ИНТЕРЖАНРОВСКА ПРОХОДНОСТ ВАРИЈАНАТА УСМЕНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ: НА ПРИМЕРУ ПЕСАМА „ПРАЊЕ БЕЗ ВОДЕ И БЕЗ САПУНА“ И „НАЈБОЉЕ МЈЕСТО ЗА СЕЛО“

Узданица XX 2 (2023) (стр. 103-117)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бранислав Б. Веселиновић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: baneveselinovic5@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.103V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Предмет овог истраживања јесте процес деритуализације двеју усме- них лирских варијаната које су при текстуалној фиксацији класификоване као нео- бредне у Вуковим збиркама. Циљ је кроз анализу наведених варијаната показати како је могао тећи пут од обредне ка љубавној и еротској лирици и одредити особености интержанровске проходности варијаната усмене лирске песме. Анализа је показала да две варијанте нису једнаке према степену пробоја љубавних и еротских мотива, али да се могу уочити одређене заједничке одлике жанровског преструктурирања. На основу култа плодности израженог у пролећно-летњим обредима, варијанте би након губљења ритуалног контекста постале подложне пробоју љубавних мотива и преслојавању усме- нопоетских представа, чија се значења ревалоризују у новом текстуалном окружењу. Та- кође, пошто естетизацијом различити слојеви варијанте, без обзира колико били стари, постају комплементарни, ни код једне од анализираних песама не осећа се несклад у средишњем делу како би се очекивало у почетном стадијуму деритуализације, у чему се огледа поодмакла фаза преласка варијаната у жанр љубавних песама

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

усменопоетске варијанте, обредна лирика, љубавна усмена лирика, еротска усмена лирика, ивањска песма, лазаричка песма, деритуализација, интержанров- ска проходност.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ
 • СНП I (1975): В. Стефановић Караџић, Српске народне пјесме. Књига прва у којој су различне женске пјесме, Сабрана дела Вука Караџића IV, прир. В. Недић, Београд: Просвета.
 • СНПр V (1974): В. Стефановић Караџић, Српске народне пјесме из необја- вљених рукописа Вука Стеф. Караџића, Књ. 5, Особите пјесме и поскочице, прир. Ж. Младеновић и В. Недић, Београд: Српска академија наука и уметности.
ЛИТЕРАТУРА
 • Ајдачић (1993): Д. Ајдачић, Трансформација жанрова у народној књижевно- сти балканских Словена, Књижевност и језик, XL/1–4, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 1–9.
 • Вукмановић (2013): А. Вукмановић, Досадашња проучавања српске усмене лирике, у: Ј. Јокић, З. Карановић, Савремена српска фолклористика 1, Нови Сад: Филозофски факултет, 181–192.
 • Зечевић (1970): С. Зечевић, Мотиви наших веровања о летњој солстицији,
 • Гласник Етнографског музеја у Београду, XXXIII, 29‒41.
 • Карановић (2010): З. Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије, Београд: Завод за уџбенике.
 • Карановић, Јокић (2009): З. Карановић, Ј. Јокић, Смеховно и еротско у срп- ској народној култури и поезији, Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Клеут (2015): М. Клеут, Народна књижевност. Фрагменти скрипти, Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Крњевић (1986): H. Krnjević, Lirski istočnici: iz istorije i poetike lirske narodne poezije, Beograd: BIGZ; Priština: Jedinstvo.
 • Латковић (1967): В. Латковић, Народна књижевност I, Београд: Научна књи-
 • га.
 • Митић (2016): К. Митић, Прољећно-љетне обредне пјесме у Срба, Београд:
 • Филолошки факултет.
 • Недић (1976): В. Недић, О усменом песништву, прир. М. Пантић, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Пандуревић (2016): Ј. Пандуревић, Фолклорни еротикон између обредне и поетске метафоре, Књижевна историја, XLVIII, св. 159, Цетиње: Обод, 9–36.
 • Пешикан Љуштановић (2011): Љ. Пешикан Љуштановић, Сакрални, соци- јални, историјски и психолошки простори љубавне усмене лирике, у: Ј. Делић, А. Јо- вановић (ур.), Језик, књижевност, култура: Новици Петковићу у спомен, Београд: Институт за књижевност и уметност; Филолошки факултет, 339–364.
 • Пешикан Љуштановић (2012): Љ. Пешикан Љуштановић, Лирске народне пе- сме, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.
 • Пешикан Љуштановић (2016): Lj. Pešikan Ljuštanović, Žensko telo kao prostor u usmenoj obrednoj lirici, Sarajevske sveske, 49–50, Sarajevo: Media centar, 93–108.
 • Прентић (2016): А. Прентић, Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији, Књиженство: часопис за студије књижевно- сти, рода и културе, VI, Београд: Филолошки факултет, 1–16, http://www.knjizen-
 • stvo.rs/uploads/files/ tekstovi/2016/3.%20APrentic.pdf.
 • СМЕР (2001): С. Толстој, Љ. Раденковић (ред.), Словенска митологија. Енци- клопедијски речник, Београд: ZEPTER BOOK WORLD.
 • СМР (1970): Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Београд: НОЛИТ.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org