Искуства учитеља у примени хибридног модела изокренута учионица у настави природе и друштва током пандемије

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 187-204)

АУТОР(И): Сања K. Николић, Оливера Д. Цекић-Јовановић, Андријана Ж. Милетић

Е-АДРЕСА: sanjanikolic33@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.187N

САЖЕТАК:

Појавом пандемије вируса ковид 19, све школе у Србији, као и у скоро свим деловима света, примењивале су комбинацију онлајн и непосредне наставе ‒ хибридну наставу. Изокренута учионица је један од модела хибридне наставе, који подразумева „изокретање” класичног начина рада у учионици и код куће. Ученици нове наставне садржаје уче код куће, уз помоћ мулитимедијалних садржаја, а у школи се градиво утврђује и примењује кроз активну наставу – дискусију, проблемске задатке, истраживачке активности, огледе, рад на пројектима итд. Циљ истраживања је испитивање ставова и искустава учитеља који раде у основној школи о примени и дидактичко-методичким специфичностима наставног модела изокренуте учионице у настави природе и друштва током пандемије. Истраживање је реализовано на узорку од 146 учитеља, применом ан- кетног упитника, петостепене скале Ликертовог типа и питања у веб-алату Ментиметар. Резултати до којих смо дошли показују да учитељи познају концепт изокренуте учионице и врло успешно одређују кључне елементе који се односе на његове дидактичко-методичке специфичности. Највећи број испитаника истиче као кључни елемент изокренуте учионице замену места школског и домаћег рада, истичући и индивидуализацију наставе, решавање проблема, интерактивност у настави, активно учешће ученика у раду итд., што заправо и јесу најважнија обележја и предности овог иновативног модела. Већина испитаника има позитиван став у односу на модел изокренуте учионице и његову примену у настави природе и друштва током пандемије. Претпоставља се да вреди уложити додатне напоре у имплементацију овог модела рада у наставну праксу, јер позитиван став учитеља према некој новини представља нужан, наравно не и довољан, услов за иновирање наставног процеса. Додатна подршка и обука наставника и учитеља, као и база података са примерима добре праксе за примену изокренуте учионице, свакако би допринело интензивирању примене овог модела у школама, како у настави природе и друштва, тако и у оквиру других предмета, нарочито у време пандемије и све чешће примене хибридне наставе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

изокренута учионица, хибридна настава, настава Света око нас / Природе и друштва, ставови учитеља.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антонова, Шнај, Козлова (2017): N. Antonova, I. Shna, M. Kozlova, Flipped Classroom in the Higher Education System: a Pilot Study in Finland and Russia, The New Educational Review, 48(2), 17–27.
 • Бејкер (2000): J. W. Baker, The “Classroom Flip”: Using Web Course Management Tools to Become The Guide by the Side, In: J. A. Chambers (Ed.), Selected papers from the 11th International conference on College Teaching and Learning, Jacksonville: Florida Community College, 9‒19.
 • Бергмен, Самс (2012): J. Bergmann, A. Sams, Flip your classroom – Reach every student, in every class, every day, Eugene, OR, USA: International Society for Technology in Education.
 • Бергмен, Самс (2014): J. Bergmann, A. Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, Eugene, Oregon: ISTE.
 • Биргили, Сеги, Оуз (2021): B. Birgili, F. N. Seggie, E. Oğuz, The trends and outcomes of flipped learning research between 2012 and 2018: A descriptive content analysis, J. Comput. Educ, https://doi.org/10.1007/s40692-021-00183-y.
 • Бишоп, Верлегер (2013): J. Bishop, M. A. Verleger, The flipped classroom: A survey of the research, 2013 ASEE Annual Conference & Exposition. DOI 10.18260/1- 2-22585
 • Благданић, Лукић (2021): С. Благданић, Ј. Лукић, Методички потенцијал модела обрнута учионица у настави природе и друштва, Иновације у настави, 34(3), 43‒60.
 • Влаховић-Штетић (2009): V. Vlahović-Štetić, Ishodi učenja i konstruktivno poravnanje, u: Planiranje kurikuluma usmerenoga na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika, Zagreb: Filozofski fakultet, 41‒48.
 • Вујачић, Ђевић, Станишић (2017): M. Вујачић, P. Ђевић, J. Станишић, Искуства учитеља у примени иновативних наставних метода у оквиру програма стручног усавршавања, Зборник Института за педагошка истраживања, 49(2), 234‒260.
 • Гарију-Папалексију, Пападакис, Маносу, Георгиаду (2017): A. Gariou-Papalexiou, S. Papadakis, E. Manousou, I. Georgiadu, Implementing A Flipped Classroom: A Case Study of Biology Teaching in A Greek High School, Turkish Online Journal of Distance Education, 18(3), ISSN 1302-6488.
 • Ду, Фу, Ванг (2014): S. H. Du, Z. T. Fu, Y. Wang, The Flipped Classroom – Advantages and Challenges, Proceedings of the 2014 International Conference on Economic Management and Trade Cooperation, 107.
 • Ђукановић (2015): M. Đukanović, Uloga multimedija u realizaciji nastave prirode i društva (doktorska disertacija), Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Еш (2012): K. Ash, Educators View ’Flipped’ Model’ With a More Critical Eye, Education Week, S6‒S7.
 • ЗУОВ (2020): Завод за унапређивање образовања и васпитања, Резултати анкете: шта 15.000 просветних радника мисли о остваривању образовно-васпитног процеса путем учења на даљину, преузето 15. 7. 2021. са https://zuov.gov.rs/rezultati- ankete-sta-15-000-prosvetnih-radnika-misli-o-ostvarivanju-obrazovno-vaspitnog-procesa- putem-ucenja-na-daljinu/.
 • ЗВКОВ (2021): Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Он- лајн и хибридно учење ‒ Дугорочна стремљења и краткорочне смернице, преузето 15. 2021. са https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2021/03/SMERNICE-%D0%9EnlajnH ibridnaPripremnaNastava.pdf.
 • Ивановић (2018): B. Ivanović, „Izokrenuta učionica” – pedagoški model koji menja koncept tradicionalne nastave, Ekonomski signali, 13(1), 057‒066.
 • Ирулапен (2014): P. Irulappan, The Flipped Classroom, International Conference on Building Innovations for Creative Society and Generating Employability-Beyond Digital Age, Organised by the Tamil Nadu Teachers Education University At Chennai, Tamil Nadu, India.
 • Кузминска, Морзе, Смирнова-Триблуска (2017): O. Kuzminska, N. Morze, Smyrnova-Trybulska, Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implemen- tation in Higher Education, The New Educational Review, 49(3), 189–200.
 • Лаг, Плат, Триглија (2000): M. J. Lage, G. J. Platt, M. Treglia, Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment, The Journal of Economic Education, 31(1), 30‒43.
 • Лосон, Дејвис, Сон (2019): А. Lawson, C. R. Davis, J. Y. Son, Not All Flipped Classes are the Same, Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 19(5), 77‒104.
 • Маричић (2020): O. Maričić, Uticaj multimedije na postignuća i motivaciju učenika pri obradi geografskih sadržaja u nastavi prirode i društva (doktorska disertacija), Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i ugostiteljstvo Univerziteta u Novom Sadu.
 • Маркодомис, Пападакис, Кутцуба (2017): N. Makrodimos, S. Papadakis, M. Koutsouba, “Flipped classroom” in primary schools: a Greek case, Ανεστραμμένη τάξη σε ελληνικό δημοτικό σχολείο, Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9, 179‒187.
 • Моханти, Парида (2016): A. Mohanty, D. Parida, Exploring the Efficacy & Suitability of Flipped Classroom Instruction at School Level in India: A Pilot Study, Creative Education, 7(5).
 • Николић, Милојевић (2020): N. Nikolić, Z. Milojević, Trenutno stanje u onlajn-nastavi u Srbiji i regionu, Obrazovno kreativni centar, preuzeto 21. 7. 2021. sa https://okc. rs/wp-content/uploads/2020/06/Istra%C5%BEivanje-Stanje-u-onlajn-nastavi-u-Srbiji.pdf. Нилсен (2012): L. Nielsen, Five Reasons I’m Not Flipping Over The Flipped
 • Classroom, преузето 30. 7. 2021. са www.techlearning.com.
 • Собрал (2021): S. R. Sobral, Flipped classroom is not for every kind of student, INTED2021 Proceedings of the 15th Annual International Technology, Education and Development Conference, Online Conference, 8–9 March, 2021, 7391‒7396, doi: http:// dx.doi.org/10.21125/inted.2021.1478.
 • Соза, Родригес (2015): N. J. D. Souza, P. Rodrigues, Investigating the Effectiveness of the Flipped Classroom in an Introductory Programming Course, The New Educational Review, 40(2), 129–139.
 • Стејкер, Хорн (2012): H. Staker, M. B. Horn, Classifying K–12 blended learning, San Mateo: Innosight Institute.
 • Стратегија (2021): Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, преузето 15. 6. 2021. са http://www.mpn.gov.rs/wp-content/ uploads/2021/02/1-SROVRS-2030_MASTER_0402_V1.pdf.
 • Стручно упутство за организацију и реализацију васпитно-образовног рада у основној школи у школској 2020/2021. години, преузето са: http://www.mpn.gov.rs/ wp-content/uploads/2020/08/strucno-uputstvo.pdf.
 • Тејлор (2015): A. Taylor, Flipping Great or Flipping Useless? A review of the flipped classroom experiment at Coventry University London Campus, Journal of Pedagogic Development, 5(3).
 • УНИЦЕФ (2020): Istraživanje o uticaju pandemije Covid-19 na porodice sa decom u Srbiji (drugi talas istraživanja): Srbija, jun – jul 2020, Beograd: UNICEF, https://www. unicef.org/serbia/media/15861/file/Istrazivanje-o-uticaju-pandemije-Covid-19-na- porodice-sa-decom-u-Srbiji-drugi-talas.pdf.
 • ФЛГИ (2021): The Flipped Learning Global Initiative (FLGI), The International Definition, преузето 24. 3. 2021. са https://www.flglobal.org/international_definition/.
 • Хултен, Ларсон (2016): M. Hultén, B. Larsson, The Flipped Classroom: Primary and Secondary Teachers’ Views on an Educational Movement in Schools in Sweden Today, Scandinavian Journal of Educational Research, 62(8), 1‒11.
 • Цекић-Јовановић (2020): O. Цекић-Јовановић, Мултимедијална настава при- роде и друштва, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 • Цекић-Јовановић, Ђорђевић, Ђорђевић (2019): O. Cekić-Jovanović, M. Đorđević, M. Đorđević, The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competences of Future Teachers, The New Educational Review, 26(2), 271‒282.
 • Шмит, Ралф (2016): S. M. P. Schmidt, D. L. Ralph, The flipped classroom:      A twist on teaching, Contemporary Issues in Education Research, 9(1), 1‒6, https://doi. org/10.19030/cier.v9i1.9544.