САВРЕМЕНИ ФРАНКОФОНИ ПИСЦИ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА: ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Наслеђе 52 (2022), стр. 101-115

АУТОР(И): Биљана Ј. Стикић

Е-АДРЕСА: biljanasarastikic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.101S

САЖЕТАК:

У раду је проучена проблематика заступљености  савреме-  них франкофоних писаца у средњошколској настави француског језика између два светска рата, која је, с обзиром на програмске захтеве на вишем циклусу југословенских гимназија и реалки, подразумевала употребу уџбеника конципираних на основи књижевних текстова. Иако међу ауторима француских читанки налазимо значајне универзитетске личности, као што је Богдан Поповић, текстови франкофоних писаца били су уврштени само   у читанке Радоја Кнежевића (1934, 1936). Позивајући се на резул- тате претежно савремених књижевних истраживања и примењу- јући дескриптивно-аналитичку методу, насловљена проблематика проучена је са аспекта значаја писаца, репрезентативности иза- браних текстова и степена њихове лингвистичке комплексности. Полазећи од претпоставке да је Кнежевић претходно консултовао најпознатије француске антологије, можемо констатовати да је његов избор франкофоних писаца заиста одражавао углед који су стекли у европској књижевности. Тако je млађим ученицима вишег циклуса представљен родоначелник стрипа Тепфер, кроз одломак приче о ујаку, док су ученици старијих разреда имали прилику да се упознају са деловима Амјеловог личног дневника, као и са пое- зијом белгијских великана симболизма – Роденбаха, Верхарена и Метерлинка. С обзиром на чињеницу да су током међуратног пери- ода веома ретко објављивани чланци о књижевним текстовима у настави француског језика, можемо само да претпостављамо какав је био приступ наставника у поступку обраде. У сваком случају реч је о репрезентативним текстовима који углавном нису били језички нарочито захтевни, што је омогућавало квалитетну рецеп- цију. Заступљеност поменутих франкофоних писаца представљала је одступање од традиционалног избора француских књижевних класика и делимично усмеравање ка савременој књижевности писаној на француском језику, што представља значајан дидак- тички и педагошко-књижевни новитет.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

франкофона књижевност, настава француског језика, Тепфер, Амјел, Верхарен, Роденбах, Метерлинк

ЛИТЕРАТУРА:

