ЛИК КРАЉИЦЕ ЈАКВИНТЕ У ИСТОРИЈИ И ДРАМСКИМ ОСТВАРЕЊИМА ЈОВАНА СУБОТИЋА

Наслеђе 52 (2022), стр. 311-326

АУТОР(И): Снежана Р. Булат, Небојша M. Карталија

Е-АДРЕСА: bulat.snezana@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.311B

САЖЕТАК:

У многобројним српским историјским драмама уочава се опречан однос у структурирању ликова жена владара из дукљан- ског краљевства. С једне стране стоји одана Косара, жена краља Владимира, као истинска хероина, док су с друге стране драмски писци доводили Јаквинту, жену краља Бодина, до ивице пакла. Примарни предмет истраживања овог рада јесте сагледавање начина на који је краљица Јаквинта представљена у историјским списима и у драмским остварењима Јована Суботића. У раду ће бити установљено у којој су мери историјски списи утицали на драмску биографију дукљанске краљице. Фокус рада представља трансформација Јаквинтиног лика који је створио Јован Суботић и пут од умиљате, пожртвоване мајке и брижне саветнице, до крволочне и бездушне жене. Истраживачка је пажња усмерена и ка поређењу краљице Јаквинте са Шекспировим Ричардом III.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

историја, драма, Јаквинта, краљица, сукоби.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Ann. Comn. 1937: Anne Comnene, Alexiade I, ed. B. Leib, Paris: Les Belles Lettres. Ann. Comn. 1943: Anne Comnene, Alexiade II, ed. B. Leib, Paris: Les Belles Lettres. Annales Barenses 1844: Annales Barenses, Monumenta Germaniae Historica SS V, ed. G. Pertz, Hannoverae: Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde.
 • Gesta 2009a: Gesta regum Sclavorum I, ured. T. Živković, Beograd: Istorijski institut. Gesta 2009b: Gesta regum Sclavorum II, ured. T. Živković, Beograd: Istorijski institut. Malaterra 2005: Geoffrey Malaterra, The deeds of Count Roger of Calabria and Sicily and of his brother Duke Robert Guiscard, trans. Kenneth Baxter Wolf, Michigan: University of Michigan Press.
 • Mošin 1950: Ljetopis popa Dukljanina, prev. Vladimir Mošin, Zagreb: Matica Hrvatska.
 • Subotić 1868: J. Subotić, Bodin, u: Dela Jovana Subotića, Knj. 6, Pesne dramske, Novi Sad: Štampariji Ignjata Fuksa, 165–310.
 • Subotić 1871: J. Subotić, Jakinta, u: Dela Jovana Subotića, Knj. 7, Pesne dramske, Novi Sad: Srbska štamparija dra Jovana Subotića, 1–200.
 • Subotić 1997: J. Subotić, Krst i kruna ili krunisanje Stevana Nemanje, kralja srpskog: obraz iz prošlosti srpske u IV slike, D. Jovanović (priredio), Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije.
 • Subotić 2009: J. Subotić, J. Radonić (priredio), Život dra Jovana Subotića: (avtobiografija), Leto: epoha treća i četvrta, Deo 4, Novi Sad: Gradska biblioteka.
 • Šekspir 1963: V. Šekspir, Henri šesti, Deo 3, u: S. Petrović, B. Živojinović (preveli), Celokupna dela Viljema Šekspira, Knj. 17. Henri šesti. Deo 3; Henri osmi: istorijske drame, Beograd: Kultura, 7–131.
 • Šekspir 1978: V. Šekspir, Ričard III, u: B. Nedić, Ž. Simić (priredili); D. Angjelović (prevela), Celokupna dela. knj. 6, Beograd: BIGZ: Narodna knjiga: Nolit: Rad, 89–227.
 • VIINJ III 1966: Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije III, ured. Georgije Ostrogorski, Beograd: Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti.
Литература:
 • Banašević 1971: N. Banašević Letopis Popa Dukljanina i narodna predanja, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Calandon 1907a: F. Calandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile I, Paris: Librairie Alphonse Picard et fils.
 • Calandon 1907b: F. Calandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile II, Paris: Librairie Alphonse Picard et fils.
 • Calandon 1900: F. Calandon, Essai sur le règne d’Alexis Ier Comnène (1081–1118), Paris: A. Picard et fils.
 • Chibnall 2006: M. Chibnall, The Normans, Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell. Ferluga 1957: J. Ferluga, Vizantiska uprava u Dalmaciji, Beograd: Naučno delo.
 • Jireček 1978: K. Jireček, Istorija Srba I, Beograd: Slovo ljubve.
 • Kostić 1972: L. Kostić, San na javi Jovana Subotića (1870), u: M. Leskovac (izbor), Odabrana dela II: Tragedije. O pozorištu, Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska književna zadruga, 292–297.
 • Leovac 1978: S. Leovac, Portreti srpskih pisaca XIX veka, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Loud 2000: G. A. Loud, The Age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Northern Conquest, London-New York: Routledge.
 • Maletić 1884: Đ. Maletić, Građa za istoriju Srpskog narodnog pozorišta u Beogradu, Beograd: Čupićeva zadužbina.
 • Marković 1938: Lj. Marković, Jovan Subotić: život i rad. II deo. Književni rad Jovana Subotića, Novi Sad: Štamparija Jovanović i Bogdanov.
 • Ćirković 1981: S. Ćirković, Istorija srpskog naroda I, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Mcqueen 1986: W. B. Mcqueen, Relations between the Normans and Byzantium 1071–1112: Byzantion, 56, Bruxelles: Internationale Des Études Byzantines: Peeters Publishers, 427–476.
 • Nestorović 2000: Z. Nestorović, Jovan Subotić – dramski pisac. Novi Sad: Matica srpska.
 • Nestorović 2007: Z. Nestorović, Bogovi, carevi i ljudi: tragički junak u srpskoj drami XIX veka, Beograd: Čigoja štampa.
 • Ređep 2013: J. Ređep, Greh i kazna božija. Sudbine, bitke i predanja srpskog srednjeg veka, Novi Sad: Prometej.
 • Skerlić 1967: J. Skerlić, Istorija nove srpske književnosti, Beograd: Prosveta. Stephenson 2000: P. Stephenson, Byzantium’s Balkan Frontier – A Political Study Of The Northern Balkans, Cambridge: Cambridge University.
 • Theotokis 2014: G. Theotokis, The Norman Campaigns in the Balkans, 1081–1108, Woodbridge: Boydell Press.
 • Živković 2005: T. Živković, Dva pitanja iz vremena vladavine kralja Bodina, Zbornik
 • radova Vizantološkog instituta, 42, Beograd, 45–50.
 • Živković 2006: T. Živković, Portreti srpskih vladara (IX–XII vek), Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Živković 2005: T. Živković, Dukljanski rat 1072–1075. godine, Istorijski časopis, 47, Beograd, 35–57.