Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 257-270)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славица Васиљевић Илић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.257VI

САЖЕТАК / ABSTRACT:

О краљу Милутину говори се у више дјела: Житију краља Милутина Данила Другог (у склопу Житија краљева и архиепископа српских), Кратком житију краља Милутина непознатог аутора, Синаксарском житију краља Милутина Данила Бањског, нарацији Улијарске повеље, а краљ Милутин појављује се као лик и у другим житијима Даниловог зборника, с тим да се, у зависности од  време на настанка и врстe житија, истичу различите његове врлине. Задатак овог рада биће управо да се укаже на разлике у приказивању лика Светога краља Милутина у оквиру жанра житија, нарочито у житијима Данила Пећког, Данилова настављача и Данила Бањског, као и на избор стилско-језичких средстава у служби његове карактеризације. При томе ће у фокусу бити Синаксарско житије краља Милутина Данила Бањског, које још није добило заслужену пажњу. Данило Бањски наставља континуитет изабране двојице преко ликова Драгутина и Милутина, онако како је то претходно чињено с ликовима Св. Симеона и Св. Саве, представљајући их као јунаке који се подвизима „допуњују“ и заједно обожују. Ослањајући се стилски на Теодосија, аутор бира богоугодне податке из њихових живота, посебно инсистирајући на љепоти задужбина краља Милутина и утиску који оне остављају.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

краљ Милутин, Данилов зборник, Данило Бањски, синаксарско житије, стилска средства.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Данило Други 1988: Данило Други, Живот краљева и архиепископа српских. Службе, Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. 6, Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
 • Данилови настављачи 1989: Данилови настављачи, Данилов Ученик, други настављачи Даниловог зборника, Стара српска књижевност у 24 књиге, књ. 7, Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
 • Јовановић 2015: Т. Јовановић, „Служба светом краљу Милутину Данила Бањског“, Косовско-метохијски зборник, 6, Београд, 97-134.
 • Јовановић 2016: Т. Јовановић, „Синаксарско житије светог краља Милутина патријарха Данила Бањског“, Манастир Студеница – 700 година Краљеве цркве, ур. Љ. Максимовић, В. Вукашиновић, Београд: САНУ [Научни скупови, Књига CLIX, Одељење историјских наука, књига 39], 215– 236.
 • Ћоровић 1929: В. Ћоровић, „Силуан и Данило II, српски писци XIV–XV века“, у Глас српске краљевске академије 136/72, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 13–103.
Литература
 • Васиљевић Илић 2007: С. Васиљевић Илић, „Један сегмент Ћоровићевих интересовања“, Свеске Матице српске, Серија књижевности и језика, св. 13 (2007) 117–149.
 • Деретић 2000: Ј. Деретић, Етиде из старе српске књижевности, Нови Сад: Светови.
 • Кашанин 1975: М. Кашанин, Српска књижевност средњег вијека, Београд: Просвета.
 • Мак Данијел 1989: Г. Мак Данијел, „Увод“, у: Данилови настављачи, Данилов Ученик, други настављачи Данилова зборника, Београд: Просвета –  Српска књижевна задруга, 9–24.
 • Мак Данијел 1991: Г. Мак Данијел, „Генезис и састављање Данилова зборника“, у: Архиепископ Данило II и његово доба, Међународни научни скуп поводом 650 година од смрти: децембар 1987, ур. В. Ј. Ђурић, Београд 1991, 217–224.
 • Мак Данијел 1988: Г. Мак Данијел, „Данило Други, предговор“ у: Данило Други, Живот краљева и архиепископа српских. Службе, Београд: Просвета – Српска књижевна задруга, 9–24.
 • Маринковић 1991: Р. Маринковић, „Како проучавати Данилов зборник“, у: Архиепископ Данило II и његово доба, Међународни научни скуп поводом 650 година од смрти: децембар 1987, ур. В. Ј. Ђурић, Београд: САНУ, 225–232.
 • Маринковић 2007: Р. Маринковић, Светородна господа српска, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Радојичић 1942: Ђ. Сп. Радојичић, Стари српски писци од XIV–XVII века, Београд: Издавачко и прометно А. Д. југоисток.
 • Радојичић 1963: Ђ. Сп. Радојичић, Творци и дела старе српске књижевности, Титоград: Графички завод.
 • Ређеп 1999: Ј. Ређеп, „Александар Велики и краљ Милутин“, Зборник Матице српске за књижевност и језик 47/1 (1999) 19-34.
 • Ређеп 2008: Ј. Ређеп, Старе српске биографије, Нови Сад: Прометеј.
 • Трифуновић 1976: Ђ. Трифуновић, „Проза архиепископа Данила II“, Књижевна историја IX/33 (1976) 3–71.
 • Трифуновић 1982: Ђ. Трифуновић, Кратак преглед југославенске књи- жевности средњег века: Записи са предавања, Београд: Филолошки факултет.
 • Хафнер 2001: С. Хафнер, Српски средњи век, Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства – Вукова задужбина – Матица српска.
 • Шпадијер 2014: И. Шпадијер, Светогорска баштина, Београд: Чигоја.