СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА СКЛОПНИХ ПРЕНАПОНА НА НАДЗЕМНОМ 400 kV ВОДУ: СИМУЛАЦИЈЕ И МЕРЕЊА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1477-1488)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ранко Јасика, Милета Жарковић, Јован Мрвић, Стефан Обрадовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ranko.jasika@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1477J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Електроенергетска опрема је током свог рада стално изложена пренапонима различитог порекла, као што су атмосферска пражњења, склопне операције, кварови итд. Највећа напонска напрезања изолације опреме у висконапонским електроенергетским мрежама изазивана су различитим склопним операцијама, као што су укључења дугих надземних водова. Због тога је за повећање поузданости рада електроенергетских система и смањења броја кварова, од великог значаја одређивање нивоа склопних пренапона којима изолација опреме може бити изложена. Овакав податак је битан ради адекватног избора пренапонске заштите и подносивих напона изолације. Електромагнетни прелазни процеси изазвани склопним операцијама су стохастичке природе јер зависе од тренутка укључења и расипања између полова прекидача. За анализу ових прелазних процеса неопходан је статистички приступ који омогућава одређивање расподеле вероватноће појављивања пренапона. У раду су анализирани пренапони настали приликом укључења неоптерећеног надземног 400 kV вода. Формиран је детаљан модел вода и дела мреже у програмском алату за прорачун транзијентних процеса (ЕМТП), за чију верификацију су искоришћени резултати мерења спроведених на предметном воду. Спроведен је велики број Монте Карло симулација у циљу добијања репрезентативних расподела вероватноће пренапона. Анализиран је утицај „старења“ прекидача, односно повећања временског расипања између полова прекидача током његове експлоатације на ниво пренапона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Склопни пренапони, Статистичка анализа, ЕМТП/ATP, Монте Карло симулације, Расподеле вероватноће, Мерења

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Andrew R. Hileman: “Insulation coordination for power systems”, Edited by Marcel Dekker, Inc. 1999, Book 767 pages.

 • IEC 60071-2 Insulation co-ordination – Part 2: “Application guidelines”, 2018.

 • Z. Zdravković, P. Vukelja, J. Mrvić „Koordinacija izolacije objekata visokih napona
  trofaznih mreža“, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, 2001, ISBN – 86-83349-02-0.

 • J. A. Martinez, R. Natarajan, E. Camm, „Comparison of statistical switching results using Gaussian, uniform and systematic switching approaches,“ 2000 Power Engineering Society Summer Meeting (Cat. No.00CH37134), 2000, pp. 884-889 vol. 2, doi: 10.1109/PESS.2000.867477.

 • IEC 60071-4 Insulation co-ordination – Part 4: “Computational guide to insulation coordination and modelling of electrical networks”, 2004.

 • „IEEE Guide for the Application of Insulation Coordination,“ in IEEE Std 1313.2-1999, vol., no., pp.1-68, 15 Nov. 1999, doi: 10.1109/IEEESTD.1999.90576.

 • Izveštaj broj 328523 Prenaponi u TE “Nikola Tesla B” pri uključenju i isključenju neopterećenog DV 400 kV RP “Mladost” – TENT B2 Prekidačem 400 kV u RP “Mladost”, 1985.

 • „IEEE Standard for Insulation Coordination–Definitions, Principles, and Rules,“ in IEEE Std C62.82.1-2010 (Revision of IEEE Std 1313.1-1996) , vol., no., pp.1-22, 15 April 2011, doi: 10.1109/IEEESTD.2011.5754137.

 • H. Khalilnezhad, M. Popov, L. van der Sluis, J. A. Bos and A. Ametani, „Statistical Analysis of Energization Overvoltages in EHV Hybrid OHL–Cable Systems,“ in IEEE Transactions on ower Delivery, vol. 33, no. 6, pp. 2765-2775, Dec. 2018, doi: 10.1109/TPWRD.2018.2825201.