ПОДСИСТЕМ МРЕЖНИХ АПЛИКАЦИЈА SCADA/ЕМS СИСТЕМА ЦГЕС-а

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (139-148)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Игор Бундало, Нина Стојановић, Горан Јакуповић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.139B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду су описане мрежне апликације у оквиру новог SCADA/ЕМS система Црногорског електропреносног система. Систем је реализован у главној и бекап конфигурацији и налази се на две одвојене физичке локације, у Националном диспечерском центру и у Резервном диспечерском центру. У раду је најпре описана позиција подсистема мрежних апликација (e-terratransmission) у оквиру SCADA/EMS система. Затим су наведене фазе пуштања у рад мрежних апликација. У оквиру подсистема мрежних апликација налазе се следеће апликације: RTNET (енгл. Real-Time Network State), OPF (енгл. Optimal Power Flow), VVD (енгл. Voltage-VAr Dispatch), CA(енгл. Contingency Analysis), MTNET (енгл. Multi-timepoint Network Analysis) и SCT (енгл. Short Circuit Analysis). Дат је функционални опис мрежних апликација и приказани су карактеристични кориснички интерфејси. На крају рада су наведене активности које се спроводе у циљу одржавања подсистема мрежних апликација. Такође наведени су и могући правци унапређења мрежних апликација.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

SCADA, EMS, мрежне апликације

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Игор Бундало, Нина Стојановић, Горан Јакуповић, Иван Гојковић, Милан Јосифовић, Елена Вељковић-Грбић, Радомир Стаматовић, Катарина Јовановић “Имплементација, интеграција и параметризација енергетских апликација у склопу новог SCADA/ЕМС система у Националном диспечерском центру (НДЦ) и резервном диспечерском центру (РДЦ) Црногорског електропреносног система АД”, VI конференција ЦГ КО CIGRE, Будва, мај 2019
  • e-terratransmission Product description
  • Игор Бундало, Елена Вељковић-Грбић, Радомир Стаматовић, Горан Јакуповић, Нина Стојановић, “Програмски пакет за прогнозу губитака у оквиру SCADA/ЕМС система”, 34. саветовање CIGRE Србија, Врњачка Бања 02-06. јун 2019