ЗАМКЕ У ПРЕВОЂЕЊУ ПОЛИСЕМИЧНИХ ЛЕКСЕМА – ПРЕВОЂЕЊЕ ВИШЕЗНАЧНИЦА У ПРЕВОДУ ЗБИРКЕ ШУМ РАНКА РИСОЈЕВИЋА НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Липар 82 (2023) (стр. 183-195)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милица М. Галић Петровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milicamgalic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR82.183GP

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Полисемичност као карактеристика појединих лексема главно је средство постизања онеобичености конструкција на начин да се оне стилски маркирају, као и постизања веће експресивности текста употребом конструкција које су стилски маркиране. У овом раду наша је намјера да анализирамо понашање вишезначница при превођењу умјетничког текста као и преводилачке стратегије које су примјењиване да би, лексички, превод био што прецизнији и, у исто вријеме, једнако или бар приближно стилски обојен. У овом раду анализирали смо збирку приповједака Шум Ранка Рисојевића и њен превод на италијански језик, при чему смо се ослањали на теоријске ставове неких од најзначајнијих теоретичара превођења и преводилаца. За циљ истраживања постављена је првенствено квалитативна анализа превода и уочавање техника које су се показале као најпримјереније за Рисојевићев језик и стил.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

књижевно превођење, полисемија, теорија превођења, анализа превода, преводилачке технике, надокнађивање, преговарање, коначни превод

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Венути 2011: L. Venuti, Strategies of Translation, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London & New York, 9–21.
 • Згуста 1991: Л. Згуста, Приручник лексикографије, Нови Сад: Матица српска.
 • Диадори 2013: P. Diadori, Teoria e tecnica della traduzione, Milano: Mondadori Education.
 • Eко 2013: U. Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano: Bompiani.
 • Калер 1980: Dž. Kaler, Sosir: osnivač moderne lingvistike, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
 • Клајн 2011: I. Klajn, Italijansko-srpski rečnik, Beograd: Edicija: Alexandria.
 • Маројевић 2015: Р. Маројевић, Лингвистика и поетика превођења, Бања Лука: Паневропски универзитет Апеирон.
 • Речник спрскохрватскога књижевног језика 1990, Нови Сад: Матица Српска. Рисојевић 1995: Р. Рисојевић, Шум и друге кратке прозе, Нови Сад: Светови.
 • Рисојевић 2013: R. Risojević, Rumore – Taccuini dalla Bosnia ed Erzegovina, Bari: Stilo editrice.
 • Сибиновић 1979: М. Сибиновић, Оригинал и превод, Београд: Привредна штампа.
 • Сосир 1996: F. de Sosir, Kurs opšte lingvistike, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Шипка 1998: Д. Шипка, Основи лексикологије и сродних дисциплина, Нови Сад: Матица српска.
 • Treccani – Dizionario online della lingua italiana. ‹www.treccani.it/dizionario›. 26.04.2023.