 • Amiel, Henri-Frédéric. Fragments d’un journal intime, <https://archive.org/ details/ fragmentsdunjour01amieuoft/page/n143>, 2. 11. 2019.
 • Aubert, N. Poésie et paysage dans la poésie belge francophone. Cahiers de l’AIEF, 2011, <https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_2011_num_63_ 1_2630>,17. 11. 2019.
 • Brempt, M. Le passeur d’eau » : un passage « manqué » entre fascination et dérision », Textyles (11) 2012 <http://journals.openedition.org/ textyles/2076>, 19. 11. 2019.
 • Brogniez, L. Le Monde de Rodenbach. Textyles (19) 2012, <http://journals.openedi- tion.org/ textyles/1139> 31. 10. 2019.
 • Cabral, M. de J. Le passeur d’eau d’Emile Verhaeren: A la confluence d’une nou- velle E(s)th(ét)ique. Carnets 2009, <https://ler.letras.up.pt/ uploads/ fichei- ros/12304.pdf>, 11. 12. 2019.
 • Chion, Thierry. Un documentaire consacré au poète Emile Verhaeren. Actu.fr 76, 24 novembre 2016, <actu.fr/normandie/rouen_76540/un-documentaire-con- sacre-au-poete-emile-verhaeren-sur-les-ecrans-de-lomnia-a-rouen_812643. html>, 9. 6. 2021.
 • Décaudin, M. Images françaises de Verhaeren. Revue belge de philologie et d’his- toire, 17. 4. 2018. <https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1999_num_77_3_4375>, 9. 6. 2021.
 • Dessy, C. Across the Channel: médiations et traductions du symbolisme littéraire belge en  Grande-Bretagne(1890–1900),  Revuebelgedephilologieetdʼhistoire (4) 2014, <https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2014_num_92_4_8614>, 14. 6. 2021.
 • Dinić 21931: B. Dinić, Francuska čitanka za VII razred srednjih škola, Beograd: Zad- ruga Profesorskog društva.
 • Dinić 21933: B. Dinić, Francuska čitanka sa pregledom francuske književnosti za VIII razred srednjih škola, Beograd: Zadruga Profesorskog društva.
 • Dinić 41934a: B. Dinić, Francuska čitanka za V razred srednjih škola, Beograd: Kred- itna i pripomoćna zadruga Profesorskog društva.
 • Dinić 31934b: B. Dinić, Francuska čitanka za VI razred srednjih škola, Beograd: Kred- itna i pripomoćna zadruga Profesorskog društva.
 • Gorceix, P. Maeterlinck symboliste: le langage de l’obscur. Textyles (1–4) 2012, <http:// journals.openedition.org/textyles/1643>, 2. 5. 2019.
 • Hoibian, O. Les voyages en zigzag de Rodolphe Töpffer. Babel (8) 2003, <http://jour- nals.openedition.org/babel/1311>, 30. 10. 2019.
 • Knežević 1934: R. Knežević, Francuska čitanka sa kratkom metrikom i pregledom francuske književnosti za VII i VIII razred srednjih škola, Beograd: Izdanje kreditne i pripomoćne zadruge Profesorskog društva.
 • Knežević 1936: R. Knežević, Francuska čitanka za V i VI razred srednjih škola, Beograd: Kreditna i pripomoćna zadruga Profesorskog društva.
 • Konstantinović 2010: R. Konstantinović, O prevođenju poezije i drugi ogledi, Novi Sad: Adresa.
 • Maeterlinck, M. Quinze chansons, <>, 11. 1. 2020.
 • Matthew, J. The New Amiel. The French Rewiev (6) 1938, <https://www.jstor.org/sta- ble/380294?seq=1#page_scan_tab_contents>, 14. 12. 2019.
 • Ministarstvo 1923: Ministarstvo prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Sredn- ješkolski zbornik III, Beograd: Priredio Milan K. Petković.
 • Ministarstvo 1927: Ministarstvo prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Sredn- ješkolski zbornik V, Beograd: Priredio Milan K. Petković.
 • Monnet, V. Henry-Frédéric Amiel voyage au bout de l’écrit, Campus (111) 2012, <unige.ch/archives/files/2315/6386/7323/campus111.pdf>, 20. 6. 2019.
 • Monnier, Ph. Le dossier Amiel: bilan et perspectives d’un siècle de recherches. Roman- tisme (32) 1981, <https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1981_num_11_32_ 4496>, 26. 1. 2020.
 • Monnier, Ph. (2001). Henri-Frédéric Amiel. Dictionnaire historique de la Suisse, <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016053/2001-07-09/>, 3. 2. 2020.
 • Moréas, J. Un manifeste littéraire, Le Figaro (supplément littéraire), 38 (1886), 150‒151. <gallica.bnf.fr>, 16. 6. 2021.
 • Novaković 2016 : J. Novaković, La réception d’Emile Verhaeren dans le milieu lit- téraire serbe, u: J. Novaković, Simbolizam u ovom i našem vremenu Le sym- bolisme en son temps et aujourd’hui, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 73‒88.
 • Panić 2016: M. Panić, Vers le futur: la ville dans la poésie de Verhaeren, u: J. Novak- ović, Simbolizam u svom i našem vremenu Le symbolisme en son temps et aujourd’hui, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 103‒113.
 • Peeters, B. D’un simple trait. Les cahiers de médiologie (9) 2000, <https://www.cairn. info/revue-les-cahiers-de-mediologie-2000-1-page-43.htm> 20. 5. 2021.
 • Petit, M. Ce qu’il ne faut pas voir» dans le théâtre de Maurice Maeterlinck. Image & Narrative (1) 2009, <imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/200>,14. 6. 2021.
 • Piaget-Shanks, L. Henri-Frédéric Amiel, The Open Court (786) 1921, <opensiuc.lib. siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3562&context=ocj>, 4. 6. 2020.
 • Polovina 1964: P. Polovina, Nastava i udžbenici francuskog jezika kod Srba do 1914. godine, Beograd: Društvo za strane jezike i književnost.
 • Popović, Trivunac 1923: B. Popović, M. Trivunac, Francuska čitanka za više razrede srednjih škola, Beograd: Izdavačka knjižarnica Rajkovića i Ćukovića.
 • Popović, Trivunac4 1934a: : B. Popović, M. Trivunac, Francuska čitanka za više razrede srednjih škola: deo prvi za V i VI razred, Beograd: Izdanje knjižarnice Radomira D. Ćukovića.
 • Popović, Trivunac4 1934b: B. Popović, M. Trivunac, Francuska čitanka za više razrede srednjih škola: deo drugi za VII i VIII razred, Beograd: Izdanje knjižarnice Radomira D. Ćukovića.
 • Programi 1936: Programi i metodska uputstva za rad u srednjim školama, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije.
 • Rodenbach, G. Les Tristesses, <https://fr.wikisource.org/ wiki/Les_Tristesses>, 10. 6. 2019.
 • Roosbroeck, G. V. Rossetti and Maeterlinck. Modern Language Notes (34/7), 1919, <www.jstor.org/stable/2915646>, 24. 6. 2019.
 • Sauquet, Géraldine. Le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel : l’écriture de soi à
 • l’épreuve du temps. <these.fr/2020PAUU1079>, 1. 6. 2021.
 • Stan 2016 : S. C. Stan, «Les Quinze Chansons», des drames en comprimés? Le premier théâtre de Maeterlinck, entre la didactique et la critique, u: J. Novaković, Simbolizam u svom i našem vremenu Le symbolisme en son temps et aujo- urd’hui, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 115‒137.
 • Stikić 2016: B. Stikić, Nastava francuskog jezika u Srbiji između dva svetska rata: didaktičko-metodički aspekat, Novi Sad: Scienticum autorsko izdanje.
 • Töpffer, R. Nouvelles genevoises, <https://fr.wikisource.org/wiki/La_Biblio- th%C3%A8que_ de_mon_oncle_(T%C3%B6pffer)> , 12. 12. 2019.
 • Van Bever, Léautaud 1947: A. Van Bever, P. Léautaud, Poètes d’aujourd’hui: morceaux choisis, Paris: Mercvre de France.
 • Vandemeulebroucke, C. La construction de la Flandre et du personnage flamand  dans «Bruges-la-Morte» de Georges Rodenbach, Revue de littérature com- parée, (347) 2013, <https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2013-3-page-267.htm>, 20. 6. 2019.
 • Verhaeren, E. Poèmes: IIIe série, <https://fr.wikisource.org/ wiki/Po%C3%A8mes_ (IIIe_s%C3%A9rie,_Verhaeren)>, 16. 5. 2019.
 • Walkley, M. Rodolphe Töpffer. A Swiss Satirist of French Society and Culture. Arts: The Journal of the Sydney University Arts Association, (20) 1998, <https:// openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/ART/article/view/5582>, 20.10 2019.
 • Welkenhyzen, G. M. P. Georges Rodenbach, 1855–1898.  Revue belge de philologie  et d’histoire (32) 1954, <https://www.persee.fr/doc/rbph_00350818_1954_num_32_1_1895_t1_0150_0000_2>, 3. 3. 2021.