РАТОВИ И ГРАДОВИ У РОМАНУ МАТИЈАСА ЕНАРА „ЗОНА“

Наслеђе 52 (2022), стр. 225-238

АУТОР(И): Јелена Н. Арсенијевић Митрић

Е-АДРЕСА: jelena.mitric@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.225AM

САЖЕТАК:

У раду се преиспитује ратни дискурс, глобализација и интензификација насиља у XX и XXI веку, али се истраживање читаве проблематике смешта у контекст архетипског искуства рата и ратног хаоса у књижевности познатог још од Хомерове Илијаде, на чему Енар инсистира у овој савременој епопеји. Будући да је протагониста, унук усташе сарадника Макса Лубурића, суделовао у рату у бившој Југославији, поставља се питање наслеђивања и перпетуирања зла, мржње и деструкције. Проблематизују се сукоби на Балкану посебно у периоду од Првог светског рата надаље, међутим, то није и једини хронотоп овог романа. Кроз имагинарно путовање Зоном (ознака за медитерански басен), посредством тока свести и сећања Франсиса Сервена Мирко- вића, приповедање мапира градове који су у одређеном тренутку у историји такође били попришта сукоба и криза Бејрут, Багдад, Барселона, Алжир…

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Матијас Енар, Хомер, град, рат, логор, Европа, Медитеран, Алжир, Барселона, Бејрут, Јасеновац

ЛИТЕРАТУРА:

 • Arsenijević 2016: Jelena Arsenijević Mitrić, Terra Amata vs. Terra Nullius: Diskurs o (post)kolonijalizmu u delima B. Vongara i Ž. M. G. le Klezioa, 2016, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac. [orig.] Арсенијевић 2016: Јелена Арсенијевић Митрић, Terra Amata vs. Terra Nullius: Дискурс о (пост) колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа, Филолошко- уметнички факултет, Крагујевац.
 • Arsenijević Mitrić 2020: J. Arsenijević Mitrić, The Culture of Memory as a Response to the Politics of Revision and Oblivion: Diana Johnstone, Eve-Ann Pren- tice, and Elena Guskova on the Kosovo War and Nato Bombing of Yugo- slavia, Nasleđe, год. XVI, број 47, 201–215, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.
 • Arsenijević Mitrić 2021: J. Arsenijević Mitrić, Kulturocid nad Srbima u Hrvatskoj    u kontekstu ratova devedesetih, temat Kultura i nacionalna trauma, ured.  dr Slađana Ilić, Kultura, br. 172, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, str. 151–166. [orig.] Арсенијевић Митрић 2021: Ј. Арсенијевић Митрић, Културоцид над Србима у Хрватској у контексту ратова деведесетих, темат Култура и национална траума, уред. др Слађана Илић, Култура број 172, Завод за проучавање културног развитка, Београд, стр. 151–166.
 • Arsenijević Mitrić 2021: J. Arsenijević Mitrić, Stradanje Srba i Jevreja u romanu Jasenovac Ljube  Jandrića,  Srpski  jezik,  književnost,  umetnost  (Zbornik sa XV međunarodnog naučnog skupa Srpski  jezik,  književnost,  umet-  nost, održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu 30–31. X 2020) knj. II/2, Jevreji, ured. Dragan Bošković, Časlav Nikolić, str. 203–224. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac. [orig.] Арсенијевић Митрић 2021: Ј. Арсенијевић Митрић, Страдање Срба и Јевреја у роману Јасеновац Љубе Јандрића, Српски језик, књижевност, уметност (Зборник са XV међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног на Филолошко-уметничком  факултету у  Крагујевцу 30–31. X 2020) књ. II/2, Јевреји, уред. Драган Бошковић, Часлав Николић, стр. 203–224. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац.
 • Asman 2018: A. Asman, Oblici zaborava, Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Benjamin 2017: V. Benjamin, Anđeo istorije, Beograd: Službeni glasnik. [orig.] Бенјамин 2017: В. Бенјамин, Анђео историје, Београд: Службени гласник.
 • Vejl 2020: S. Vejl, Bog u potrazi za čovekom: Duhovna autobiografija, Beograd: Službeni glasnik. [orig.] Вејл 2020: С. Вејл, Бог у потрази за човеком: Духовна аутобиографија, Београд: Службени гласник.
 • Garonja Radovanac 2019: S. Garonja Radovanac, Sloboština 1942. i njeni bunari – prilog o genocidu u NDH i o današnjem zatiranju pamćenja u Hrvatskoj, u: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj 12, Beograd: SANU, str. 217–233. [orig.] Гароња Радованац 2019: С. Гароња Радованац, Слобоштина 1942. и њени бунари – прилог о геноциду у НДХ и о данашњем затирању памћења   у Хрватској, у: Зборник о Србима у Хрватској 12, Београд: САНУ, стр. 217–233.
 • Gaćinović 2019: R. Gaćinović, Ustaški koncentracioni logori – strašna mučilišta u Drugom svetskom ratu, Politička revija, br. 2/2019, str. 203–228. [orig.] Гаћиновић 2019: Р. Гаћиновић, Усташки концентрациони логори – страшна мучилишта у Другом светском рату, Политичка ревија, бр. 2/2019, стр. 203–228.
 • Grief 2018: G. Grief, Jasenovac: Auschwitz of the Balkans, Beograd: Knjiga komerc; Izrael: Institut za holokaust Šem olam; Izrael: Akademski koledž Ono; SAD: Fondacija za projekte edukacije za Holokaust u saradnji sa Poljskim projek- tom za restauraciju jevrejskih grobalja.
 • Zerzan 2009: Dž. Zerzan, Sumrak mašina, Beograd: Službeni glasnik.
 • Jang 2013: R. Jang, Postkolonijalizam: sasvim kratak uvod, Beograd: Službeni glasnik. Matvejević 2008: P. Matvejević, Mediteranski brevijar, Podgorica: CID.
 • Mamford 2001: L. Mamford, Grad u istoriji: njegov postanak, njegovo menjanje, njegovi izgledi, Beograd: BOOK MARSO.
 • Radanović 2019: M. Radanović, Zločini 3. bojne 1. ustaškog obrambenog zdruga na području Stare Gradiške i Bosanske Gradiške krajem 1943. i početkom 1944., Tragovi: časopis za srpske i hrvatske teme, Vol. 2, No. 1. str. 123–196.
 • Halwani 2018: G. Halwani, Erased, Ascent of the invisible, Lebanon: mec film.