ДЕОНИМСКИ ИМЕНИЧКИ ДЕРИВАТИ У НЕМАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 75-89)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Софија И. Мијовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sofija.mijovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.075M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се на примерима из медијског дискурса анализирају именичке творбене конструкције савременог немачког и српског језика са личним именом као конституентом у творбеној основи. Будући да је реч о продуктивном творбеном обрасцу који има великог удела у грађењу културно-специфичних оказионализама, анализа обу- хвата именице изведене од антропонима из домена савременог политичког дискурса: не само немачког и српског (нем. Merkel → Merkelismus, срп. Шешељ → шешељизам), већ и светског (Трамп → трампизам, Путин → путиниста). Рад се заснива на структурал- но-синтаксичком моделу творбе речи. Сегментација речи путем конституентске анализе доприноси детаљном одређивању творбених образаца који учествују у грађењу датих лексичких јединица оба језика. Анализом се утврђује и инвентар суфикса реализованих унутар деонимских именица, као и разлике у њиховој разноврсности и дистрибуцији са творбеном основом на примеру немачко-српског језичког пара.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

творба речи, експлицитна деривација, именице, деоними, творбена конструкција, оказионализми, кореспонденција, непосредни конституенти, немачки је- зик, српски језик.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бабић (2002): S. Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, treće izdanje, Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 • Бугарски (2006): R. Bugarski, Žargon, Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Венгелер (2010): M. Wengeler, Schäubleweise, Schröderisierung und riestern. Formen und Funktionen von Ableitungen aus Personenamen im öffentlichen Sprachge- brauch, In: A. Simonis, L. Simonis (Hg.), Komparatistik Online, 79‒98, https://www.kom- paratistik-online.de/index.php/komparatistik_online/article/view/75/44.
 • Герус Тaрнавецка (1981): I. Gerus-Tarnawecka: Appellativization of proper names as a stylistic function, In: K. Rymut (Hg.), Proceedings of the Thirteenth Interna- tional Congress of Onomastic Sciences, Wrocław, 425‒435.
 • Ђорђевић (2017): К. Ђорђевић, Творбено-семантичка анализа именица из- ведених суфиксом -изација, Зборник Матице српске за славистику, 91, Нови Сад: Матица Српска, 193‒200.
 • Клајн (2003): И. Клајн, Творба речи у савременом српском језику, Други део:
 • Суфиксација и конверзија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Колер (2011): W. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Tüningen und Basel: A. Francke Verlag.
 • Кунхолд и др. (1975): I. Kühnhold, O. Putzer, H. Wellman, Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Hauptteil 2. Das Substantiv, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwanm.
 • Лоде (2006): M. Lohde, Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch, Tübungen: Narr Verlag.
 • Оташевић (2020): Ђ. Оташевић: Творба деантропонимних политичких неоло- гизама (од презимена Вучић и Ђилас), Нoворечје, година II, број 2, Београд: Алма, 9–36.
 • Петронијевић (2016): B. Petronijević, Deonymischе Adjektivderivate mit Mer- kel als unmittebarer Konstituente, In: Nähe und Distanz in Sprache, Literatur und Kultur, Beiträge zur 8. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes, Kragujevac: Filum, 105‒114.
 • Филаткина (2019): N. Filatkina, Man kann uns nur bemauten, wenn wir es nicht bemerkeln. Ein Beitrag zur onomastischen Textlinguistik und Pragmatik, In: Beiträge zur Namenforschung, 54(2), Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH, 189‒222.
 • Флајшер (1992): W. Fleischer, Name und Text: ausgewählte Studien zur Onomastik und Stilistik, Tübungen: Max Niemeyer Verlag.
 • Флајшер, Барц (1995): W. Fleischer, I. Barz, Wortbildung der deutschen Gegen- wartssprache, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 • Флајшер, Барц (2012): W. Fleischer, I. Barz, Wortbildung der deutschen Gegen- wartssprache, Tübingen: de Grünter Studium.
 • Ћорић (2008): Б. Ћорић, Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org