O ПОДЕЛИ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕДА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА

Наслеђе 53 (2022), стр. 185-201

АУТОР(И): Ивана Ђ. Ђорђев

Е-АДРЕСА: ivanacurcin@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.185D

САЖЕТАК:

Развојем електронске писмености и доминацијом штампаног текста над рукописним, потреба за познавањем правила поделе речи на крају реда све је мања; међутим, она се неминовно акту- елизује приликом писања школских писмених задатака. У овом раду стога доносимо ексцерпт из ширег истраживања поштовања ортографске норме у писменим задацима ученика средњих школа различитих образовних профила и смерова у Републици Србији. Циљ је да утврдимо правописну исправност, тј. ортографске карактеристике више од 3.000 писмених задатака из предмета Српски језик и књижевност у засебној правописној области – Подела речи на крају реда. Пажњу посвећујемо и одређивању заступљености и фреквентности грешака према узрасту ученика, школи коју похађају и оцени писменог задатка. Истраживачки корпус испитан је дескриптивном и аналитичком методом. Резул- тати истраживања показали су да ученици средњих школа доми- нантно греше у случајевима када се сугласник нађе у позицији између два вокала на крају реда, а неретко и избегавају да деле речи на крају реда. Правила поделе речи на крају реда најмање поштују ученици средње техничке школе, док најслабија постиг- нућа у овој правописној области показују подједнако прваци и матуранти. Оцене које ученици добијају на писменим задацима   у складу су са заступљеношћу грешака у њима. Налази до којих смо дошли потврдили су примарну хипотезу да поштовању ортографске норме када је реч о подели речи на крају реда треба посветити више пажње у средњошколској наставној пракси. Рад је у завршном делу обогаћен промишљањима о могућностима унапређивања наставног рада у средњим школама, као и право- писне литературе како би се затечено стање када је реч о испити- ваној правописној области изменило.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, правопис, подела речи на крају реда, наставна пракса, писмени задаци, средња школа

ЛИТЕРАТУРА:

 • Brborić 2004: V. Brborić, Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi, Beograd: Filološki fakultet.[orig. na ćirilici]
 • Brborić 22015: V. Brborić, Pravopis i škola, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd: Čigoja štampa. [orig. na ćirilici]
 • Brborić 2018: V. Brborić, O rastavljanju reči na kraju reda, u: D. Mršević-Radović, B. Suvajdžić (ur.), Seminar srpskog jezika, književnosti i kulture, Predavanja 7, Beograd: Međunarodni slavistički centar, Filološki fakultet, 191–200. [orig. na ćirilici]
 • Dešić 1994: M. Dešić, Aktuelna pitanja pravopisa srpskoga jezika, Nikšić: Spone, XXVI/3–4, Nikšić, 40–41. [orig. na ćirilici]
 • Dešić 2001: M. Dešić, Normiranje savremenog srpskog jezika kao naučni i nastavni problem, Beograd: Književnost i jezik, 3/4–5, Beograd, 15–20. [orig. na ćirilici]
 • Dešić 2015: M. Dešić, Pravopis srpskog jezika (školsko izdanje), Beograd: Klett. [orig. na ćirilici]
 • Đorđev 2012: I. Đorđev, Izmene i dopune Pravopisa Matice srpske u dodatnoj nas- tavi srpskog jezika u srednjoj školi, Novi Sad: Metodički vidici, 3, Novi Sad, 91–117, [orig. na ćirilici]
 • Đorđev 2013: I. Đorđev, Upotreba jezičkih igara u nastavi pravopisa, Novi Sad: Meto- dički vidici, 4/4, Novi Sad, 75–91. [orig. na ćirilici]
 • Đorđev 2014: I. Đorđev, Ortografske greške u pismenim zadacima kao smernice za unapređivanje kulture izražavanja učenika i poboljšanje nastave pisanja, Novi Sad: Pedagoška stvarnost, LX/1, Novi Sad: 83–94. [orig. na ćirilici]
 • Đorđev 2015: I. Đorđev, Ortografska norma u pismenim zadacima učenika srednjih škola kao putokaz moderne nastave pravopisa, neobjavljena doktorska disertacija, Beograd: Filološki fakultet. [orig. na ćirilici]
 • Đorđev 2016: I. Đorđev, The orthographic norm in secondary school students’ writ- ten assignments, Belgrade–Vrsac: Research in Pedagogy, 4, Belgrade–Vrsac: 43–54.
 • Ilić 21998: P. Ilić: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi, Novi Sad: Zmaj. [orig. na ćirilici]
 • Marković 1965: Ž. Marković, Problem pismenosti učenika osnovne škole, Beograd: Nastava i vaspitanje, 14/5–6, Beograd, 276−286. [orig. na ćirilici]
 • Nikolić 1983: M. Nikolić, Nastava pismenosti, Beograd: Naučna knjiga. [orig. na ćirilici]
 • Nikolić 52009: M. Nikolić, Metodika nastave srpskoga jezika i književnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. [orig. na ćirilici]
 • Petrović 1999: A. Petrović, Jezičke osobine učenika u školama srednjeg obrazovanja, neobjavljena doktorska disertacija, Beograd: Filološki fakultet. [orig. na ćirilici]
 • Planovi i programi nastave i učenja, zakoni i pravilnici, <https://zuov.gov.rs/ zakoni-i-pravilnici/>, 20. 11. 2021. // <https://www.mpn.gov.rs/dokumen-ta-i-propisi/>, 17. 11. 2021.
 • Pravopis 1995: Pravopis srpskoga jezika (ekavsko školsko izdanje) I. Pravila II. Rečnik, 1995, [priredili: M. Pešikan, Ј. Jerković, M. Pižurica], Novi Sad: Matica srp- ska. [orig. na ćirilici]
 • Pravopis 2010: Pravopis srpskoga jezika (izmenjeno i dopunjeno ekavsko izdanje). Pravila i njihovi osnovi. Rečnik uz pravopis, 2010, [redakcija: M. Pižurica, M. Dešić, B. Ostojić, Ž. Stanojčić], Novi Sad: Matica srpska. [orig. na ćirilici]
 • Rečnik srpskoga jezika 22011: Rečnik srpskoga jezika (izmenjeno i popravljeno izdanje), 22011, [redigovao i uredio M. Nikolić], Novi Sad: Matica srpska. [orig. na ćirilici]
 • Salonski 1969: S. Salonski, Značaj vežbanja za usvajanje znanja iz pravopisa, Beograd: Nastava i vaspitanje, 18/1−5, Beograd, 190–196. [orig. na ćirilici]
 • Šipka 1959: M. Šipka, O nepismenosti naših srednjoškolaca, Sarajevo: Jezik, VII/4, Sarajevo, 118–121. [orig. na ćirilici]
 • Vasić i dr. 1993: S. Vasić, V. Knaflič, A. Petrović, Jezička razvijenost i sadržaji jezičkog izraza učenika izbeglica, u: S. Krnjajić (ur.), Deca, izbeglištvo i škola, Bib- lioteka Istraživački radovi 79, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 67–94. [orig. na ćirilici]
 • Veljković Stanković, Đorđev (2021): D. Veljković Stanković, I. Đorđev, Metafore i analogije u nastavi srpskog jezika – kognitivni pristup, Beograd: Jasen. [orig. na ćirilici]
 • Vigotski 1977: L. Vigotski, Mišljenje i govor, Beograd: Nolit.