ISPITIVANJE DIFERENCIJALNE ZAŠTITE SABIRNICA SA PROCESS BUS TEHNOLOGIJOM

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 873- 888)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nemanja Vukobrat, Milan Đurđević, Radenko Milićević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nemanja.vukobrat@ge.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0873V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Pod samim pojmom digitalne trafostanice podrazumeva se pretvaranje binarnih statusa i analognih merenja u digitalne podatke. Moderni relejni uređaji za zaštitu i upravljanje sa tzv. Process Bus tehnologijom su jedan od delova sistema koji pomenuto omogućavaju. U ovom radu je prikazano ispitivanje pomenutih releja i ostalih delova sistema digitalne trafostanice. Analizirano je nekoliko scenarija: 1) delimično korišćenje sprežnih jedinica (merging unit) za prikupljanje analognih merenja, dok su se binarni signali i komande slali bakarnim provodnicima; 2) potpuno korišćenje sprežnih jedinica za prikupljanje podataka i komandovanje; 3) nestanak komunikacije itd. Rešenja su testirana u laboratoriji korišćenjem modela rasklopne opreme povezanih na sprežne jedinice i zaštitni uređaj.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

IEC 61850, Process Bus, relejna zaštita i upravljanje, sprežna jedinica

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • MU320E Integrated Merging Unit – Extended, Technical Manual, Platform Hardware Version: E, Platform Software Version: 04, Publication Reference: MU320E_TM_EN_1.4, General Electric Grid Automation, 2021.
  • B30 Bus Differential System, Instruction Manual, Product version: 8.2x, GE publication code: 1601-0109-AL1, General Electric Grid Automation, 2021.
  • Digital Substation Test Procedure Guide, General Electric Grid Automation, rev 0, 2022, Ignacio Landín, Carlos Aguilar