ИЗМЕЂУ ВАВИЛОНА И НОВОГ ЈЕРУСАЛИМА: ГРАД У „БЕОГРАДСКИМ ПРИЧАМА“ СИМЕ МАТАВУЉА И „НОВОБЕОГРАДСКИМ ПРИЧАМА“ МИХАЈЛА ПАНТИЋА

Липар 80 (2022), (стр. 93-106)

АУТОР(И): Маријана С. Јелисавчић

Е-АДРЕСА: marijanamajche@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.093J

САЖЕТАК:

У овом раду покушаћемо да на примерима слика које су у причама о Београду и његовом предграђу оставили Симо Матавуљ и Михајло Пантић сагледамо промене које су задесиле град у периоду од готово једног века. Анализирајући заносе и пркосе јунака, с нарочитим освртом на њихове поступке, указаћемо на појаве које су као последица развијања града утицале и на другачију свест људи. Консултујући теоријске текстове о граду, његовим особеностима и метаморфозама кроз историју и цивилизацијски напредак, показаћемо зашто је човек у граду с почетка XX столећа активни учесник у његовом животу и развоју, а онај с краја века пасивни и често депримирани посматрач.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

град, Београд, Нови Београд, метропола, Симо Матавуљ, Михајло Пантић

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Matavulj 1977: S. Matavulj, Beogradske priče, Beograd: Rad.
 • Pantić 1994: M. Pantić, Novobeogradske priče, Beograd: Vreme knjige.
 • Pantić 2016: M. Pantić, Novobeogradske priče, Beograd: Arhipelag.
 • Матавуљ 1902: С. Матавуљ, Београдске приче, Београд: Дело.
 • Матавуљ 1996: С. Матавуљ, Београдске приче, Београд: БМГ.
 • Литература
 • Kastels 2005: M. Kastels, Evropski gradovi, informaciono društvo i globalna ekonomija, M. Petrović (prev.), u: S. Vujović i M. Petrović (prir.), Urbana sociologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 181–196.
 • Lefevr 1988: A. Lefevr, Grad i urbano, S. Vujović (prev.), u: S. Vujović (prir.), Sociologija grada: sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 254–259.
 • Mamford 2006: L. Mamford, Grad u istoriji: njegov postanak, njegovo menjanje, njegovi izgledi, V. Ivir (prev.), Novi Beograd: Book & Marso.
 • Mladenović 2011: M. Mladenović, Dečak iz vode, F. Rigonat (prir.), Beograd: LOM.
 • Park 2005: R. E. Park, Grad – predlozi za istraživanje ljudskog ponašnja u gradskoj sredini, J. Kovačević (prev.), u: S. Vujović i M. Petrović (prir.), Urbana sociologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 78–101.
 • Risman 1965: D. Risman, Usamljena gomila: studija o promeni američkog karaktera, Beograd: Nolit.
 • Stevanović 1977: V. Stevanović, Matavulj u Beogradu, Beograd u Matavuljevim pričama, u: Beogradske priče, Beograd: Rad, 193–200.
 • Šorske 2008: K. E. Šorske, Ideja o evropskoj misli od Voltera do Špenglera, P. Šaponja (prev.),  Novi Sad: Polja: mesečnik za umetnost i kulturu, br. 435, Novi Sad, 57–70.
 • Vladušić 2011: S. Vladušić, Crnjanski, Megalopolis, Beograd: Službeni glasnik.
 • Vladušić 2014: S. Vladušić, Mi, izbrisani (video-igra), Beograd: Laguna.
 • Vujović 1988: S. Vujović, Grad kao jedinstvo ekološkog, prirodnog i moralnog poretka, u: S. Vujović (prir.), Sociologija grada: sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 26–32.
 • Zimel 2008: G. Zimel, Metropolis i društveni život, T. Kargačin (prev.) u: Georg Zimel: 1858–2008, D. Marinković (prir.), Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija, 280–291.
 • Žikić 2014: A. Žikić, Mesto u mećavi: priča o Milanu Mladenoviću, Beograd: Laguna.
 • Владушић 2013: С. Владушић, Виртуелни становник Мегалополиса, Нови Сад: Летопис Матице српске, књ. 491, св. 1–2, јануар-фебруар, Нови Сад, 118–130.
 • Дејвис 2013: М. Дејвис, Тврђава Л. А., Ј. Боровина, Р. Шегрт (прев.), Нови Сад: Летопис Матице српске, књ. 491, св. 1–2, јануар-фебруар, Нови Сад, 131–145.
 • Драинац 1998: Р. Драинац, Лирика Драинац: сабране песме 1, Г. Тешић (прир.), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Јерков 2013: А. Јерков, Један немогући осврт на урбофилију, двадесет пропалих година касније”, Нови Сад: Летопис Матице српске, књ. 491, св. 1–2, јануар-фебруар, Нови Сад, 65–86.
 • Константиновић 1962: Р. Константиновић, Извањац и освајач, Биљешке једног писца; Бакоња фра Брне, Нови Сад: Матица српска, Београд: СКЗ, 7–23.
 • Марићевић 2016: Ј. Марићевић, Барок у белетристичком опусу Милорада Павића (докторска дисертација), Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Матавуљ 1962: С. Матавуљ, Биљешке једног писца; Бакоња фра Брне, Нови Сад: Матица српска, Београд: СКЗ.
 • Палавестра 1984: П. Палавестра, Мотив дошљака у новијој српској књижевности, у: В. Хан (уред.), Градска култура на Балкану: (XV-XIX век): зборник радова. 1,  Београд: Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт.
 • Пантић 2003: М. Пантић, Капетан собне пловидбе, Нови Сад: Дневник.