Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2022)

О ФИНАНСИЈСКОЈ АУТОНОМИЈИ НИЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈЕДИНИЦА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ – ПРИЛОГ РАСПРАВАМА О РАЗВИТКУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 829-843) АУТОР(И): Војислав Бачанин Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У погледу оцењивања постојања самоуправе нижих територијално- административних јединица у Краљевини Југославији присутни су дивергентни ауторски ставови. Јавноправна и…

Детаљније

УТИЦАЈ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА СТРАНИХ УЛАГАЧА НА БЛАГОСТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 815-828) АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Корпоративна друштвена одговорност део је ширег концепта бриге о добробити друштвене заједнице у којој компанија послује. Еволутивни пут…

Детаљније

НАЧЕЛО ОДГОВОРНОСТИ У СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 803-813) АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Начело одговорности у поступању финансијских управљача налази се у основи тежњи савремених администрација да своје активности у што је…

Детаљније

АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ У ЕУ И ОСВРТ НА СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 783-801) АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Алтернативни инвестициони фондови припадају категорији институционалних инвеститора који своје активности заснивају на врло ризичним инвестиционим стратегијама. Послују широм…

Детаљније

ПРОМЕНЕ У КАПИТАЛИЗМУ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 771-781) АУТОР(И): Нада Тодоровић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У савременој економској литератури и пракси, разликујемо неколико појавних облика капитализма: класични (либерални) капитализам, капитализам социјалне демократије, породични капитализам,…

Детаљније

О КОНЦЕПТУ ЈАВНИХ ДОБАРА И ЕКОЛОШКИМ ЕКСТЕРНАЛИЈАМА – НЕКЕ ТЕОРИЈСКЕ НАПОМЕНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 761-770) АУТОР(И): Предраг Ч. Стојановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Јавна добра представљају темељ легитимности јавних финансија. У раду се испитују основне теоријске концепције јавних добара и екстерних…

Детаљније

УВОЂЕЊЕ ОПОЗИЦИОНОГ ПОСТУПКА У ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ЖИГА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 739-757) АУТОР(И): Никола Милосављевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Усвајањем новог Закона о жиговима је у право Републике Србије по први пут уведен опозициони поступак као део поступка…

Детаљније

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ ДИРЕКТИВЕ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДЕ: СЛУЧАЈ KRONE – VERLAG

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 727-738) АУТОР(И): Јован Вујичић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Суд правде ЕУ у пресуди у предмету KRONE – Verlag утврдио је да чл. 2. Директиве о одговорности за…

Детаљније

ПОСТУПЦИ ПРЕВЕНТИВНОГ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРПСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 707-726) АУТОР(И): Борко Михајловић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Превентивно реструктурирање привредних друштава у финансијским тешкоћама, односно друштава које се налазе у периоду ризика од стечаја, постаје један…

Детаљније

ТРЕТМАН ПАРОДИЈЕ У ПРАВУ ЖИГА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 693-706) АУТОР(И): Соња Лучић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Познати жигови као што су Puma, Milka или жигови који се користе за обележавање луксузне робе као што је…

Детаљније