ОБРАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КУПЦЕ-ПРОИЗВОЂАЧЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1673-1681)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Аца Вучковић, Биљана Тривић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aca.vuckovic@aers.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1673V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Данас, у времену енергетске транзиције са циљем да се у што већој мери електрична енергија обезбеди из обновљивих извора енергије, купци-произвођачи су препознати као један од значајнијих чинилаца у достизању амбициозно постављених циљева.
У овом раду биће дат кратак преглед услова које је потребно испунити да би купац стекао статус купца-произвођача и начин како је регулисан њихов статус на слободном и регулисаном тржишту електричне енергије. Биће приказани различити обрачуни за преузету електричну енергију и за приступ дистрибутивном систему, за различите примере тарифних система. За обрачун преузете електричне енергије приказаће се случај простог тарифног система базираног на наплати само преко енергије и могући начини обрачуна за купце-произвођаче применом важеће методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. За приступ дистрибутивном систему биће приказан важећи начин обрачуна приступа, а даће се и преглед могућег третмана купца-произвођача у случају увођења неких нових односа и принципа, као што је плаћање приступа дистрибутивном систему и од стране произвођача електричне енергије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

купац-произвођач, обрачун електричне енергије, обрачун приступа дистрибутивном систему

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Закон о енергетици, Службени гласник РС, број: 145/14, 95/18-др,закон и 40/21

  • Закон о коришћењу обновљивих извора енергије, Службени гласник РС, број: 40/21

  • Уредба о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача, Службени гласник РС, број: 83/21 и 74/22

  • Методологијa за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, Службени гласник РС, број: 84/14, 109/15, 105/16, 79/17, 99/18, 158/20, 75/22 и 141/22

  • Методологијa за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник РС, број: 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15, 109/15, 98/16, 99/18, 158/20, 71/21 и 141/22