ЛЕГИТИМИЗАЦИЈА ВЛАСТИТОГ СТАТУСА МОЋИ У САМОПРЕДСТАВЉАЊУ МЕЂУНАРОДНЕ КРИЗНЕ ГРУПЕ

Липар 82 (2023) (стр. 9-26)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Љерка В. Јефтић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ljerka.jeftic@fpm.ues.rs.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR82.009J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом истраживању представљени су типови легитимизације у самопредстављању Међународне кризне групе (International Crisis Group), невладине организације која продукује информације о сукобима у свијету. Унутар ширег оквира критичке анализе дискурса, полазећи од тезе да су ауторитет и информација, као друштвени ресурси моћи, у темељу легитимитета персуазивне моћи Међународне кризне групе (МКГ), циљ истраживања је утврдити типове дискурсне стратегије легитимизације којима ова организација успијева да наметне увјерење о исправности, легитимности и неопходности свог постојања и дјелања. Квантитативна и квалитативна анализа корпуса указује на подједнак удио оба наведена ресурса као извора легитимитета. Легитимизација позивањем на ауторитет темељи се на појединачном личном ауторитету у чијем су посједу оснивачи и руководство МКГ-a, чиме се легитимитет позивањем на ауторитет имплицитно транспонује и на саму организацију, као и позивањем на појединачни ауторитет извора препоруке/похвале рада МКГ-a. Легитимизација митопоетиком надопуњује легитимизацију позивањем на лични ауторитет или похвалу/ препоруку, али успоставља и одржава увјерење о карактеру МКГ-a као хероја и заступника угрожених у свијету. Комбинација рационализације и моралне евалуације прибавља легитимитет „теренском истраживању”, односно, „вјерности чињеницама на терену”, на тај начин не само свједочећи о приступу информацијама (као ресурсу персуазивне моћи) него и тиме имплицитно обезбјеђујући легитимитет информацијама које МКГ продукује, односно, истини коју аналитичари МКГ-a утврде о одређеном сукобу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Међународна кризна група, персуазивна моћ, легитимизација, ауторитет, митопоетика, моралне вриједности, рационализација, сукоб

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • МКГ 1: International Crisis Group. ‹https://www.crisisgroup.org/›. 12.12.2022.
 • MKG 2: International Crisis Group: Fifteen  Years  on  the  Frontline.  1995  – 2010. ‹https://icg-prod.s3.amazonaws.com/fifteen-years-on-the-frontline.pdf›.
 • 15.12.2022.
 • МКГ 3: International Crisis Group 2019 – 2020. Preventing War. Shaping Peace.
 • ‹https://icg-prod.s3.amazonaws.com/introduction-to-crisis-group-2019.pdf›. 15.12.2022.
Литература
 • Бенет 2022: S.  Bennet,  Mythopoetic  legitimation  and  the  recontextualisation  of Europe’s foundational myth, Journal of Language and Politics. ‹https://doi. org/10.1075/jlp.21070.ben›. 07.04.2022.
 • Бергер и Лукман 1966: P. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, London: Penguin Books.
 • Блисман де Гевара 2014: B. Bliesemann de Guevara, Studying the International Crisis Group, Third World Quarterly, 35 (4), 545–562.
 • Блисман де Гевара 2014а: B. Bliesemann de Guevara, On Methodology and Myths: Exploring the International Crisis Group’s Culture, Third World Quarterly, 35 (4), 616–633.
 • Ван Дајк 2015: T. A. Van Dijk, Critical Discourse Analysis, in: Tannen et al. (Ed.), The Handbook of Discourse Analysis Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, 466–485.
 • Ван Леувен 2008: Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis, Oxford: Oxford University Press.
 • Ван Леувен 2018: T. van Leeuwen, Legitimation and multimodality, The Routledge Handbook of Language and Politics, in: Wodak and Forchtner (Ed.), London и New York: Routledge, 218–233.
 • Ван Леувен и Водак 1999: T. van Leeuwen, R. Wodak, Legitimizing immigration control: a discourse-historical approach, Discourse Studies, vol. 1 (1), 83–118.
 • Водак 2001: R. Wodak, What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments, in: R. Wodak, M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis, London/ New Delhi: Sage Publications, 1–14.
 • Јефтић 2023: Љ. Јефтић, Језик глобализације у извјештајима Међународне кризне групе о Босни и Херцеговини, Београд: Јасен.
 • Костић 2014: R. Kostić, Transnational Think-Tanks: Foot Soldiers in the Battlefield of Ideas? Examining the Role of ICG in Bosnia and Herzegovina, Third World Quarterly, 35 (4), 634–651.
 • Сајмонс 2014: G. Simons, The International Crisis Group and the Manufacturing of Crises, Third World Quarterly, 35 (4), 581–597.
 • Ферклаф 1995: N. Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, London: Longman Group.