Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2022)

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ДЕЈСТВО ТУМАЧЕЊА ЗАВЕШТАЊА НА СЛОБОДУ ЗАВЕШТАЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 495-505) АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Један од основних принципа наследног права је принцип слободе тестирања који се се испољава у три вида: слобода…

Детаљније

ОСВРТ НА ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИТЕТА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 479-494) АУТОР(И): Вељко Влашковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се даје осврт на основне активности и улогу Комитета УН за права детета као надзорног органа за…

Детаљније

КРАТАК ОСВРТ НА ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ СИСТЕМА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ОД 20. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 465-477) АУТОР(И): Славко Ђорђевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор чини кратак аналитички осврт на одредбе Предлога Уредбе о одговорности за употребу система вештачке интелигенције…

Детаљније

САДРЖИНА ЕТАЖНЕ СВОЈИНЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА И ДРЖАВАМА ЕУ НАШЕГ РЕГИОНА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 447-464) АУТОР(И): Нина Планојевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Једна од обавеза коју је Србија, као кандидат за чланство у Европској унији (ЕУ) преузела, је и усклађивање свог…

Детаљније

ПИСМЕНО ЗАВЕШТАЊЕ ПРЕД СВЕДОЦИМА У СРПСКОМ ПРАВУ И ПРАВИМА ДРЖАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 429-446) АУТОР(И): Драгица Живојиновић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: На европском правном простору приметна је тенденција постепеног напуштања писменог завештања пред сведоцима као облика приватног и редовног завештања…

Детаљније

УСКЛАЂИВАЊЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ИСТАНБУЛСКОМ КОНВЕНЦИЈОМ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 411-425) АУТОР(И): Јелена Станисављевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ратификовањем Истанбулске конвенције, Србија се обавезала да ће изменити своје законодавство тако што ће га ускладити са захтевима постављеним…

Детаљније

ДИРЕКТИВА EВРОПСКЕ УНИЈЕ О СУЗБИЈАЊУ ПРАЊА НОВЦА ПУТЕМ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 401-410) АУТОР(И): Драгана Видосављевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду je приказана Директивa Европске уније 2018/1673 о сузбијању прања новца путем кривичног права (шеста директива против прања…

Детаљније

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА НАСТАНАК КОРУПЦИЈЕ У ПРОПИСИМА КАО КРИТЕРИЈУМ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА ЕУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 381-400) АУТОР(И): Владимир Шебек Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Новелама Закона о спречавању корупције, у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за њено…

Детаљније

ИЗАЗОВИ У ДЕФИНИСАЊУ ЕКОЦИДА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 369-380) АУТОР(И): Вишња Ранђеловић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Последњих година су на међународном нивоу све израженија залагања за одређивање појма екоцида и његово прописивање као међународног кривичног…

Детаљније

ЗАШТИТА СВЕДОКА У ПРЕДМЕТИМА ПОЛНИХ ЗЛОУПОТРЕБА У КОНТЕКСТУ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 337-367) АУТОР(И): Вељко Турањанин Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду се бави проблемом заптите рањивих категорија сведока у контексту давања исказа на главном претресу, а све…

Детаљније