РАЗВОЈ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И (МУЗИЧКЕ) КРЕАТИВНОСТИ КРОЗ ПРИМЕНУ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ У НАСТАВИ МУЗИКЕ

Липар 82 (2023) (стр. 165-181)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Богдан Р. Пиндовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: bogdan.pindovic@art.pr.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR82.165P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду користили смо методу теоријске анализе претходних истраживања о музичким способностима, као основни услов бављења музиком. Због своје значајне улоге у образовању, у наставној пракси примењују се различита методичко-дидактичка решења која би подстакла да се на најефикаснији начин развију музичке способности, знања и вештине. Важну улогу у овом процесу може да има импровизација, која, примењена у настави, позитивно утиче на креативно мишљење и музички развој. У раду су образложени основни елементи музичких способности, наведене су активности које могу да допринесу њиховом развоју, уз приказ ставова релевантних аутора о креативности као аспекту музичке даровитости. Циљ рада је да прикаже место и улогу импровизације у општеобразовним и музичким школама, као активности која децу уводи у свет културе и уметности, али која такође има значајан утицај на развој музичких способности, вештина и знања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

солфеђо, музичка култура, импровизација, музичка меморија, музичке способности, музичка даровитост

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бачлија Сушић 2016: B. Bačlija Sušić, Spontana improvizacija kao sredstvo postizanja samoaktualizacije, optimalnih i vrhunskih iskustava u glazbenoj naobrazbi, Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 65(1), 95–115.
 • Башић 1973: E. Bašić, Improvizacija kao kreativni čin, Umjetnost i dijete, 26(5): 44–69.
 • Бјелобрк Бабић 2017: О. Bjelobrk Babić, Brojalice u funkciji razvoja ritmičkih i govornih sposobnosti dece predškolskog i ranog školskog uzrasta, Artefact 3(1): 45–54.
 • Васиљевић 2000: M. Z. Vasiljević, Metodika muzičke pismenosti, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
 • Видулин 2016а: S. Vidulin, Glazbeno stvaralaštvo u primarnom obrazovanju: retrospektiva i perspektiva, u: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4, Split: Umjetnička akademija, 15–32.
 • Видулин 2016б: S. Vidulin, Glazbeni odgoj djece u predškolskim ustanovama: mogućnosti i ograničenja, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 62(1), 221–233.
 • Вујаклија 2011: M. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд: Штампар Макарије; Подгорица: Октоих.
 • Гагне 2008: F. Gagné, Building gifts into talents: Brief overview of the DMGT 2.0. ‹http://nswagtc.org.au›. 18.10.2022.
 • Грујић-Влајнић 2009: С. Грујић-Влајнић, Меморисање – суштински део уметничког доживљаја или визуелно-естетска компонента? Зборник једанаестог педагошког форума сценских уметности, Београд: Факултет музичке уметности, 145–152.
 • Глувић 2010: С. Глувић, Стратегија писања диктата у односу на врсте меморије, у: Традиција као инспирација, зборник радова са научног скупа, Бања Лука, 105– 113.
 • Далкроз 1921: J. E. Dalcroze, Rhythm, Music and Education, New York and London: G. P. Puntams & Sons.
 • Ђурковић Пантелић 1998: M. Đurković-Pantelić, Metodika muzičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, Art studio.
 • Јакшић 1974: Đ. Jakšić, Improvizacija i Muzička Enciklopedija 2, Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod.
 • Казић 2005: S. Kazić, Improvizacija u fokusu savremenog solfeggia, u: 4. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 261–268.
 • Кодела 2006: S. Kodela, Мuzička memorija u nastavi solfeđa, V međunarodni simpozijum „Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 285–290.
 • Коутсоупидоу и Хергрејвс 2009: T Koutsoupidou, D. J. Hargreaves, An experimental study of the effects of improvisation on the development of children’s creative thinking in music, Psychology of Music, 37(3): 251.
 • Кратмајер 2000: V. Kratmajer, Izvod sa predavanja na postdiplomskim studijama (rukopis), Sarajevo.
 • Кршић Секулић 1990: V. Kršić-Sekulić, Korelacija nastave solfeđa sa instrumentalnom nastavom, Knjaževac: Nota.
 • Кусовац 2010: S. Kusovac, Dječje stvaralaštvo u nastavi muzičke culture, Svarog 1, 245–250.
