САВРЕМЕНА НЕМАЧКА КВИР КЊИЖЕВНОСТ У ИНТЕРНАЦИОНАЛНОЈ ГЕРМАНИСТИЦИ (СА ПРИМЕРОМ ИЗ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ)

Наслеђе 55 (2023), стр. 121-133

АУТОР(И): Марина М. Петровић Јилих

Е-АДРЕСА: marinajulichkg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.121PJ

САЖЕТАК:

Надовезујући се на актуелан књижевнодидактички дискурс немачког говорног подручја, који тек од 2017. године почиње да  се бави проблематиком квир књижевности, овај рад за предмет има анализу и категоризацију материјала насталог на основу студентских састава након читања квир романа Хајде да побегнемо одавде Јулијана Марса и Крвава књига Ким де Лоризон. Служећи се научном методологијом квалитативних истраживања,  оче- кује се одговор на истраживачка питања, да ли и како је могуће оспособити студенткиње и студенте да са ужитком уђу у (о)квир ЛГБТИ+ литературе, те да ли читање књижевних текстова може да доведе до учвршћивања или промене у вредносним ставовима и до активирања друштвеног ангажмана. Спроведена настава за основни циљ има оспособљавање за учешће у културном дис- курсу. У окриљу културног дискурса квир проблематика добија у последњих неколико година (не само) у нашој земљи посебан значај. Ово доказују дешавања пре и за време одржавања ЕвроПрајда у Београду у септембру 2022. године. Појединачан случај чини 16 студенткиња и студената на Катедри за немачки језик и књижев- ност на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу. За време спровођења наставе и истраживања од октобра 2022. до јануара 2023. године били су на четвртој години студија. Иако репрезентативно, ово истраживање може да изроди плодне импулсе за (за сада само) универзитетску наставу књижевности на свим филолошким одсецима у земљи и региону.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

квир књижевност, дидактика књижевности, дискурзивне компетенције, страни језик, култура, знање, друштвени ангажман, квалитативна методологија

ЛИТЕРАТУРА:

 • Batler 2001: J. Batler, Tela koja nešto znače. O diskursivnim granicama „pola”, Beograd: Samizdat.
 • Batler 2010: J. Batler, Nevolja s rodom. Feminizam i subverzija identiteta, Loznica: Karpos
 • Batler 2012: J. Batler, Psihički život moći. Teorije pokoravanja, Beograd: Univerzitet Singidunum, biblioteka Philoxenia 5.
 • Deke-Кornil 2015: H. Decke-Cornill, Differenzsensibel unterrichten, u: Der fremdsp- rachliche Unterricht Englisch, 135/2015.
 • Fuko 1976: Foucault, Istorija seksualnosti, Beograd: Posveta.
 • Hile/Šidermajr 2021: A. Hille / S. Schiedermayr, Literaturdidaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Tübingen: Narr Verlag.
 • Kenig/Zurkamp/Deke-Kornil 2015: L. König / C. Suhrkamp / H. Decke-Cornill: Negotiating Gender. Aushandlungs- und Reflexionsprozesse über Geschlech- tervorstellungen im Fremdsprachenunterricht anstoßen, u: Der fremdspra- chliche Unterricht Englisch, 135/2015, 2-8.
 • Majring 2002: Ph. Mayring, Einführung in die qualitative Sozialforschung, Wein- heim und Basel: Beltz Verlag.
 • Mars 2022: J. Mars, Lass uns von hier verschwinden, Berlin, Albino Verlag. Lorizon 2022: K. de l’Horizon, Blutbuch, Kölln, DuMont Verlag.
 • Petrović-Jilih 2016: M. Petrović-Jülich, Svi smo bili tekst…, Kragujevac: FILUM.
 • Petrović-Jilih 2021: M. Petrović-Jülich, Društveno-kritički pristup u germanističkoj nastavi književnosti na primeru romana Dobri dani Marka Dinića, u: Meto- dički vidici, br 12, Novi Sad: Filozofski fakultet, 149–165.
 • Pojšel 2018: K. Peuschel, Aspekte von Gender in der Sprach(aus)bildung Deutsch (als zweite, dritte und Foldesprache), u: Dirim et al (prir.), Normative Grundla- gen und reflexive Verortungen im Feld DaF-DaZ, Opladen: Verlag Barbara Budrich, 344-362.
 • Pojšel/Šidermajr 2019: K. Peuschel / S. Schiedermayr, Aspekte von Gender in der Fremdsprachendidaktik, u: Falkenhagen et al (prir.), Sprachen lernen integ- riert – global, regional, lokal. Dokumentation zum 27. Kongress für Fremd- sprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft  für Fremdsprachenforschung in Jena 2017 (DGFF), Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 453-455.
 • Šlibar 2011: N. Šlibar, Wie didaktisiere ich literarische Texte?: neue Maturatexte und viele andere im DaF-Unterricht, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.