Диференцирана почетна настава математике организована у складу са образовним стандардима у области разломакa

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 331-344)

АУТОР(И): Весна В. Миленковић

Е-АДРЕСА: vesna.v.milenkovic@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.331M

САЖЕТАК: 

Уважавање различитих карактеристика ученика један је од најважни- јих задатака којима тежи савремена школа, тако да диференцирање наставе и образовни стандарди добијају велику важност. Образовни стандарди дефинисани на три нивоа могу помоћи учитељима приликом припреме диференциране почетне наставе математике. У раду ћемо приказати примере задатака које смо користили током истраживања. Испити- вали смо да ли диференцирана настава организована у складу са образовним стандардима утиче на постигнућа ученика у почетној настави математике у области разломака. Узорак истраживања чинило је 228 ученика четвртог разреда основне школе. Резултати истра- живања показали су да диференцирана настава организована у складу са образовним стандардима има позитиван утицај на постигнућа ученика у садржајима о разломцима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

почетна настава математике, диференцирана настава, образовни стандарди, садржаји о разломцима.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вилотијевић (1999): M. Вилотијевић, Дидактика 1 – предмет дидактике, Београд: Научна књига.
 • Вуловић (2011): Н. Вуловић, Диференцијација геометријских садржаја и ак- тивно учење у почетној настави математике, Настава и васпитање, бр. 3, Београд: Педагошко друштво Србије, 529‒540.
 • Дејић, Егерић (2007): М. Дејић, М. Егерић, Методика наставе математике, Јагодина: Учитељски факултет.
 • Дејић, Милинковић (2012): М. Дејић, Ј. Милинковић, Образовни стандарди – основа диференциране наставе математике, Иновације у настави, бр. 2, Београд: Учитељски факултет, 97‒104.
 • Ђорђевић (1997): Ј. Ђорђевић, Настава и учење у савременој школи, Београд: Учитељски факултет.
 • Егерић (2004): М. Егерић, Садржајна диференцијација у настави математи- ке, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Егерић (2008): М. Егерић, Фактори који утичу на квалитет наставе, а контро- лишу их учитељи, Методички аспекти наставе математике, Јагодина: Педагошки факултет Јагодина, 9‒16.
 • Јоксимовић (2014): А. Јоксимовић, Новија схватања појма диференцирана настава, Педагогија, Београд: Форум педагога, 159‒168.
 • Кенон (2017): М. Cannon, Differentiated Mathematics Instruction: An Action Re- search Study (Doctoral dissertation), University of South Carolina: College of Education.
 • Ландрум, МекДафи (2010): T. J. Landrum, K. A. McDuffie, Learning Styles in the Age of Differentiated Instruction, Exceptionality: A Special Education Journal, 18(1), 6‒17.
 • Левков, Картал (2010): Љ. Левков, В. Картал, Образовни стандарди за крај првог циклуса, Учитељ, бр.78, Београд: Савез учитеља Републике Србије, 28‒32.
 • Миловановић (2008): Ј. Б. Миловановић, Математички задаци с обележјем стандарда као модели индивидуализоване и диференциране наставе математике, На- става и васпитање, 57(4), Београд: Педагошко друштво Србије, 469‒482.
 • Ојонугва, Игбо, Апех, Ндукву (2020): D. S. Ojonugwa, J. N. Igbo, H. A. Apeh, E. C. Ndukwu, Efficacy of Differentiated Instruction and Conventional Methods on Low Achievers’ Interest in Learning and Gender, ABC Research Alert, 8(3), 115‒128, https:// doi.org/10.18034/abcra.v8i3.489.
 • Пикула, Милинковић (2015): М. Пикула, Д. Милинковић, Методика почетне наставе математике, Пале: Филозофски факултет.
 • Пинтер, Сотировић, Петровић, Липовац (1996): Ј. Пинтер, В. Сотировић,  В. Петровић, Д. Липовац, Општа методика наставе математике, Сомбор: Учи- тељски факултет.
 • Поткоњак, Пијановић (1996): Н. Поткоњак, П. Пијановић, Педагошки лекси- кон, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Поткоњак, Шимлеша (1989): Н. Поткоњак, П. Шимлеша, Педагошка енцикло- педија, Београд: ЗУНС.
 • Рацков (2011): Г. Рацков, Рачунар у функцији ефикаснијег организовања ди- ференциране наставе, Технологија, Информатика, Образовање за друштво учења и знања, ТИО 6, Чачак: Технички факултет. Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2011.
 • Томлинсон (2001): C. A. Tomlinson, How to differentiate instruction in mixed-abil- ity classrooms, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.