 • Ларсон и Гиорги Хеминг 2019: C. Larsson, E. Georgii-Hemming, Improvisation in general music education – a literature review, British Journal of Music Education, 36(1), 49–67.
 • Лелиа 2012: J. Lelea, Savremeni pristupi u udžbenicima muzičke culture, u: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Polhov Gradec: Eduvision, 152–160.
 • Максић 1993: S. Maksić, Kako prepoznati darovitog učenika, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Мид 1986: V. H. Mead, More than mere movement: Dalcroze Eurhytmic, Music educators Journal 82(4): 42–46.
 • Миленковић 2006: S. Milenković, Metodika razvoja govora, Sremska Mitrovica: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
 • Милић 2010: С. Милић, Идентификовање даровитих ученика у основној школи и рад са њима, Нова школа бр. VII, 109–123.
 • Милијевић 2015: S. Milijević, Brojalice u funkciji razvoja govora i govornog izražavanja, Naša škola, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, 76(1), 37–53.
 • Мирковић Радош 1983: K. Mirković Radoš, Psihologija muzičkih sposobnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Мирковић Радош 1996: K. Mirković Radoš, Psihologija muzike, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Николић и Кодела 2016: I. Nikolić, S. Kodela, Musical creativity – constitutive element or product of musical talent development, Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 2(2), University of Niš, 85–92.
 • Николић 2021: I. Nikolić, Specificities of stimulating musical talent within formal musical education, Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music, 7(1), University of Niš, 65–74.
 • Парезановић 2021: К. Парезановић, Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичко-мелодијских форми у настави солфеђа, Књижевна историја − часопис за науку о књижевности, 52, 171, 195–216.
 • Парезановић 2016: К. Парезановић, Примена основних принципа васпитно- образовне методе Марије Монтесори у настави Солфеђа (необјављена докторска дисертација), Београд: Факултет музичке уметности.
 • Парезановић 2011, К. Парезановић, Praying, Playing, Learning, Singing; Летњи кампови у Америци – педагогија кроз игру, у: Зборник радова тринаестог педагошког форума, Београд: Факултет музичке уметности, 52–59.
 • Пекић 2011: J. Pekić, Glavne odrednice muzickog talenta, Godišnjak Filozofskog fakulteta Novi Sad, 36/2, 197–206.
 • Пољак 1989: V. Poljak, Didaktika, Zagreb: Školska knjiga.
 • Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање. Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник. 10/19. ‹http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/›. 25.12.2022.
 • Радичева 2000: Д. Радичева, Методика комплементарне наставе солфеђа и теорије музике. Цетиње: Музичка академија; Нови Сад: Академија уметности.
 • Радош 2010: K. Radoš, Psihologija muzike (drugo dopunjeno izdanje), Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Ранко 2005: M. Runco, Creative Giftedness, In: R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Cambridge University Press, 295–311.
 • Рензули 2005: J. S. Renzulli, The Three-Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Promoting Creative Productivity, In: R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Cambridge University Press, 246–279.
 • Службени гласник РС, Просветни гласник (2017). Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања, број 10/2017, Београд.
 • Службени гласник РС, Просветни гласник (2018). Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања, број 16/2018, Београд.
 • Службени гласник РС, Просветни гласник (2019). Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања, број 5/2019, Београд.
 • Службени гласник РС, Просветни гласник (2019). Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања, број 11/2019, Београд.
 • Стојановић 1996: Г. Стојановић, Настава музичке културе од I до IV разреда основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Тененбаум 1986: A. J. Tannenbaum, Giftedness: A psychosocial approach, In: R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness, Cambridge University Press, 21–52.
 • Терзић 2003: Е. Терзић, Слушање музике у првом циклусу обавезног образовања, у: Зборник радова, 4, Ужице: Учитељски факултет, 203–218.
 • Хелер 1991: K. A. Heller, The nature and development of giftedness: A longitudinal study, European Journal for High Ability, 2, 174–188.
 • Чижић 2021: V. Čižić, Improvizacija u kontekstu suvremenog pijanizma, diplomski rad, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija.