КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА СОМАТСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА СА КОМПОНЕНТОМ „ОКО” У ИТАЛИЈАНСКОМ, ШПАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (СЕМАНТИЧКО ПОЉЕ ПАЖЊА/ОПРЕЗ)

Липар 82 (2023) (стр. 65-84)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија Н. Вујовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: profditalianol2@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR82.065V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се бавимо контрастивном анализом соматизама са компонентом „око” у италијанском, шпанском и српском језику. С обзиром на чињеницу да је лексема „око” једна од најпродуктивнијих компонената соматизама, анализу смо фокусирали искључиво на једно семантичко поље: пажња/опрез. Циљ истраживања јесте одредити контрастивне истости, сличности и разлике на међујезичком плану. Иницијална хипотеза је да ће два типолошки блиска језика (италијански и шпански) делити више заједничких фразеолошких карактеристика у односу на генетски несродан језик (српски). У циљу доказивања хипотезе из одговарајућих речника ексцерпиран је корпус од 120 соматизама, а затим је методом интерлингвалне контрастивне анализе за неке од њих утврђен тип еквиваленције. Полазни језик је италијански, а циљни језици су шпански и српски. Резултати контрастирања показују да генетски сродни језици деле више заједничких фразеолошких карактеристика, када    је реч о апсолутној међујезичкој еквиваленцији. С друге стране, соматска фразеологија, због универзалности телесног искуства, открива подударности и између језика који не припадају истој језичкој породици, и указује на то да различити народи на сличан начин концептуализују свет који их окружује.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

око, пажња/опрез, фразеологизам, соматизам, контрастивна анализа, контрастивна фразеологија, еквиваленција, италијански, шпански, српски

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Аркес, Падоан 2020: R. Arqués, A. Padoan, Il Grande dizionario di spagnolo, Bologna: Zanichelli.
 • Буитраго 2007: A. Buitrago, Diccionario de dichos y frases hechas, Madrid: Editorial Espasa Calpe, S. A.
 • Вујанић и др. 2007: М. Вујанић и др., Речник српског језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Головић 2010: Б. Головић, Фразеолошки српско-италијанско-француски речник, Београд: Албатрос плус.
 • Клајн 1996: I. Klajn, Italijansko-srpski rečnik, Beograd: Nolit.
 • Кварту 1993: B. M. Quartu, Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Milano: Rizzoli Libri S. p. A.
 • Лапучи 1993: C. Lapucci, Il dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Milano: Garzanti.
 • Лапучи 2007: C. Lapucci, Dizionario dei proverbi italiani, Milano: Mondadori DOC. Лурати 2001: O. Lurati, Dizionario dei modi di dire, Milano: Garzanti.
 • Малдонадо Гонсалес 2006: S. Maldonado González (ed.), Clave:diccionario de uso del español actual, Madrid: SM.
 • Молинер 2002: M. Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid: Gredos.
 • Оташевић 2012: Ђ. Оташевић, Фразеолошки речник српског језика, Нови Сад: Прометеј.
 • Пенадес Мартинес 2019: I. Penadés Martínez, DiLEA. ‹https://www.diccionariodilea. es/diccionario#.›. 10.02.2022.
 • Питано 1998: G. Pittàno, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie, Bologna: Zanichelli editore S. p. A.
 • Питано 2009: G. Pittàno, Frase fatta capo ha, Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni di italiano, Bologna: Zanichelli.
 • Санћес 2001: A. Sánchez (ed.), Gran diccionario de uso del español actual, Madrid: SGEL.
 • Сање, Скепизи 2005: S. Sañé, G. Schepisi, Il dizionario di Spagnolo. Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo, Bologna: Zanichelli/Vox.
 • Севиља Муњос, Сурдо 2009: J. Sevilla Muñoz, M. Zurdo, Refranero multilingüe, Madrid: Instituto Cervantes.
 • Секо и др. 1999: M. Seco, et al., Diccionario del español actual (vol. II), Madrid: Aguilar.
 • Сорџе 1997: P. Sorge, I modi di dire della lingua italiana, Roma: Newton. Цингарели 2004: N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna: Zanichelli.
Литература
 • Гарсија-Пахе Санћес 2008: M. García-Page Sánchez, Introducción a la Fraseología española. Estudio de las locuciones, Barcelona: Anthropos.
 • Зафировић 2014: M. Zafirović, Suze u nemačkoj i srpskoj frazeologiji, Нови Сад,
 • Језици и културе у времену и простору, III, Нови Сад, 135–140.
 • Касарес 1992: J. Casares, Introducción a la lexicografía moderna, Madrid: C. S. I. C.
 • Ковачевић 2012: B. Kovačević, Hrvatski frazemi od glave do pete, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Корпас Пастор 1996: G. Corpas Pastor, Manual de fraseología española, Madrid: Gredos.
 • Корпас Пастор 2003: G. Corpas Pastor, Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseologia, у: G. Korpas Pastor (уред.), Diez años de investigación en fraseología: análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos, Madrid: Iberoamericana, 275–310.
 • Мељадо Бланко 2002: C. Mellado Blanco, Grados de idiomaticidad en fraseologismos del alemán y del español, у: L. Iglesias Rábade, S. Mª. Doval Sánchez (уред.), Studies in Contrastive Linguistics. Proceedings of the 2nd International Contrastive Linguistics Conference, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 653– 661.
 • Мршевић-Радовић 1987: Д. Мршевић-Радовић, Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српско-храватском језику, Београд: Филолошки факултет.
 • Николић 2021: A. Nikolić, Kontrastivna i konceptualna analiza nemačkih i srpskih frazeologizama sa komponentom Tür/vrata, Бања Лука: Филолог, 24, Бања Лука, 186–201.
 • Паскуал Лопес 2006: X. Pascual López, Lo que veo, bien lo creo. La vista en la fraseología española de origen latino, Némesis. Revista de Humanidades, 17.
 • Паезе 1988: A. Paese, Body language, How to read others’ thoughts by their gestures, Oxford: University Printing House.
 • Ристић 2013: G. Ristić, Somatizmi u nemačkoj i srpskoj frazeologiji (kontrastivna istraživanja), Doktorski rad, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
 • Тривић 2013: A. Trivić, Correspondencia recíproca en la fraseología. Análisis contrastivo español-serbio, Timisoara: Colindancias, Revista de la Red Regional de Hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia, 4, Timisoara, 69–80.
 • Тривић 2015: А. Тривић, Лексичко-семантичка анализа соматизама у фразеологији савременог шпанског и српског језика: контрастивни приступ, Докторска дисертација, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 • Турк, Опашић 2008: M. Turk, M. Opašić, Supostavna raščlamba frazema, Rijeka: Fluminensia, 1, Rijeka: 19–31.
 • Финк-Арсовски 2016: Ž. Fink-Arsovski, Što čini razliku? (Tri novija frazeološka kalka u hrvatskom jeziku), у: Ž. Čelić, T. Fuderer, Tetyana (уред.), Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenku Popoviću, Zagreb: FF press, 80–88.
 • Шеваље, Гербран 2018: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Barcelona: Titivillus.