ИЗУЗИМАЊЕ УГОВОРА О ИСТРАЖИВАЊУ И РАЗВОЈУ ОД ПРАВНОГ ДЕЈСТВА КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 115-130

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.115S

САЖЕТАК:

Иновације су најзначајнији покретач економије засноване на знању и самим тим чине основу друштва знања. Иновације настају као резултат истраживања и развоја. Истраживање и развој предузећа и научно- истраживачке организације могу спроводити самостално или у координацији са другим предузећима. Када се истраживање и развој спроводи у сарадњи са другим тржишним субјектима, онда уговори о истраживању и развоју потпадају под норме картелног права. Регулисати ову правну материју је, управо због значаја истраживања и развоја за савремену економију и друштво, међутим велики изазов јер је потребно успоставити баланс између заштите конкуренције и подстицања техничко-технолошког развоја. У овом раду сазнајемо како је та равнотежа постигнута у картелном праву Европске уније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

картелно право, Европска унија, истраживање и развој, групно и појединачно изузеће

ЛИТЕРАТУРА:

Baldwin, J., The Importance of Research and Development for Innovation in Small and Large Canadian Manufacturing Firms, Analytical Studies Branch – Research Paper Series, “Statistics Canada” No 107, September 1997.

Drexl, J., Fruh, A., Mackenrodt, M-O, Picht, P., Pulyer, B., Ullrich, H., Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No 10-12, http://ssrn.com/abstract=1695421 (приступљено јануара 2021).

Galia, F. & Legros, D., Research and Development, Innovation, Training, Quality and Profitability: Evidence from France, ERMES Working Paper No. 11/2004.

Korah, V., Cases and Materials of EC Competition Law, Oxford 2001.

Prodan, I., Influence of Research and Development Expenditures on Number of Patent Applications: Selected Case Studies in OECD Countries and Central Europe, 1981-2001, Applied Econometrics and International Development, Vol. 5-4/2005.

Shah, A., The Economics of Research and Development – How Research and Development Capital Affects Production and Markets and is Affected by Tax Incentives, The World Bank Policy Research Department, Public Economics Division, Working paper 1325, Washington 1994.

Silipo, D. B., Incentives and Forms of Cooperation in Research and Development, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1071967 (приступљено јануара 2021). Варга, С., „Групно изузеће уговора о лиценци у картелном праву Европске уније“, у:

Мићовић, М. (ur.) XXI век – век услуга и услужног права. [Књ. 8]. Крагујевац 2017.

Спасић, И., Споразуми изузети од дејства правила конкуренције, Страни правни живот бр. 1-3/2002.

Commission Regulation (EU) No 1217/2010 of 14th December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements, OJ L 355 of 18.12.2010.

Communication from the Commission „Investing in research: an action plan for Europe“, Brussels, 4.6.2003, COM(2003) 226 final/2.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „More Research and Innovation – Investing for Growth and Employment: A Common Approach“, Brussels, 12.10.2005, COM(2005) 488 final.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Puting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU“, Brussels, 13.9.2006, COM(2006) 502 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committeee and the Committee of the Regions „Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation“, Brussels, 30.11.2011, COM(2011) 808 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „A renewed European Agenda for Research and Innovation – Europe’s chance to shape its future“ (The European Commission’s contribution to the Informal EU Leaders’ meeting on innovation in Sofia on 16 May 2018), Brussels, 15.5.2018 COM(2018) 306 final.

Council Conclusions on a Broad-based Innovation Strategy: Strategic Priorities for Innovation Action at EU Level, 2769th Competitiveness (Internal Market, Industry and Research) Cuncil meeting, Brussels, 4 December 2006.

Creating an Innovative Europe, Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit, јануар 2006.

Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, OJ C 11 of 14.01.2011.

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Munich 2009.

Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and the Council of 11th March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology, OJ L 97 of 09.04.2008.

The Principles of European Contract Law 2002 (Parts I, II and III).