„ЛИПТОНОВ ЧАЈ“ РАДОМИРА КОНСТАНТИНОВИЋА И ИЗАЗОВ РАДИО-ДРАМЕ

Наслеђе 52 (2022), стр. 299-309

АУТОР(И): Бранислава B. Васић Ракочевић

Е-АДРЕСА: branislavans@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.299VR

САЖЕТАК:

Рад започиње кратким освртом на историјски развој радио- драме и бави се њеним специфичним жанровским карактери- стикама како са становишта историјског тренутка у коме настаје (уз појаву радио-апарата) тако и са естетског становишта. Ипак, овај се рад превасходно бави радио-драмама Радомира Констан- тиновића, са посебном пажњом усмереном и на анализу једне од њих, на радио-драму под називом Липтонов чај. Парадигматична за његово стваралаштво на много начина, ова драма пре свега тематизује проблем идентитета наративног субјекта у модерном свету, у свету који не познаје тоталитет и покушава да истражи да ли је самоидентичност, коју смо склони да приписујемо одред- ници идентитета као иманентну особину, уопште могућа. Поред тога, ова драма истражује отуђеност у том истом свету и импера- тив пријатељства као једини категорички императив. С обзиром на чињеницу да су Константиновићеве радио-драме постојале једино у рукопису и звучним записима Трећег програма Радио Београда, те да су светлост дана угледале тек 2019. године, сасвим је извесно да се овим радом тек отвара пут њиховом проучавању и истраживању, као и ревалоризацији дела Радомира Константи- новића уопште.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

радио-драма, Радомир Константиновић, театар апсурда, естетика радио-драме

ЛИТЕРАТУРА:

  • David 2019: Filip David, u: „Radomir Konstantinović u svetu radio drame”, Radomir Konstantinović, Iznenađenje, Sarajevo: University Press.
  • Gavrić 1997: Tomislav Gavrić, Estetika radio-drame, Beograd: Kalekom. Konstantinović 2013: Radomir Konstantinović, Na margini, Sarajevo: University Press.
  • Konstantinović 2016: Radomir Konstantinović, Duh umetnosti, Sarajevo: University Press.
  • Konstantinović 2018: Radomir Konstantinović, Neispisano vreme, Šabac-Beograd: Fondacija S. Vinaver.
  • Konstantinović 2019: Radomir Konstantinović, Iznenađenje, Sarajevo: University Press.
  • Vasić Rakočević 2013: Branislava Vasić Rakočević, Istraživanje identiteta, Beograd: Službeni glasnik.
  • Vasić Rakočević 2019: Branislava Vasić Rakočević, „O radio dramama Radomira Konstantinovića”, u: Radomir Konstantinović, Iznenađenje, Sarajevo: Uni- versity Press.