О ДУХОВНОМ И ФИЗИЧКОМ НЕСТАНКУ И ТРАЈАЊУ У ПРОЗНОМ ДЕЛУ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА

Наслеђе 52 (2022), стр. 269-282

АУТОР(И): Марија М. Грујић

Е-АДРЕСА: margru22@hotmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.269G

САЖЕТАК:

Историја, развој и пропадање људских односа и бивствовања, смештених у контекст нестабилних друштвених прилика на пре- лазу између два века, јесу доминантне преокупације ауторског генија Борисава Станковића, и јављају се у разним мотивским формацијама диљем његовог прозног стваралаштва. Као цен- трално питање појављује се мотив физичке и духовне егзистенције појединца и заједнице, опстајања у простору и времену, као и про- дужења духовног трајања, пошто је већ оно, материјално, људским веком, а још више злим усудом људских конфликата, ограничено. У најважнијим Станковићевим делима опажа се сложеност аутор- ских поигравања темама рођења, смрти, физичког продужења врсте и потомства, духовног пропадања и трајања. У свим својим делима, бавећи се питањима положаја појединца у породици и заједници, Станковић указује на варљивост параметара људског опстанка који је, с једне стране, чврсто повезан са извесношћу материјалне егзистенцијалне обезбеђености и положаја у дру- штву, а с друге стране, суптилно и невидљиво, зависан од осетљи- вости и крхкости људске психе и ломљивости људских идеала. У овом раду анализира се неколико слојева Станковићевих лите- рарних опсервација на тему односа духовног и физичког опстанка и пропадања у свету његових јунака, у циљу откривања дубљих, амбивалентних семантичких вредности ауторовог погледа на свет и увида у историјат људског материјалног и духовног постојања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

духовна и физичка егзистенција, смрт, ритуал, психа, заједница

ЛИТЕРАТУРА:

 • Станковић 1985а: Б. Станковић, Нечиста крв, Београд: Просвета. Станковић 1985б: Б. Станковић, Газда Младен/Певци, Београд: Просвета.
 • Грујић 2015: М.Грујић, Род и култура фрагментарности: Нечиста крв и Газда Младен Борисава Станковића, Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Елијаде 1994: М. Елијаде, Мистична рођења: Иницијације, обреди, тајна друштва. Есеј о неким типовима иницијације, Панчево: Заједница књижевника Панчево.
 • Kjerkegor 2009: S. Kjerkegor, Čovek i duh, sa nemačkog preveo Dimitrije Najdanović, Beograd: Partenon.
 • Копања и Савкић 2020: Ј.Копања, С. Савкић, „Инцест као вид табуизиране сексуалности у роману Нечиста крв Борисава Станковића”, Крагујевац, Наслеђе, год. 17, бр. 46 (2020), 251–267.
 • Левинас 2006: Е. Левинас, Тоталитет и бесконачност, са француског превео Спасоје Ћузулан, Београд: „НК Јасен” – Београд: Службени лист СЦГ – Загреб: Деметра.
 • Милосављевић Милић 2013: С. Милосављевић Милић, Отпори и прекорачења: Поетика приповедања Боре Станковића, Ниш: Филозофски факултет у Нишу.
 • Петровић 2014: С. Петровић, Српска митологија у веровању, обичајима и ритуалу, Београд: Дерета.
 • Протић 1972: М. Протић, „Борисав Станковић према нашем реализму XIX века”, Епоха реализма, ур. Миодраг Протић, Београд: Нолит, 347–362.
 • Frojd 2011: S. Frojd, Antropološki ogledi: Kultura, religija, umetnost, priredio Žarko Trebješanin, Beograd: Prosveta.
 • Чолак 2011: Б. Чолак, „О једном моделу патријархата на Балкану, на примеру прозе Борисава Станковића”, Научни састанак слависта у Вукове дане. Српска књижевност и европска књижевност, зборник радова, књ.40/2, Београд: Филолошки Факултет: Међународни славистички центар, 303–310.
 • Чолак 2009: Б. Чолак, Роман патријархалне културе. Борисав Станковић: Газда Младен, Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Чолак 2007: Б. Чолак, „Борисав Станковић – могућности тумачења проблема Нечисте крви”, Краљево, Повеља, год. 37, бр. 1(2007), 120–134.