БЕЗГЛАГОЛСКЕ ОПТАТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Узданица XX 2 (2023) (стр. 47-59)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јулијана С. Деспотовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: julijana.stevanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.047D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се анализира исказивање оптативног значења безглаголским конструкцијама, односно, редукованим реченичним моделима који садрже само пред- мет жеље и, факултативно, адресат. Модели су класификовани према семантичком типу оптативности који изражавају на поздраве, честитке, благослове и опште жеље и закли- њања. Сваки од ових семантичких подтипова захтева специфичну структурно-синтак- сичку конструкцију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

оптативност, безглаголска конструкција, редуковани реченични мо- дел, говорни чин, поздрав, честитка, благослов, заклетва.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ
 • АИ, Вд: Исаковић (1981): А. Исаковић, Велика деца, Београд: Просвета, Но- лит, Завод за уџбенике и наставна средства.
 • БН, Нп: Нушић (1989): Б. Нушић, Народни посланик, Београд: Просвета. БН, П: Нушић (1989): Б. Нушић, Покојник, Београд: Просвета.
 • Даница: Даница (2000): Српски народни илустровани калнедар за 2001 годину, Београд: Вукова задужбина.
 • ДК, Мтпк: Ковачевић (2018): Д. Ковачевић, Маратонци трче почасни круг, Драме 1, Београд: Лагуна.
 • ДЋ, К: Ћосић (2015): Д. Ћосић, Корени, Београд: Лагуна.
 • ИА, Јжкн: Андрић (1967): И. Андрић, Јелена, жена које нема, Београд: Про- света; Загреб: Младост; Сарајево: Свјетлост; Љубљана: Државна заложба Словеније; Скопје: Мисла.
 • ЛЛ, П: Лазаревић (2012): Л. Лазаревић, Приповетке, Београд: Драганић.
 • МК, Агну: Кнежевић (1972): М. Кнежевић, Антологија говорних народних умотворина, Нови Сад – Београд, Матица српска – Српска књижевна задруга.
 • МТ, С: Тохољ (2013): М. Тохољ, Сестре, Београд: Српска књижевна задруга. МШ, Кг: Шипка (2005): M. Šipka, Kultura govora, Sarajevo: Institut za jezike u Sarajevu.
 • Политика, дневни лист, Београд, 25. 1. 2023.
 • РП, Љг: Петровић (2003): Р. Петровић, Људи говоре, Београд: Издавачка кућа „Драганићˮ.
ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ
ЛИТЕРАТУРА
 • Бабић (2019): М. Бабић, Екскламативне конструкције у српском језику, Ан- дрићград: Андрићев институт.
 • Вељовић Поповић (2021): Б. Вељовић Поповић, Однос инструментала, номи- натива и вокатива у служби предикатива у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LXIV/2, Нови сад: Матица српска, 149–169.
 • Галић (2019): J. Galić, Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neli- turgijskim zbornicima, doktorska disertacija, преузето 28. 3. 2023. са https://urn.nsk.hr/ urn:nbn:hr:131:234123.
 • Деспотовић, Ракић (2023): Ј. Деспотовић, А. Ракић, Језик заклетве као го- ворне народне умотворине: синтаксичко-семантички и лексички аспекат, Злобници, зликовци, чудовишта, психопате, Зборник радова са научног округлог стола „Злоб- ници, зликовци, чудовишта, психопатеˮ, Крагујевац: Филолошко-уметнички факул- тет; Андрићград: Андрићев институт, 547–560.
 • Пипер и др. (2005): П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић, Синтакса савременога српског језика, Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Матица српска.
 • Пипер, Клајн, Драгићевић (2022): П. Пипер, И. Клајн, Р. Драгићевић, Норма- тивна граматика српског језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Савић, Станојевић (2012): S. Savić, D. Stanojević, Оslovljavanje i pozdravljanje u srpskom jeziku: pregled istraživanja (1979–2011), Iz riznice multietničke Vojvodine, Oslo- vljavanje i pozdravljanje u savremenim jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini, Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, 99–153.
 • Симић (1996): Р. Симић, Српска граматика 1–2, Београд: МХ Актуел.
 • Станојчић, Поповић (1992): Граматика српскога језика за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Завод за издавање уџбеника.
 • Стевановић (1989): М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик (грама- тички системи и књижевнојезичка норма), књ. 2, Синтакса, Београд: Научна књига.
 • Шипка (2005): M. Šipka, Kultura govora, Sarajevo: Institut za jezike u Sarajevu.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org