Ставови студената о квалитету наставе на даљину

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 19-33)

АУТОР(И): Емина М. Копас-Вукашиновић, Александра М. Михајловић, Ана С. Миљковић

Е-АДРЕСА: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.019KV

САЖЕТАК:

У време пандемије десиле су се изненадне и значајне промене у планирању и организацији наставних активности у систему универзитетског образовања. Прелазак на онлајн или комбиновану наставу и даље представља изазов и за наставнике и за студенте. Убрзаним развојем дигиталних компетенција наставника и вештина студената, развијањем различитих наставних модела и применом виртуелних алата у настави, у доба пандемије се наметнуло питање квалитета овакве наставе, у контексту постигнућа и развоја потенцијала студената, као и препознатих професионалних компетенција наставника новог доба. Циљем нашег истраживања смо желели да утврдимо ставове студената о квалитету онлајн-наставе у време пандемије, у контексту квалитета рада универзитетских наставника и организације наставних активности. Узорак су чинили студенти основних и мастер академских студија Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, са седиштем у Јагодини (N = 63). Резултати овог истраживања потврђују добре професионалне компетенције наставника у времену интензивне дигитализације образовања, али и потребу јачања дигиталних компетенција наставника, као и системског рада на унапређивању онлајн-наставе, у односу на њену организацију и организацију испитних активности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

онлајн-настава, квалитет рада наставника, постигнућа студената, жива реч наставника, квалитет образовања.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бутнару, Нита, Аникити, Бринца (2020): I. G. Butnaru, V. Nita, A. Anichiti, Brinza, The Effectiveness of Online Education during Covid-19 Pandemic ‒ A Com- parative Analysis between the Perceptions of Academic Students and High School Students from Romania, Sustainability, 13(9). Retrieved in August 2021 from https://www.mdpi. com/2071-1050/13/9/5311.
 • Чен, Биста, Ален (2021): Y. R. Chan, K. Bista, M. R. Allen, Is online and distance learning the future in global higher education? The Faculty perspectives during COVID-19, In: Y. R. Chan, K. Bista, M. R. Allen (Eds.), Online Teaching and Learning in Higher Edu- cation during COVID-19, New York: Routledge, 3–12.
 • Коен (1988): J. Cohen, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, New York: Routledge Academic.
 • Дорословачки, Колаковић, Стефановић, Думнић, Купусинац (2021): R. Doro- slovački, S. Kolaković, D. Stefanović, B. Dumnić, A. Kupusinac, Motivisanost studenata za praćenje online nastave, savladavanje gradiva i kontrola nastave u uslovima pandemije, u: Katić (ur.), XXVII Skup Trendovi razvoja: On-line nastava na univerzitetima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 12‒14, posećeno u septembru 2021. na http://www.trend.uns.ac.rs/TREND2021-zbormik-radova.pdf.
 • Минс, Неислер (2020): B. Means, J. Neisler, with Langer Research Associates, Suddenly Online: A National Survey of Undergraduates During the COVID-19 Pandemic, San Mateo, CA: Digital Promise. Retrived in September 2021 from https://digitalpromise. org/wp-content/uploads/2020/07/ELE_CoBrand_DP_FINAL_3.pdf.
 • Нарли (2010): S. Narli, An alternative evaluation method for Likert type attitude scales: rough set data analysis, Scientific Research Essays, 5(6), 519–528.
 • Policy brief: Education during COVID-19 and beyond (2020). United Nations. Re- trived in September 2021 from https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/ uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf.
 • Покрел, Четри (2021): S. Pokhrel,  R. Chhetri, A Literature Review on Im-  pact of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning, Higher Education for the Fu- ture, 8(1), 133–141. Retrived in August 2021 from https://journals.sagepub.com/doi/ pdf/10.1177/2347631120983481.
 • Радић, Усиљанин, Павковић, Петин, Марић, Башић, Маћешић Петровић (2021): A. Radić, B. Usiljanin, A. Pavković, I. Petin, N. Marić, A. Bašić, D. Maćešić Petrović, Učenje na daljinu u doba Korona virusa, u: V. Katić (ur.), XXVII Skup Trendovi razvoja: On-line nastava na univerzitetima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerzite- ta u Novom Sadu, 185‒188, posećeno u septembru 2021. na http://www.trend.uns.ac.rs/ TREND2021-zbormik-radova.pdf.
 • Reducing the impact of COVID-19 on inequalities in higher education: A call for action to the international community (2020): The InterAcademy Partnership – IAP and Global Young Academy. Retrived in August 2021 from https://www.interacademies.org/ COVID_education.
 • Синтема (2020): J. E. Sintema, Effect of COVID-19 on the Performance of Grade 12 Students: Implications for STEM Education, EURASIA Journal of Mathematics, Sci- ence and Technology Education, 16 (7), em1851. Retrived in August 2021 from https://www.ejmste.com/download/effect-of-covid-19-on-the-performance-of-grade-12-students- implications-for-stem-education-7893.pdf.
 • Стојановић, Вуков (2020): B. Stojanović, T. Vukov, Život mladih u Srbiji: uticaj Kovid-19 pandemije, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije, Misija OEBS-a u Srbiji, posećeno u аvgustu 2021. na https://koms.rs/wp-content/uploads/2020/12/Zivot-mladih-
 • -u-Srbiji-uticaj-kovid-19-pandemije.pdf.
 • Стојановић (2020): D. Stojanović, Analiza realizacije učenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa COVID 19, In: P. Mitić, D. Marjanović (Еds.), Black swan in the world economy 2020, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 121‒140, posećeno u аvgustu 2021. na http://ebooks.ien.bg.ac.rs/1492/1/7.%20stojanovic.pdf.
 • The World Of Higher Education After COVID-19 ‒ How COVID-19 has Affected Young Universities (2020), Brussel: Yerun Brussels Office. Retrived in September 2021 from https://www.yerun.eu/wp-content/uploads/2020/07/YERUN-Covid-VFinal-Online- Spread.pdf.
 • Тонковић, Понграчић, Врсаловић (2020): A. Tonković, L. Pongračić, P. Vrsa- lović, Djelovanje pandemije Covid-19 na obrazovanje diljem svijeta, Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama, Vol. 4, Br. 4, 121‒134, posećeno u аvgustu 2021. na https:// docplayer.rs/204463470-Djelovanje-pandemije-covid-19-na-obrazovanje-diljem-svijeta. html.
 • Шим, Ли (2021): T. E. Shim, S. Y. Lee, College students’ experience of emergency remote teaching due to COVID-19, Children and Youth Services Review, 119. Retrived in September 2021 from https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105578.