КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА ПЕСНИШТВА СИМЕ ПАНДУРОВИЋА КРАЈЕМ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА

Липар 82 (2023) (стр. 155-164)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Жељка Петронијевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zeljkak3@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR82.155P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Циљ нашег истраживања је однос књижевне критике с краја ХХ и почетком ХХI века према једном од најистакнутијих песника српске модерне, дакле, са извесне временске дистанце, која потврђује да Сима Пандуровић, својим симболистичким стиховима, прожетим интелектуализмом, припада и будућности, тј. времену садашњем. Кроз шири политички, књижевни, и друштвени контекст, бавимо се неким од најзначајнијих анализа Пандуровићевог стваралаштва, оличеним у радовима Мирослава Егерића, Бојане Стојановић Пантовић, Јована Делића, Предрага Петровића, Александра Бошковића и Миливоја Ненина. Песимизам прожет истинском емоцијом, елементи експресионизма, поетика ружног и ирационализам, нови сензибилет, категорија лудила, само су неке од одлика Пандуровићевог певања,  које су показале да је наведени песник, извесним делом свог стваралаштва, био претеча експресионизма, наговештавао авангарду, и стога заслужено песнички рехабилитован деценијама касније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

песимизам, експресионизам, ирационално, естетика ружног, књижевна критика

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бодлер 1999: Ш. Бодлер, Цвеће зла-Париски сплин, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Бошковић 2005: А. Бошковић, Тема лудила у ,,Посмртним почастима” Симе Пандуровића, у: Н. Петковић (уред.), Поетика Симе Пандуровића, Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Делић 2005: Ј. Делић, Маргиналије уз поетику Симе Пандуровића, у: Н. Петковић (уред.), Поетика Симе Пандуровића, Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Егерић 1997: М. Егерић, Песништво Симе Пандуровића и данашња перспектива, у: С. Пандуровић, Песме, Сремски Карловци: Каирос.
 • Кнежевић 2002: Б. Кнежевић, Мисли, Уб: Градска библиотека Б. Кнежевић.
 • Ненин 2006: М. Ненин, Српска песничка модерна, Нови Сад: Издавачка агенција Венцловић.
 • Пандуровић 1920: С. Пандуровић, Огледи из естетике, Београд: Напредак.
 • Пандуровић 1969: С. Пандуровић, Песме, приредио Божидар Ковачевић, Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска књижевна задруга.
 • Пандуровић 1925: С. Пандуровић, Стихови, Београд: Друштво за културно- привредну акцију.
 • Петровић 2006: П. Петровић, Естетика ружног у поезији Симе Пандуровића, у: Н. Петковић (уред.), Поетика Симе Пандуровића, Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Стојановић Пантовић 2006: Б. Стојановић Пантовић, Побуна против средишта, Панчево: Мали Немо.