UTICAJ RADOVA OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA NA DISTRIBUTIVNI ELEKTROENERGETSKI SISTEM

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1950-1958)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Saša Mandić, Milica Porobić, Branislav Bogdanović, Slobodan Milivojev

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sasa.mandic@ods.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1950M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Kvarovi u mreži mogu izazvati ozbiljne poremećaje u snabdevanju konzuma, naročito kada uklopno stanje u mreži nije redovno – rekonfigurisana uklopna stanja. Tada je posebno važno izvršiti brzu lokalizaciju kvarova i obezbediti snabdevanje električnom energijom. Za to se mogu koristiti razne programske aplikacije – alati, kojima se može pretpostaviti potencijalno mesto kvara. U ovom radu je predstavljen konkretan slučaj poremećaja (kvara) u mreži u rekonfigurisanom uklopnom stanju, kao i postupak iznalaženja mesta kvara. U razmatranoj situaciji je bilo više kvarova, pristupilo se određivanju redosleda kvarova (primarni i sekundarni) a zatim su analize i simulacije dovele do otkrivanja mesta kvara. Otežavajuća okolnost je da su kvarovi bili prolazni, sa tendencijom da se ponove ako se ne pronađu slabe tačke – potencijalna mesta kvara.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Kvar, lokalizacija, planirani rad

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • TS 110/20/10 kV Нови Сад 6 – Главни Пројекат I етапа, шеме везивања, Електровојводина , Пројектни биро, 02.1974.
  • ТС 110/35/20 kV Нови Сад 7 – Извођачки Пројекат за III етапу изградње I фаза постројење 20 кВ – свеска 23C.2, Електровојводина доо Нови Сад, 05.2011. 
  • SIPROTEC, višefunkcijski zaštitni relej sa lokalnim upravljanjem 7SJ62/63/64, V4.6 uputstvo Siemens AG 2007.
  • Tехнички приручник, Tехничке спецификације, Schneider Electric DMS NS, Нови Сад, 2013.