ДИНАМИКА ЖЕЉЕ У „БОЖЈИМ ЉУДИМА“ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА И „КУЋИ МАРИЈЕ ПОМОЋНИЦЕ“ ИВАНА ЦАНКАРА

Наслеђе 55 (2023), стр. 107-120

АУТОР(И): Горан П. Коруновић

Е-АДРЕСА: g.korunovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.107K

САЖЕТАК:

У раду се интерпретирају књижевноуметнички начини обли- ковања динамике жеље у ликовима Божјих људи Борисава Станковића и Кући Марије помоћнице Ивана Цанкара. При анализи дела српског писца у фокусу је провизорна заједница божјака, односно зазорних субјеката. Тумаче се видови апсолутизације жеља тих јунака. Посебна пажња посвећена је парадоксалном раду жеље, тј. њеној конститутивној улози за субјект, уз истовремену немогућност њеног остварења. Важну улогу при уобличењу значења поседује и параболично устројство прича. При интерпретацији дела словеначког писца такође су у фокусу зазорни субјекти, искључени из грађанске заједнице. При анализи прати се динамика виталистичких импулса и нагона смрти, као и однос субјеката таквог искуства и друштвених норми. На крају се сагледавају сличности и разлике поступака и значења у Божјим људима и Кући Марије помоћнице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Борисав Станковић, Иван Цанкар, модерна, жеља, смрт, психоанализа

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Cankar 1981: I. Cankar, „Kuća Marije pomoćnice”, Proza, Novi Sad: Matica srpska, 180–267. [orig.] И. Цанкар, „Кућа Марије помоћнице”, Проза, Нови Сад: Матица српска, 180–267.
 • Stanković 1970: B. Stanković, Stari dani / Božji ljudi, Beograd: Prosveta. [orig.] Б. Станковић, Стари дани / Божји људи, Београд: Просвета.
 • Литература
 • Bagić 2012: K. Bagić, Rječnik stilskih figura, Zagreb: Školska knjiga.
 • Brajović 2000: T. Brajović, Teorija pesničke slike, Beograd: Zavod za udžbenike i na- stavna sredstva, 299–305.
 • Čolak 2011: B. Čolak, Tipsko u prikazu junakinja zbirke Božji ljudi Borisava Stank- ovića, u: D. Bošković (red.), Žene: rod, identitet, književnost, Kragujevac: Filum, 301–311. [orig.] Б. Чолак, Типско у приказу јунакиња збирке Божји људи Борисава Станковића, у: Д. Бошковић (ред.), Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац: Филум, 301–311.
 • Fink 2009: B. Fink, Lakanovski subjekt, Prevela Ana Štambuk, Zagreb: Kruzak.
 • Jokić 2018: J. Jokić, Semantika i  funkcija  raskovnika  u  Božjim  ljudima  Bori-  sava Stankovića, Beograd: Književnost i jezik, 65, ¾, 389–400. [orig.] Ј. Јокић, Семантика и функција расковника у Божјим људима Борисава Станковића, Београд: Књижевност и језик, 65, ¾, 389–400.
 • Kajzer 2004: V. Kajzer, Groteskno u slikarstvu i pesništvu, preveo Tomislav Bekić, Novi Sad: Svetovi. [orig.] В. Кајзер, Гротескно у сликарству и песништву, превео Томислав Бекић, Нови Сад: Светови.
 • Kermauner 1976: T. Kermauner, Dolina i nebo, Beograd: Vuk Karadžić. [orig.] Т. Кермаунер, Долина и небо, Београд: Вук Караџић.
 • Kristeva 1989: J. Kristeva, Moći užasa: ogled o zazornosti, prevela Divina Marion, Zagreb: Naprijed.
 • Lacan 1986: J. Lacan, Četiri temeljna pojma psihoanalize, Prevela Mirjana Vujanić-Lednicki, Zagreb: Naprijed.
 • Mikić 2013: R. Mikić, Veza između sveta živih i sveta mrtvih ili Božji ljudi Bori- sava Stankovića, Beograd: Priča, 7, 22, 30–36. [orig.] Р. Микић, Веза између света живих и света мртвих или Божји људи Борисава Станковића, Београд: Прича, 7, 22, 30–36.
 • Miller 1991: J. H. Miller, „Preface”, Tropes, Parables, Performatives, Durham: Duke University Press, vii–x.
 • Mitrović 1981: M. Mitrović, Predgovor, Ivan Canakar, Proza, Novi Sad: Matica srp- ska, 7–27. [orig.] М. Митровић, Предговор, Иван Цанакар, Проза, Нови Сад: Матица српска, 7–27.
 • Panić-Maraš 2009: J. Panić-Maraš, Nenormalno normalni Božji ljudi, Kragujevac: Nasleđe, 6, 14/2, 83–96. [orig.] Ј. Панић-Мараш, Ненормално нормални Божји људи, Крагујевац: Наслеђе, 6, 14/2, 83–96.
 • Pogačnik 1986: J. Pogačnik, „Parabola”, u: D. Živković (red.), Rečnik književnik ter- mina, Beograd: Nolit; Beograd: IKUM, 522–523.
 • Tošić 2010: S. Tošić,  Božji ljudi B. Stankovića u književnoj kritici, u: S. Denić (red.)
 • Borisav  Stanković  u  Vranjskom  Glasniku,  Vranje:  Književna  zajednica
 • „Borisav Stanković”, 349–360. [orig.] С. Тошић, Божји људи Б. Станковића у књижевној критици, у: С. Денић (ред.), Борисав Станковић у Врањском Гласнику, Врање: Књижевна заједница „Борисав Станковић”, 349–360.
 • Žižek 2006: S. Žižek, Škakljivi subjekt: odsutno središte političke ontologije, preveo Dinko Telećan, Sarajevo: Šahinpašić.
 • Žižek 2007: S. Žižek, O vjerovanju: nemilosrdna ljubav, Prevod Marina Miladinov, Zagreb: Algoritam.