ЉУДСКА ПРАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ – ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ

Гласник права 2 (2022), (стр. 3-23) 
 

АУТОР: Миодраг Пешић

Е-АДРЕСА: pesicmiodrag1978@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1302.03P

САЖЕТАК:

Људска права се стичу рођењем и као морална начела која детерминишу понашање, дубоко су уграђена у темеље сваког модерног друштва. Тако је и право на поштовање приватног живота, као људско право које је гарантовано свим грађанима, своје мјесто нашло, како у националним, тако и у међународним документима. Међутим, право на поштовање приватног живота, када се говори о радном амбијенту запосленог, може се преклапати са неким другим правом запосленог и као такво, осим што је врло често у колизији са правима и интересима послодавца, због каратктеристика одређеног правног система, приликом остваривња евентуалне судске заштите, може бити тешко препознато у пракси. Неповредивост достојанства запослених треба да буде императив приликом остваривања њихових права из рада и по основу рада, па повреда било којег права, међу којима и права на поштовање приватног живота, представља кршење људских права, из којих разлога је неопходно указати шта све може бити повреда, те које су правне посљедице кршења истих и превентивно дјеловати да не дође до напријед наведених негативних понaшања у друштву. Овим радом се жели указати на могуће повреде права на поштовање приватног живота запосленог на радном мјесту, поступак остваривања правне заштите због повреде права на приватност запосленог, када може дођи до ограничења тог права, сличности између повреде права на поштовање приватног живота и неких других права која су запосленом гарантована било националним, било међународним правним актима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

људска права, право на поштовање приватног живота, достојанство на раду, мобинг, послодавац, запослени, психички и физички интегритет, заштита пред судом.

ЛИТЕРАТУРА: