GASNI DIELEKTRIK SF6-FIZIČKE I ELEKTRIČNE OSOBINE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2063-2070)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Tomislav Rajić, Koviljka Stanković, Nenad Trkulja

Е-АДРЕСА / E-MAIL: rajic@etf.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2063R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Dielektrici predstavljaju bitnu grupu materijala sa aspekta elektroenergetike. Osnovna karakteristika dielektrika je njihova sklonost ka polarizaciji pod dejstvom električnog polja, po čemu se razlikuju od provodnika. Gasovi zauzimaju posebno mesto među dielektričnim materijalima. Sumpor heksafluorid (SF6) je najbolji i pored vazduha najčešće primenjivani izolacioni gas. Pored primene za izgradnju metalom oklopljenih postrojenja, koristi se za izolaciju visokonaponskih kablova, kondenzatora, transformatora i generatora. Sam gas nije otrovan, ali je teži od vazduha, pa može biti opasan po čoveka zbog gušenja. Gas je dobar provodnik toplote, odnosno ima dobre karakteristike za gašenje električnog luka. U radu su opisame fizičke i električne osobine SF6 gasa i poređenje sa drugim gasovima.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

dielektrik, SF6 gas, probojni napon

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • P. Osmokrović, „Elektrotehnički materijali“, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2003.

  • T. Rajić, K. Stanković, Đ. Čubrić, K. Bibić, Merenje faktora dielektričnih gubitaka, CIGRE srbija, Zlatibor, 2021.

  • D. Raković, P. Osmokrović, N. Arsić, “Elektrotehnički materijali-zbirka zadataka”, Beograd, 2004.
  • Tehničko uputstno TU-TS 13: Rukovanje SF6 gasom, Elektroistok, 2005.