ИЗАЗОВИ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗНАЧАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (217-225)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милан Ђорђевић, Александар Латиновић, Драган Суруџић, Кристина Џодић, Ђорђе Лазовић, Жељко Ђуришић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: djordjevic.milan@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.217DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Prilikom penetracije varijabilnih obnovljivih izvora energije (OIE) u elektroenergetski sistem (EES) javljaju se značajni izazovi u pogledu upravljanja EES, koji nisu toliko prisutni u sistemima kod kojih proizvodni miks dominantno čine konvencionalne elektrane. Dva najznačajnija izazova su balansiranje i bilansiranje EES. Uticaj integracije OIE na balansiranje i bilansiranje u velikoj meri zavisi od tehničkih faktora kao što su: tip, struktura i prostorna disperzija OIE, kvalitet procene proizvodnje OIE, struktura konvencionalnih proizvodnih kapaciteta i balansne rezerve, dostupan prekogranični kapacitet, kapaciteti za skladištenje energije, ukupna potrošnja. Pored ovih tehničkih faktora na probleme balansiranja i bilansiranja utiču i drugi faktori koji nisu eksplicitno tehničke prirode, a koji utiču na tehničke mere potrebne za njihovo rešavanje. Neki od značajnih ne-tehničkih faktora su: energetsko- politički, tržišni, komercijalni. U radu će biti razmatrani prvenstveno tehnički izazovi u pogledu balansiranja i bilansiranja EES prisutni prilikom značajne integracije OIE, kao i njihova međusobna zavisnost i uslovljenost.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Obnovljivi izvori energije — Balansiranje — Bilansiranje — Varijabilna proizvodnja — Integracija.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • https://transparency.entsoe.eu/
  • https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
  • Congressional Research Service, MAINTAINING ELECTICITY RELAIBILITY WITH WIND AND SOLAR RESOURCES: BACKGROUND AND ISSUES FOR CONGRESS, June
  • Lion Hirth, Inka Ziegenhagen,, BALANCING POWER AND VARIABLE RENEWABLES: THREE LINKS, Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 50, October 2015, Pages 1035-1051, 2015.
  • Nikola Obradović, DETERMINISTIČKO ODSTUPANJE UČESTANOSTI, , 18.Simpozijum upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, Zrenjanin, Srbija, oktobar
  • Elektromreža Srbije, PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA SRBIJE, Srbija, mart
  • COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation
  • Matthias Lange, Ulrich Focken, Anne Lenz, BEST PRACTICE IN WIND POWER FORECASTING, Energy&Meteo System
  • Agencija za Energetiku Republike Srbije, METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANјE CENA POMOĆNIH USLUGA I CENA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJARNE REGULACIJE, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 10/22