ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА И ПОЧЕТНА ИСКУСТВА У РАДУ УНАПРЕЂЕНОГ ТЕЛЕЗАШТИТНОГ ТЕРМИНАЛА БАЗИРАНОГ НА САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСОРСКИМ АРХИТЕКТУРАМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (104-112)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Ива Салом, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Николас Стивенс, Марко Никoлић, Братислав Планић, Срђан Митровић, Далиборка Никчевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladimir.celebic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.104C

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је дат кратак опис новог централног процесорорског модула телезаштитног терминала, заснованог на савременим процесорским архитектурама, и приказане су унапређене и нове могућности које овај тип процесорског модула пружа кориснику као што су: прегледан рад са дисплејeм осетљивим на додир, могућност конфигурисања терминала коришћењем USB флеш меморије, копирање база података на USB флеш меморију, web надгледање, повећани број Етернет прикључака интегрисаних у један мрежни прекидач. Акценат у раду стављен је на тестирања овако унапређеног телезаштитног терминала у лабораторијским и реалним условима, као и на почетна искуства у раду у оквиру мреже преноса ЕМС АД.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

телезаштита, Xilinx Zynq-7000, Етернет switch

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Mark Adamiak, Drew Baigent, Ralph Mackiewich “IEC 61850 Communication Networks and Systems In Substations: An Overview for Users,” SIPSEP, 2004
  • IEC 60834-1: “Teleprotection Equipment of Power Systems – Performance and Testing – Part 1: Command Systems,” 2nd edition, October 1999
  • Zynq-7000 SoC Data Sheet: Overview https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf
  • Douglas Mauro, Kevin Schmidt: “Essential SNMP”, Second Edition, 2003
  • IEEE 1588-2019 – IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
  • Gordon R. Clarke, Deon Reynders, Edwin Wright “Practical modern SCADA protocols: DNP3, 60870.5 and related systems”
  • MICROCHIP:„7-Port Gigabit Ethernet Switch with Ring Redundancy, SGMII and RGMII/MII/RMII Interfaces“, 2019.