ДИСКУРС СПОРТСКИХ КЛАДИОНИЦА У КОНТЕКСТУ АНГЛИЦИЗАЦИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Узданица XX 2 (2023) (стр. 35-46)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Валентина В. Будинчић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vvalentinab@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.035B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У контексту англицизације српског језика, у овоме раду разматра се дискурс спортских кладионица као специфичан језички корпус у оквиру спортског реги- стра. Појам англицизације дефинише се као једна од негативних последица игнорисања енглеско-српских језичких контаката која доводи до приметне хибридизације српског језика, односно настанка новог урбаног социолекта, који се назива англосрпским језиком (Прћић 2005). У циљу процене актуелне тенденције у структурирању англицизама из овог уско стручног домена у раду је спроведена квалитативна и квантитативна анализа корпусних примера. Користећи Њумаркову (1981) класификацију преводних процедура установили смо да је у одабраном корпусу трансференција (са 49,31%) назаступљенији начин креирања англицизама. У раду се указује на важност правилне адаптације овога слоја енглеске лексике у српском језику како би се допринело бољој језичкој пракси у сфери стручног спортског регистра. Корпус су чинили сајтови спортских кладионица на нашем говорном подручју.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

спортски регистар, англицизми, англицизација, језичка хибридиза- ција, англосрпски језик

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ
ЛИТЕРАТУРА
 • Будинчић (2015a): V. Budinčić, On Loan Words in English Sports Terminology, The Practice of Foreign Language Teaching, Theories and Applications, England: Cam- bridge Scholars Publishing, 528−538.
 • Будинчић (2015б): В. Будинчић, Енглески као интернационални језик спорта у времену (англо)глобализације, Српски језик, XX, Београд, 551−560.
 • Будинчић (2019): V. Budinčić, Između teorije i prakse u oblasti standardizacije naziva određenih sportskih disciplina u srpskom jeziku, Tematski zbornik radova sa konfe- rencije Jezik, književnost, teorija, Niš: Filološki fakultet, 345−358.
 • Будинчић (2022): В. Будинчић, О елементима лексичке англицизације у акту- елним спортским текстовима у дневној штампи, Узданица, XIX/1, 133–148.
 • Бугарски (1996a): R. Bugarski, Lingvistika u primeni, Beograd: Čigoja štampa. Бугарски (1996б): R. Bugarski, Strane reči danas: pojam, upotreba, stavovi, O lek-
 • sičkim pozajmljenicama, Zbornik sa naučnog skupa, Subotica‒Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 17−25.
 • Вуковић (1996): Г. Вуковић, Лексеме страног порекла у називима фирми, O leksičkim pozajmljenicama, Zbornik sa naučnog skupa, Subotica‒Beograd: Institut za srp- ski jezik SANU, 235−240.
 • Груда (2010): Д. Груда, Англицизми у називима привредних субјеката у Но- вом Пазару, Наслеђе, 15/1, 179−194.
 • Драгићевић (2010): Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Београд: За- вод за уџбенике.
 • Катнић-Бакаршић (1999): M. Katnić-Bakaršić, Lingvistička stilistika, Hungary: Research Support Scheme.
 • Маркељић (2022): С. Маркељић, О обличкој реализацији лексичких англици- зама у српском језику у коментарима на друштвеној мрежи Јутјуб, Узданица, 19/2, 39−54.
 • Милић (2012): M. Milić. Importance of Understanding and Proper Handling Sports Terminology in Teaching Sports English, Beograd: Alfa univerzitet.
 • Милић (2013a): M. Milić, Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku, http://digital- na.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-166-4. [2. 2. 2020].
 • Милић (2013б): М. Milić, Stvaranje, standardizacija i kodifikacija sportske termi- nologije u srpskom jeziku, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu, http://www.academia.edu/5023686/Sila%C5%A- 1ki_N._and_%C4%90urovi%C4%87_T._Eds._2013_._Aktuelne_teme_engleskog_jezi-ka_nauke_i_struke_u_Srbiji_Current_topics_in_English_for_specific_purposes_at_terti- ary_level_in_Serbia_._Beograd._CID_Ekonomskog_fakulteta. [10. 10. 2019].
 • Милић (2015): М. Milić, Creating English-based sports terms in Serbian: Theore- tical and practical aspects, Terminology, No 21/1, 1−22.
 • Мишић-Илић (2011): B. Mišić-Ilić, Anglosrpski i Sergliš: Dva varijeteta srpskog jezika nastala pod uticajem engleskog, Jezik u upotrebi, Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filološki fakultet Uni- verziteta u Beogradu,71−93.
 • Њумарк (1981): P. Newmark, Approaches to Translation, New York: Prentice Hall International (UK) Ltd.
 • Прћић (2005): Т. Prćić, Engleski u srpskom, Novi Sad: Zmaj.
 • Радовановић (2003): М. Radovanović, Sociolingvistika, Novi Sad: IK Zorana Sto- janovića.
 • Реброња (2010): С. Реброња, Англицизми у називима фирми у Србији (Бео- град, Крагујевац и Нови Пазар), Наслеђе, 15/2, 123−131.
 • Спасић (2021): Ј. Спасић, Употреба англицизама у креирању медијске слике конзумеризма, Узданица, 18/1, 117‒130.
 • Стефановски (1992‒93): A. Stefanovski, Engleske pozajmljenice u srpskohrvat- skom: nazivi firmi, Živi jezici, XXXIV‒XXXV, 1‒4, Beograd, 76−82.
 • Стефановски (1995): А. Стефановски, Англицизми у рекламном простору српскохрватског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане, 23/2, Београд, 127−131.
 • Тошовић (2002): B. Tošović, Funkcionalni stilovi, Beograd: Beogradska knjiga. Шипка (1998): D. Šipka, Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad: Ma-tica Srpska.

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org