ИТАЛИЈА У ПУТОПИСУ „ОРИЈЕНТ“ ВИСЕНТЕА БЛАСКА ИБАЊЕСА

Наслеђе 54 (2023), стр. 335-351

АУТОР(И): Мирјана М. Секулић

Е-АДРЕСА: msekulic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2354.335S

САЖЕТАК:

Предмет рада јесте анализа слике Италије у путописним текстовима Оријент Висентеа Бласка Ибањеса, насталим након путовања овог шпанског писца од Француске до Истанбула 1907. године. Иако на овом путовању Бласко Ибањес није пролазио кроз Италију, у многим текстовима јављају се референце на ита- лијанску културу, будући да ју је аутор већ упознао током боравка у Италији 1896. године када је објавио и путопис посвећен овој земљи – У земљи уметности. Служећи се поставкама имаголо- гије, у раду ћемо анализирати како Италија постаје културна референца и основа поређења народа и места која је путописац посетио 1907. године. Слику другог тумачимо као конструкт, кон- венцију, као субјективни производ Бласка Ибањеса узимајући у обзир читав културни материјал који је коришћен за писање, односно оно што је аутор слике познавао и доживео. Поред информативног карактера стварност уобличену у путопису читамо као поетску пројекцију субјективности. Иако је у путопи- сима типично поређење ми-други, приметно је да Бласко Ибањес не поставља у однос шпанско-Друго, али се јављају међусобна поређења других народа. Закључујемо да италијанске референце функционишу као посреднички елементи у осликавању других народа. Многа места стичу идентитет управо контрастирањем или освртом на референтна места у италијанској култури.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Висенте Бласко Ибањес, Италија, Оријент, путопис, имагологија, идентитет

ЛИТЕРАТУРА:

 • Albukerke Garsija 2006: L. Albuquerque García, „Los ’libros de viajes’ como género literario”, en: M. Lucena Giraldo y J. Pimentel (eds.), Diez estudios sobre liter- atura de viajes, Madrid: CSIC.
 • Blasko Ibanjes 2012: V. Blasco Ibáñez, Oriente, Project Gutenberg EBook.
 • Blasko Ibanjes 2018: V. Blasko Ibanjes, Orijent, Beograd: Partenon.
 • Ibara i Baljester 2011: N. Ibarra y J. Ballester, Escenarios textuales de la alteridad: literatura y viaje, SEDLL, Lenguaje y Textos, Núm. 33, mayo, pp. 111–133.
 • Kariso Rueda 1997: S. Carrizo Rueda, Poética del relato de viajes, Kassel: Edition Reichenberger.
 • Kolombi Nikolija 2006: B. Colombi Nicolia, El viaje y su relato, Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, 43/2, 11–35.
 • Leersen 2007: J. Leerssen, Type, typicality, in: M. Beller and J. Leerssen (eds.), Imagol- ogy. The cultural construction and literary representation of national charac- ters: a critical survey, Rodopi: Amsterdam/New York, 450–451.
 • Leersen 2009а: J. Leerssen, Odjeci i slike: refleksije o stranom prostoru, u: D. Dukić, Z. Blažević, L. Plejić Poje, I. Brković (ured.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa, 83–98.
 • Leersen 2009b: J. Leerssen, Imagologija: povijest i metoda, u: D. Dukić, Z. Blažević, L. Plejić Poje, I. Brković (ured.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa, 169–186.
 • Leersen 2009c: J. Leerssen, Retorika nacionalnog karaktera: programatski pregled,  u: D. Dukić, Z. Blažević, L. Plejić Poje, I. Brković (ured.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa, 99–124.
 • Leersen 2016: J. Leerssen, Imagology: On using ethnicity to make sense of the world,
 • Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, 10, 13–31.
 • Karanović 2018: V. Karanović, Španska književnost realizma, Beograd: Filološki fakultet.
 • Majner 2009: J. C. Mainer, La Edad de Plata (1902–1939): ensayo de interpretación de un proceso cultural, Madrid: Cátedra.
 • Ortis de Urbina 2009: P. Ortiz de Urbina, La recepción de la cultura alemana en Blasco Ibáñez antes y después de la Primera guerra mundial, en: Berta Reposo, Eckhard Weber (eds.), Guerra y viaje: una constante histórico-literaria entre España y Alemania, Universidad de Valencia, Valencia, 223–235.
 • Pažo 1994: D-H. Pageaux, De la imaginería cultural al imaginario, en: P. Brunel e I. Chevrel (eds.), Compendio de literatura comparada, Madrid: Siglo XXI edi- ciones, 101–131.
 • Rubio Kremades 2010: E. Rubio Cremades, Entre España e Italia: siglo XIX, Ínsula, 757–758, 24–28.
 • Sekeruš 2001: P. Sekeruš, Govor o drugom u francuskoj kulturi prve polovine XIX veka, Polja: mesečnik za umetnost i kulturu, 418, 51–64.
 • Sekeruš 2006: P. Sekeruš, „Društvene predstave i proizvodnja značenja: slike Južnih Slovena u francuskoj kulturi 19. veka”, u: Lj. Subotić (ured.), Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet, 101–108.
 • Sekulić 2019: M. Sekulić, Španija Miloša Crnjanskog: imagološka studija, Kragujevac: FILUM.
 • Sekulić i Karanović 2020: „Detalji koji govore: Orijent Visentea Blaska Ibanjesa”, u: D. Bošković (ured.), Tako male stvari: intimno u književnosti i kulturi, Kraguje- vac: FILUM, 625–636.
 • Sindram 2009: K. U. Syndram, Estetika alteriteta: književnost i imagološki  pristup, u: D. Dukić, Z. Blažević, L. Plejić Poje, I. Brković (ured.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa, 71–82.
 • Fišer 2009: M. S. Fischer, Komparatistička imagologija: za interdisciplinarno istraživanje nacionalno-imagotipskih sustava, u: D. Dukić, Z. Blažević, L. Plejić Poje, I. Brković (ured.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa, 37–56.
 • Froldi 2000: R. Froldi, La visión de Italia de Blasco Ibáñez: el país del arte, en: Vicente Blasco Ibáñez, 1898–1998. La vuelta al siglo de un novelista: actas del Con- greso Internacional celebrado en Valencia del 23 al 27 de noviembre de 1998, Vol. 1, págs. 107–114.
 • Vedel 1993: A. Wedel, 1993, La germanofobia de Vicente Blasco en Los cuatro jinetes del Apocalipsis, Filología y Lingüística XIX (2), 57–62.