ПРОМЕНЕ У РАДУ И НАДЛЕЖНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА ЕМС AД

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (172-176)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душан Николић, Жељко Ћургуз, Ненад Сајић, Драган Карановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.jelic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.172N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду је описан и анализиран процес тестирања централног диспечерског система и система управљања производњом ЕПС-а. Конкретно прво ће бити дат кратак опис система и преглед функција које треба да обезбеде централни диспечерски систем и систем управљања производњом. Затим ће бити описане активности које се oдоносе коришћење софтверских алата за креирање тестних процедура, модификовање истих у складу са примедбама и сугестијама корисника, форма тестне процедуре који мора бити испоштована и примену различитих метода тестирања на бази којих ће се извршити провера свих функционалности ЦДС система. Спровођење SAT тестирања описано је за сваку хардверску и софтверску целину. Посебна пажња у оквиру тестирања ЦДС и ЦПС система усмерена је на прикупљање и валидацију процесних података, тестирање алгоритма управљања, рад извештајног система и проверу да ли су све компоненте система удвостручене и да ли је систем заштићен од отказа. У раду ће такође бити представљена и категоризација приоритета тестова и уочених недостатака система. На крају, биће дат закључак о резултатима тестирања, уоченим недостацима/примедбама, отклањању истих и могућем унапређењу система на основу стеченог искуства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

централни диспечерски систем, систем управљања производњом, централни плански систем, даљинско управљање, тестне процедуре, SAT (Site Acceptance Test)

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: