Ставови студената неохеленистике о примени ИКТ алата у развијању фонолошке компетенције

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 329-342)

АУТОР(И): Антонина В. Костић, Војкан Б. Стојичић

Е-АДРЕСА: antonina.irini@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.329K

САЖЕТАК:

Рад представља покушај да се сагледа на који начин употреба савремених ИКТ2 алата може допринети развијању фонолошке компетенције код студената модерног грчког језика. Учење новог фонолошког система у страном језику представља велики изазов. Последњих година интересовање за ову област поново је у фокусу, а фо- нолошка перцепција и продукција посматрају се из различитих перспектива. Циљ овог рада је да представи нови поглед на развијање фонолошке компетенције у модерном грч- ком језику код србофоних говорника, из перспективе изазова и могућности које пружа учење на даљину. Такође, у раду се анализирају ставови студената прве и друге године неохеленистике у вези са усвајањем фонолошке компетенције кроз призму употребе савремених мултимедијалних технологија у настави модерног грчког језика као страног. Додатно, како би се на адекватан начин усвојиле фонолошке карактеристике модерног грчког језика, у раду се указује на алтернативни приступ у креирању различитих типова вежби у писаном и усменом облику. Анализа резултата анкете с једне стране указује на то да су студенти неохеленистике свесни да и фонолошка компетенција има важну улогу у учењу страног језика, док са друге стране указује на то да студенти препознају и позитивно реагују на додатне дидактичке материјале. Такође, истиче се значај додатне мотивације којој доприносе предавачи, као и улога стратегија учења и коришћења додатних алата у овом процесу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ставови о фонолошкој компетенцији, модерни грчки као страни језик, србофони говорници, онлајн-настава, Mудл (Moodle).

ЛИТЕРАТУРА:

 • Барил (1985): C. Burrill, The Sensitive Period Hypothesis: A Review of Literature Regarding Acquisition of a Native-Like Pronunciation in a Second Language, преузето мар- та 2021. сa https://eric.ed.gov/?id=ED265745.
 • Бејли, Ли (2020): D. Bailey, A. Lee, Learning from experience in the midst of covid-19: Benefits, challenges, and strategies in online teaching, Computer-Assisted Lan- guage Learning Electronic Journal, 21(2), 178–198.
 • Браун (2000): C. Brown, The interrelation between speech perception and phono- logical acquisition from infant to adult, Second language acquisition and linguistic theory, 1, 4–64.
 • Дурбаба (2011): О. Дурбаба, Теорија и пракса учења и наставе страних језика, Београд: Завод за уџбенике.
 • Јеротијевић Тишма (2017): Д. Јеротијевић Тишма, Перцепција и продукција консонантског система у енглеско-српској међујезичкој фонологији, докторска дисер- тација, Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, преузето марта 2021. са https://nardus. mpn.gov.rs/bitstream/id/50882/Disertacija.pdf.
 • Кесада Васкез (2019): L. Quesada Vázquez, The Introduction of Rhythm Instruction in the English as a Foreign Language Classroom to Improve the Comprehensibility and Fluency of English for Specific Purposes Students, doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili, преузето децембра 2021. са https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/668385/ TESI.pdf?sequence=1
 • Кизи, Анатолевна (2020): O. Qizi, Y. Anatolevna, The Role of Phonetics in Lan- guages Teaching, Science and Education, 1(2), 495–500.
 • Крашен (1982): S. Krashen, Principles and Practice in Second Language Acquisition, Pergamon: FairviewPark.
 • Ламбропулу, Стојичић (2021): Μ. Λαμπροπούλου, Β. Στόιτσιτς, <δ> ή <ντ>; <θ> ή <τ>; <γ> ή <γκ>; Συστηματικά λάθη κατά την εκμάθηση του ορθογραφικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας από σερβόφωνους φοιτητές, In: Th. Markopoulos, Ch. Vlachos, Α. Archakis, D. Papazahariou, G. Xydopoulos, Α. Roussou (Еds.), Proceed- ings of the ICGL14, Patras: University of Patras, 671–683.
 • Левис, Мојер (2014): J. Levis, A. Moyer, Future directions in the research and teaching of L2 pronunciation, In: J. Levis, A. Moyer (Еds.), Social dynamics of second language accent, Boston, MA: DeGruyter Mouton, 275–291.
 • Мајкан, Кокорада (2021): M. Maican, E. Cocoradă, Online foreign language learning in higher education and its correlates during the COVID-19 pandemic, Sustain- ability, 13(2), 1–21, преузето марта 2021. са https://doi.org/10.3390/su13020781.
 • Нурхајати (2019): D. Nurhayati, Students’ Perspective on Innovative Teaching Model Using Edmodo in Teaching English Phonology: A Virtual Class Development, Di- namika Ilmu, 19(1), 13–35.
 • Нуфилд (1980): G. Neufeld, On the adults’ ability to acquire phonology, TESOL Quarterly, 14, 285–298.
 • Пазила, Хашим, Јунус (2019): F. Pazilah, H. Hashim, M. Yunus, Using technol- ogy in ESL classroom: highlights and challenges, Creative Education, 10(12), 3205–3212.
 • Ревитијаду, Тзакоста (2007): A. Ρεβυθιάδου, M. Τζακώστα, Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
 • Ритонга, Кустати, Будиарти, Лахми, Асмара, Курњиаван, Јенти (2021): M. Ri- tonga, M. Kustati, M. Budiarti, A. Lahmi, M. Asmara, R. Kurniawan, E. Yenti, Arabic as foreign language learning in pandemic COVID-19 as perceived by students and teachers, Linguistics and Culture Review, 5(1), 75–92.
 • Ричардс, Роџерс (1986): J. C. Richards, T. S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching: a description and analysis, Cambridge: Cambridge University Press. Савил-Тројк, Барто (2016): M. Saville-Troike, K. Barto, Introducing second lan-
 • guage acquisition, Cambridge: CUP.
 • Симин, Хејдари (2013): S. Simin, A. Heidari, Computer-Based Assessment: Pros and Cons, Elixir International Journal, 55, 12732–12734.
 • Сноу, Хофнагел-Хол (1977): C. Snow, M. Hoefnagel-Hohle, Age differences in the pronunciation of foreign sounds, Language and Speech, 20, 357–365.
 • Стојичић (2016): В. Стојичић, Рецептивне језичке активности у универзи- тетској настави страног језика – релације између модерног грчког и српског јези- ка, докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет, преузето марта 2021. са https://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/4826.
 • Тарон (1978): E. Tarone, The phonology of interlanguage, In: J. C. Richards (Еd.), Understanding Second and Foreign Language Learning, Rowley, Маss: Newbury House, 15–33.
 • Трофимович, Гатбонтон (2006): P. Trofimovich, E. Gatbonton, Repetition and focus on form in processing L2 Spanish words: Implications for pronunciation instruction, The Modern Language Journal, 90(4), 519–535.
 • Халим, Хашим (2019): M. Halim, H. Hashim, Integrating web 2.0 technology in ESL classroom: A review on the benefits and barriers, Journal of Counseling and Educa- tional Technology, 2(2), 1–8.
 • Хумел и Френч (2010): K. Hummel, L. French, Phonological memory and im- plications for the second language classroom, Canadian Modern Language Review, 66(3), 371–391.
 • Циарциони (2011): E. Tsiartsioni, Can pronunciation be taught? Teaching English speech rhythm to Greek students, Selected papers on theoretical and applied linguistics, 19, 447–458.
 • Џоунс (1997): R. Jones, Beyond “listen and repeat”: Pronunciation teaching materi- als and theories of second language acquisition, System, 25(1), 103–112.
 • Шамли, Фил (2012): S. Shyamlee, M. Phil, Use of technology in English language teaching and learning: An analysis, International Conference on Language, Medias and Culture, 33, 150–156.