УНИСОНОСТ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ И ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Наслеђе 55 (2023), стр. 89-105

АУТОР(И): Александра Б. Шуваковић

Е-АДРЕСА: aleksandra_s@mts.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.105S

САЖЕТАК:

Циљ предстојећег рада јесте да, поредећи резултате имплементиране језичке политике у Србији и Европској Унији у последњих двадесет година овог века, дођемо до одговора на истраживачко питање да ли је језичко планирање „избор” једне друштвене заједнице или је реч о усвајању и имплементацији коју спроводе надлежна тела не марећи за религијске, друштвено-културне, политичке, привредне и друге особености држава у одређеном историјском тренутку. У раду је примењена оперативна метода анализе садржаја докумената као и компаративна анализа статистичких података надлежних тела РС и ЕУ. Резултати истраживања указују да је прокламована вишејезичност с краја двадесетог века ипак остала пуко слово на папиру јер је енглески како у Србији тако и у државама чланицама ЕУ доспео на прво место по заступљености као први а неретко и једини страни језик који се учи. Таква доминација која не узима у обзир стварне потребе једног друштва указује на неопходност доношења Стратегије учења страних језика у Србији засноване на релевантним истра- живањима у овој области.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

језичка политика, језичко планирање, Србија, ЕУ, енглески језик, страни језик, вишејезичност, стратегија учења страних језика

ЛИТЕРАТУРА:

 • Alderson 2009: C. Alderson, The Politics of Language Education, Great Britain: Short Run Press Ltd.
 • Bugarski 2003: Р. Бугарски, Језик и лингвистика, Београд: Чигоја штампа.
 • Durbaba 2014: О. Дурбаба, Настава страних језика у Србији и аспекти језичког планирања на националном нивоу и нивоу локалне заједнице: приказ једне  студије  случаја,  у:  Ј.  Филиповић  и  О.  Дурбаба  (ред),  Језици у образовању и језичке образовне политике, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 51–75.
 • Vučo 2005: Ј. Vuco, Istituzioni e l’insegnamento di lingue straniere. Verso una polit- ica linguistica europea, Lingue, istituzioni, territori. Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica linguistica. In (edt.) Cris- tina Guardiano, Emilia Calaresu, Cecilia Robustelli, Augusto Carli, Roma: Bulzoni, pp. 435-447.
 • Đurić 2014: Љ. Ђурић, Вредновање раног школског учења страних језика у Србији: заглушујућа тишина, у: Ј. Филиповић и О. Дурбаба (ред), Језици у образовању и језичке образовне политике, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 77–106.
 • Đurić 2016: Љ. Ђурић, Страни језици у образовној политици Србије, Београд: Филолошки факултет.
 • Закон о основној школи, Службени гласник Републике Србије, бр. 50/1992. Ignjačević 2006: A. Ignjačević, Engleski jezik u Srbiji, Beograd: Filološki fakultet. Luise 2006: M.C. Luise, Italiano come lingua straniera, Torino: Utet.
 • Filipović, Vučo, Đurić: 2008. J. Filipovic, J. Vuco, Lj. Djuric, Critical Review of Lan- guage Education Policies in Compulsory Primary and Secondary Education in Serbia, Current Issues in Language Planning, Vol. 8, N. 2, pp. 222–242.
 • Filipović 2014: Ј. Филиповић, Теоријски концепти и специфичности језичке образовне политике, у: Ј. Филиповић и О. Дурбаба (ред), Језици у образовању и језичке образовне политике, Броград: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 17–34.
 • Ricento 2007: T. Ricento, An introduction to Language Policy, Blackwell Publishing. Šuvaković 2017: А. Шуваковић, Учење два страна језика у раном узрасту, Крагујевац: ФИЛУМ.
 • Šuvaković 2018: A. Шуваковић Резултати европске политике вишејезичносзи у првој деценији XXI века у земљама чланицама Европске Уније и Србији, Београд: Српска политичка мисао, 2/2018, 25. vol. 60, стр. 99–113.
 • Šuvaković, Šuvaković 2014: У. Шуваковић, А. Шуваковић, Образовање и глобализација, у:  Образовање  и  балканска  друштва  на  путу  мира  и евроинтеграција (прир. Наталија Јовановић, Сузана Марковић
 • Крстић, Лела Милошевић Радуловић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
САЈТОГРАФИЈА:
 • Савет Европе, Бела књига о интеркултурном дијалогу „Живимо заједно једнаки у достојанству”. Савет Европе F-67075 Strazbur Cedex, <http// www.coe. int/dialogue>, 7. 1. 2018.
 • European Commission 2017: Education and Training Monitor 2017, <http:// ec.eu- ropa.eu/education/monitor>, 29. 12. 2021.
 • Eurostat 2012: Eurydice, Cifre chiave dell’insegnamento delle lingue a scila in Europa 2012, <http:// eacea.ec.europa.en/education/eurydice/documents/key_data>,10. 10. 2012.
 • Eurostat 2012: Eurydice, Key Data on Teaching Languages at school in Europe, 2012,
 • <http://    eacea.ec.europa.en/education/eurydice/documents/key_data>,   12.11. 2021.
 • Eurostat 2017: Eurydice Cifre chiave dell’insegnamento delle lingue a scila in Europa 2017, <http:// eacea.ec.europa.en/education/eurydice/documents/key_data>,11. 11. 2022.
 • Lisbon European Council, Presidency Conclusions, 2000, March 23th-24th, <http:// www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm>, 5. 6. 2014.
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavawu i napredovawu u zvawe nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, Beograd: Službeni glasnik RS, br. 109/2021,
 • <https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-strucnom-usavrsavanju-napre- dovanju-zvanja-nastavnika-vaspitaca-strucnih>, 10. 12. 2021.
 • Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja, <www.zuov.gov.rs>, 15. 8. 2014.
 • Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja, <www.zuov.gov.rs>, 3. 9. 2021.
 • The EU Multilingualism Policy 2007, pp. 1-2. <http://eacea.ec.europa.en/static/en/ lingua/documents/presentation/chaves.pdf>, 18/12/2017.