички вид стваралаштва Милоша Црњанског, Зиданица на песку, Београд: Слово Љубве.
 • Морабито (2013): Р. Морабито, Завичајне пјесме, поеме о припадности:
 • „Сербиаˮ Милоша Црњанског, зборник радова Милош Црњански: поезија и комента- ри, Београд: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет универзите- та у Београду, Матица српска, 231–240.
 • Пижо (2006): Ж. Пижо, Гениј и меланхолија, Градац, 160/161, Чачак: Изда- вачко друштво „Градацˮ, 23–28.
 • Ракитић (1972): С. Ракитић, Од Итаке до привиђења, зборник радова Књи- жевно дело Милоша Црњанског, Београд: БИГЗ, 119–175.
 • Татаренко (2012): А. Татаренко, Од Суматре до Лондона: егзили и уточишта јунака Милоша Црњанског, зборник радова Егзиланти: књижевност, култура, дру- штво, VII међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагује- вац: Филолошко-уметнички факултет, 53–67.
 • Фридрих (2003): Х. Фридрих, Структура модерне лирике, Нови Сад: Светови.
 • Хилдегарда из Бингена (2006): Х. из Бингена, Меланхолија и прародитељски грех, Градац, 160/161, Чачак: Уметничко друштво „Градацˮ, 57–64.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org