ЕСТЕТИКА РУЖНОГ У „РИМСКИМ ПРИЧАМА“ АЛБЕРТА МОРАВИЈЕ

Наслеђе 54 (2023), стр. 353-367

АУТОР(И): Биљана Р. Влашковић Илић

Е-АДРЕСА: biljana.vlaskovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2354.353VI

САЖЕТАК:

Полазећи од кључних постулата Кантове и Хартманове есте- тике лепог и узвишеног, у раду се истима супротставља естетика ружног Карла Розенкранца како би се испитала динамика односа између лепог, узвишеног и ружног у уметности. Рад почива на хипотези да је естетика ружног неопходна јер ружно и лепо творе бинарну опозицију будући да се без концепта ружног не може знати и разумети концепт лепог. Рад ће покушати да докаже овај аргумент на одабраним Римским причама Алберта Моравије (1907–1990), једног од најзначајнијих савремених италијанских књижевника, чији ликови потичу са маргина и припадају разли- читим категоријама ружног према Розенкранцовој номенклатури из дела Естетика ружног. Моравијини ликови својом физичком  и душевном ружноћом негирају баналност живљења и показују да монденско није лепо само по себи, већ најчешће ружно и уоби- чајено, али и као такво заслужује да буде предмет уметности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

естетика, лепо, узвишено, ружно, Кант, Хартман, Розенкранц, Моравија

ЛИТЕРАТУРА:

 • Angažovana misao 2022: Небојша Грубор – Кант и заснивање модерне естетике [Видео], YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=k2rPSAR55WU>, 2. 11. 2022.
 • Grubor 2020: N. Grubor, Odnos lepog i uzvišenog u Hartmanovoj estetici, Theoria 3
 • (63), 159–167.
 • Kant 1975: I. Kant, Kritika moći suđenja, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
 • Kant 2002: I. Kant, O lepom i uzvišenom, Nova Pazova: Bonart.
 • Moravija 1975: A. Moravia, Čočara, Rimske priče, Konformist, Rijeka: Otokar Keršovani.
 • Moravija 1982: A. Moravija, Rimljanka, Sarajevo: Biblioteka izabranih djela, Svjetlost. Novaković 2017: M. Novaković, Kantovo zasnivanje moderne estetike (Nebojša Gru- bor, Kant i zasnivanje moderne estetike: o osećaju prosuđivanja svrhovite forme lepog predmeta, Draslar, Beograd, 2016, 152  str.),  ARHE –  časopis za filozofiju, god. 14, No. 27 (2017), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju.
 • Platon 1964: Platon, Gozba ili O ljubavi, preveo Miloš N. Đurić, Beograd: Beogradski grafički zavod.
 • Rozenkranc 2015: K. Rosenkranz, Aesthetics of Ugliness, A Critical Edition, Edited and translated by Andrei Pop and Mechtild Widrich, London: Bloomsbury.
 • Hartman 2014: N. Hartmann, Aesthetics, Berlin: De Gruyter.
 • Džojs 2004: Џ. Џојс, Портрет уметника у младости, Београд: Библиотека Новости.
 • Šekspir 2011: В. Шекспир, Сабрана дела, Београд: Завод за уџбенике, Досије студио.