Категорија Садашњост и будућност услужног права

VERSICHERBARE RISIKEN IN DEN BEREICHEN SANIERUNG UND REVITALISIERUNG VON ALTBAUTEN

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 251-268 АУТОР(И): Wolfgang Rohrbach Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Das umfangreiche europäische Kulturerbe an Altbauten bzw. Baudenkmälern ist -insbesondere, wenn es sich um prunkvolle Wohn- oder Repräsentationsbauten handelt-, oft mit enormen Investitionslasten…

Детаљније

ПОЈАМ ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ КАО РЕАЛНЕ ГАРАНЦИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 227-247 АУТОР(И): Александра Павићевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је критичка анализа појма фидуцијарног преноса својине, као специфичне реалне гаранције у савременом упоредном грађанском и привредном праву. Ова правна конструкција…

Детаљније

НАСТАНАК, РАЗВОЈ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ БАНКАРСТВА У ОБАВЉАЊУ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 207-226 АУТОР(И): Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић Ников Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Значајан сегмент у услужном праву представља банкарство (банкарски систем). Први разлог за то је велика улога коју банкарство има у…

Детаљније

РЕГУЛАТОРНА ПОДРШКА ПЛАТНИМ УСЛУГАМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ОДАБРАНИ ПРЕГЛЕД

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 197-205 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У данашњој глобалној економији у току је процес успостављања новог механизма интеграције у областима материјалне производње и услуга, који, заједно са либерализацијом међународних…

Детаљније

QUO VADIS CHF CASE – СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 2022. ГОД. … ИЛИ КАДА ЋЕ БАНКЕ (И ЈОШ НЕКИ) КОНАЧНО СХВАТИТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 169-196 АУТОР(И): Хрвоје Качер, Бланка Качер, Фани Милан Остојић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Актуални су поступци пред различитим домаћим и међународним судовима и Међународним судом за рјешавање инвестицијских спорова (ICSID) у…

Детаљније

СТАЊЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ЛОВНОГ ТУРИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 149-165 АУТОР(И): Вeлисaв Maркoвић, Ивана Дамњановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ловнотуристичка делатност, у оквиру угоститељских делатности, представља пружање услуга прихвата и смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељским…

Детаљније

ЛИМИТ ОДГОВОРНОСТИ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА ЗА ШТЕТУ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА НА РОБИ – НОВА ПРАВИЛА ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 135-148 АУТОР(И): Мирјана Кнежевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Међународни друмски превоз робе је регулисан правилима Конвенције о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR), која је мењана Протоколом уз Конвенцију о…

Детаљније

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 113-134 АУТОР(И): Славко Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад се бави одређивањем меродавног права за уговор о франшизингу са елементом иностраности. Процес одређивања меродавног права започиње квалификацијом, што значи да…

Детаљније

ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 99-111 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предузећем се у праву конкуренције сматра сваки ентитет који обавља привредну делатност без обзира на правни статус и начин финансирања. Под привредном делатношћу…

Детаљније

ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО СПЕЦИФИЧНА ПРИВАТНА И КОМЕРЦИЈАЛНА УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 73-97 АУТОР(И): Љубиша Дабић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања је услуга задружне ревизије. Циљ рада је да се истражи да је услуга задружне ревизије специфична приватна и само у основи…

Детаљније