ПРЕГЛЕД МОГУЋИХ ТУМАЧЕЊА И ПРЕВОДНИХ РЕШЕЊА СТАРОЕНГЛЕСКЕ ЕЛЕГИЈЕ „ЖЕНИНА ТУГОВАНКА”

Наслеђе 52 (2022), стр. 161-173

АУТОР(И): Јованка Д. Калаба Карлица

Е-АДРЕСА: jovanka.kalaba@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.161K

САЖЕТАК:

Рад нуди превод староенглеске елегије „Женина тугованка” („The Wife’s Lament” или „The Wife’s Complaint”) на српски језик, као и образложења преводних решења утемељених на различи- тим тумачењима дела, која су проистекла из граматичких неја- сноћа староенглеског језика као и композиције саме елегије. Имајући у виду неизбежну спекулативност коју тумачење ова- квог дела подразумева, рад ће такође покушати да се одмакне од нагађања везаних за догађаје у песми и да се усмери на стилске и формалне аспекте елегије и атмосферу коју производе, као и да размотри идеолошки значај враћања на књижевно дело као што  је „Женина тугованка” у савременим истраживањима књижев- ности. Ова елегија редак је пример староенглеске поезије у коме су теме људске патње и пролазности овоземаљских ствари испе- ване у женском роду, што отвара питање „женског” посматрања света, другим речима питање телесности и спиритуалне природе жене које одређени критичари виде као изузетно значајно и недо- вољно истицано у истраживању староенглеске књижевности. Без обзира на више могућих превода а самим тим и више интерпре- татривних опција, дирљива лиричност којом је „Женина туго- ванка” прожета представља снажну критику херојског друштва у коме обесправљена жена успева да артикулише свој бунт као при- гушени глас антихероја, маргиналаца и изгнаника у врло јасно и сурово устројеној ратничкој заједници. У таквим околностима, суштински пасивна англосаксонска жена у заточеништву својим неинхибираним говором афирмише сопствену личност, разми- шљања и осећања

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

превод, староенглеска књижевност, елегија, лиричност, женски глас

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bambas 1963: R. C. Bambas, Another View of the Old English ‘Wife’s Lament’, The Journal of English and Germanic Philology, Vol. 62, No. 2, University of Illi- nois Press, 303–309. <http://www.jstor.org/stable/27714232>, 22. 11. 2013.
 • Belanof 1989: P. Belanoff, The Fall(?) of the Old English Female Poetic Image, PMLA, Vol. 104, No. 5, Modern Language Association, 822–831. <http://www.jstor.org/stable/462574>, 22. 11. 2013.
 • Falk, Kejn 2003: R. D. Fulk and C. M. Cain. Conclusion: Making Old English New: Anglo-Saxonism and the Cultural Work of Old English Literature. A History of Old English Literature, Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, 225–234.
 • Fel 1991: C. Fell, Perceptions of transience, u: M. Godden, M. Lapidge (red.), The Cambridge Companion to Old English Literature, New York: Cambridge Uni- versity Press, 172–189. [orig.] C. Fell, Perceptions of transience, in: M. God- den, M. Lapidge (ed.), The Cambridge Companion to Old English Literature, New York: Cambridge University Press, 172–189.
 • Grinfild 1953: S. B. Greenfield, ‘The Wife’s Lament’ Reconsidered, PMLA, Vol. 68, No. 4, Modern Language Association, 907–912, <http://www.jstor.org/sta- ble/459806>, 22. 11. 2013.
 • Horner 2001: S. Horner, Chapter One: Looking Into Enclosure in the Old English Female Lyrics, The Discourse of Enclosure: Representing Women in Old Eng– lish Literature, Albany: State University of New York Press, 29–63.
 • Kinč 2006: A. Kinch, The Ethical Agency of the Female Lyric Voice: ‘The Wife’s Lament’ and Catullus 64, Studies in Philology, Vol. 103, No. 2, University of North Carolina Press, 121–152. <http://www.jstor.org/stable/4174843>, 22.11.2013.
 • Klink 2004: A. L. Klinck, “The Wife’s Lament”, Anthology of Ancient and Medieval Woman’s Song, New York: Palgrave Macmillan, 50–51.
 • Lingard Hibert 1970: A. Lingard Hibbert, The Old English Elegy and Critical Tradi– tion, A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Vancouver: Department of English, University of British Columbia.
 • Najlz 2003: J. D. Niles, The Problem of the Ending of ‘The Wife’s Lament’, Speculum, Vol. 78, No. 4, Medieval Academy of America, 1107–1150,<http://www.jstor. org/stable/20060924>, 22. 11. 2013.
 • Olsen 1998: A. H. Olsen, Introduction, u: B. Raffel, A. H. Olsen (red.), Poems and Prose from the Old English, New Haven and London: Yale University Press, xi-xxii. [orig.] A. H. Olsen, Introduction, in: B. Raffel, A. H. Olsen (ed.), Poems and Prose from the Old English, New Haven and London: Yale Univer- sity Press, xi–xxii.
 • Rafel, Olsen 1998: B. Raffel, A. H. Olsen, Elegies, Poems and Prose from the Old English, New Haven and London: Yale University Press, 5–21.
 • Stevik 1960: R. D. Stevick, Formal Aspects of ‘The Wife’s Lament’, The Journal of Eng– lish and Germanic Philology, Vol. 59, No. 1, University of Illinois Press, 21–25. <http://www.jstor.org/stable/27707402>, 22. 11. 2013.
 • Straus 1981: B. R. Straus, Women’s Words as Weapons: Speech as Action in ‘The Wife’s Lament’, Texas Studies in Literature and Language, Vol. 23, No. 2, An Issue Devoted to Cultural and Belletristic Authority in Literature, University of Texas Press, 268–285. <http://www.jstor.org/stable/40754647>, 22. 11. 2013.
 • Vord 1960: J. A. Ward, ‘The Wife’s Lament’: An Interpretation, The Journal of English and Germanic Philology, Vol.  59,  No. 1, University of Illinois Press, 26-33 <http://www.jstor.org/stable/27707403>, 22. 11. 2013.