Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2022)

ЗАШТИТА ТУРИСТЕ КАО ПОТРОШАЧА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 677-692) АУТОР(И): Драган Вујисић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Први посебни програм за заштиту потрошача на нивоу Европске уније (тада ЕЕЗ) донет је 1975. године, што је био…

Детаљније

ПРАВА ПУТНИКА ИЗ УГОВОРА О ПРЕВОЗУ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ ПРЕМА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРОПИСИМА СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 649-676) АУТОР(И): Зоран Миладиновић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра питање права путника у авио-превозу предвиђених прописима Европске уније (ЕУ) и усклађености прописа Републике Србије …

Детаљније

НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 625-645) АУТОР(И): Јанко Муњић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутор анализира извесна спорна питања која су се јавила у новијој судској пракси, а у погледу којих…

Детаљније

РАЗВОЈ ПОЛОЖАЈА ИСТОПОЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА КРОЗ ПРАКСУ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 613-623) АУТОР(И): Љубица Вујновић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад настоји да прикаже тенденцију развоја правног положаја истополних заједница кроз анализу праксе Европског суда за људска права1. У…

Детаљније

СРАЗМЕРНОСТ И ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ДОМА – АНАЛИЗА ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 595-612) АУТОР(И): Јелена Чановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је анализа праксе Европског суда за људска права која се односи на право на поштовање дома из…

Детаљније

СКАНДИНАВСКИ МОДЕЛ ПРАВНОГ УРЕЂЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ПАРТНЕРСТВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 575-594) АУТОР(И): Тамара Младеновић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Правно препознавање и уређење одређеног облика истополних заједница представља међународну обавезу Србије, проистеклу из формиране праксе Европског суда за…

Детаљније

НЕКИ АСПЕКТИ СПОРАЗУМА ПОСТИГНУТОГ У ПОСТУПКУ МЕДИЈАЦИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 555-573) АУТОР(И): Мина Павловић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Медијација је добровољан, поверљив, флексибилан поступак у којем стране у спору покушавају да, уз помоћ медијатора (независног и непристрасног…

Детаљније

ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ У ПАРНИЧНОМ ПРОЦЕСНОM ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 541-554) АУТОР(И): Санда Ћорац Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је обрађен процесни институт restitutio in integrum (враћање у пређашње стање) кроз анализу услова предвиђених законом и…

Детаљније

ПРАВНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ СПОРТИСТА У ДОМЕНУ УГОВОРА О ПРЕДСТАВЉАЊУ У СПОРТУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 525-539) АУТОР(И): Зоран Вуковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Све учесталије усмеравање делатности спортских агената ка проналажењу надарених играча међу све млађом популацијом, малолетне спортисте чини посебно рањивом…

Детаљније

ВРСТЕ И САДРЖИНА ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ ПРЕМА НАЦРТУ ЗАКОНИКА О СВОЈИНИ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 507-523) АУТОР(И): Александра Павићевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је разматрање појединих сегмената института фидуцијарне својине у сврху реалног обезбеђења потраживања, који домаће позитивно право не…

Детаљније