АНАЛИЗА НАЧИНА ПИСАЊА САЖЕТАКА У ЧАСОПИСУ „ЛИПАР“

Липар 79 (2022), (стр. 269-285)

АУТОР(И): Сања С. Маркељић

Е-АДРЕСА: sanja.markeljic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.269M

САЖЕТАК:

У овом раду се бавимо начином писања сажетака за научне чланке у часопису Липар. Циљ рада је утврдити које информације аутори сажетака наводе када их пишу и колико тај начин писања одступа од теоријских правила писања овог елемента научно-критичке апаратуре. У те сврхе прикупљен је корпус од 50 научних сажетака, чија се структура поредила са моделом научног сажетка који смо оформили комбиновањем модела који се нуди у часопису Липар и литератури којом смо се служили. Резултати до којих се дошло су следећи: 1) није пронађен ниједан пример тзв. свеобухватног модела научног сажетка; 2) пронађено је укупно 13 модела; 3) Модели предмет (корпус) + метод + циљ + резултат и предмет (корпус) + метод + циљ показали су се као најучесталији у корпусу, али не у значајној мери у односу на преостале моделе. На основу свега наведеног, може се закључити да је начин писања научног сажетка далеко разноврснији него што се у литератури наводи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

сажетак, модел, структура, Липар, дискурсни жанр

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
Корпус:
 • Липар, Универзитет у Крагујевцу: Крагујевац, бројеви: 47–70.
Сажеци цитирани у раду:
 • Божовић 2015: Примена лингвостилистичке анализе у методичком приступу песми Залазак сунца Јована Дучића, Крагујевац: Липар, 58, Крагујевац: 257–268.
 • Булат 2018: С. Р. Булат, Лик султана Бајазита у драми Оливера Мите Димитријевића, Крагујевац: Липар, 66, Крагујевац, 75–85.
 • Вељовић 2012: Б. М. Вељовић и др., Називи за ракију у западној Лепеници, Крагујевац: Липар, 49, Крагујевац, 137–145.
 • Гавриловић 2012: И. Гавриловић, Образовање као основни елемент књижевне и културне слике света романа Поп Ћира и Поп Спира и Вукадин Стевана Сремца, Крагујевац: Липар, 56, Крагујевац, 101–124.
 • Грујић 2013: Ј. Грујић, Власт и новац у комедијама Бранислава Нушића, Крагујевац: Липар, 48, Крагујевац, 189–215.
 • Ђуровић 2014: С. Ђуровић, Глаголски прилог садашњи као и као придев у Травничкој хроници Иве Андрића, Крагујевац: Липар, 55, Крагујевац, 95–104.
 • Лазаревић 2013: С. Лазаревић, О семену за усев, Крагујевац: Липар, 52, Крагујевац, 21–34.
 • Лазаревић 2013: С. Лазаревић, Форма без формализма, Крагујевац: Липар, 50, Крагујевац, 9–23.
 • Лутовац 2015: Т. Н. Лутовац, Деминутиви и деминутивни плеоназми као изрази хипокористичности у приповеткама Петра Кочића, Крагујевац: Липар, 58, Крагујевац: 187–200.
 • Матић 2014: А. Д. Матић, Словенство у раној поезији Растка Петровића, Крагујевац: Липар, 55, Крагујевац, 133–147.
 • Матић 2015: А. Д. Матић, Облици смеха у епским народним песмама о Марку Краљевићу, Крагујевац: Липар, 57, Крагујевац, 61–75.
 • Милановић 2012: Дистрибуција наставака вокатива једнине именица мушког рода I врсте у српском језику, Крагујевац: Липар, 48, Крагујевац, 193–203.
 • Нешковић 2013: Друштвена предиспозиција ликова жена у комедијама Јована Стерије Поповића Покондирена тиква, Зла жена, Родољупци, Крагујевац: Липар, 50, Крагујевац, 129–152.
 • Поповић 2013: Т. Поповић, Фигуре љубави и смрти у поезији Милоша Црњанског, Растка Петровића и Момчила Настасијевића, Крагујевац: Липар, 50, Крагујевац, 45–69.
 • Спасић 2019: Ј. Спасић, Синестезијска метафора у српској књижевности за младе, Крагујевац: Липар, 69, Крагујевац, 193–203.
Литература
 • Батија 1993: V. K. Bhatia, Analyzing genre: language use in professional settings, London: Longman Publishing.
 • Буш-Лауер 2014: I. Busch-Lauer, Abtracts: Cross-linguistic, Disciplinary and Intercultural Perspective, in: М. Bondi et al. (eds.), Abstracts in Academic Discourse: Variation and Change, Bern: Peter Lang AG, 43–64.
 • Благојевић 2010: С. Благојевић, Да ли се у академском писању за међународну дискурсну заједницу (и даље) могу идентификовати елементи академских образаца сопствене културе?, у: Љ. Суботић и др. (уред.), Сусрет култура, књ. 1, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 531–539.
 • Благојевић 2014: S. Blagojević, Konferencijski sažeci autora sa anglofonog i srpskog govornog područja: kontrastivna analiza, u: T. Prćić i dr. (ured.), Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi, Novi Sad: Filozofski fakultet: Orfelin izdavaštvo, 2014, 65–81.
 • Благојевић 2015: S. Blagojević, Pisanje sažetka naučnog članka u okviru nastave engleskog jezika za akademske potrebe, у: Б. Димитријевић (уред), Језик и књижевност у контакту и дисконтакту, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 357–369.
 • Благојевић 2015: S. Blagojević, National Writing Habits as a Potential Hindrance to International Academic Communication, у: I. Lakić et al. (ed.), Academic discourse across cultures, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 6–19.
 • Вентола 1994: E. Ventola, Abstracts as an object of linguistic study, in: S. Čmejrková, F. Daneš, E. Havlová (ed.), Writing vs speaking: language, text, discourse, communication, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 333–352.
 • Јаконтов 2003: Yakhontova, Tatyana. English Academic Writing for Students and Researchers. ‹http://www.academia.edu/36296751/English_Academic_Writing_for_ Students_and_Researchers›. 12.08.2018.
 • Клеут 2008: М. Клеут, Научно дело од истраживања до штампе: техника научноистраживачког рада, Нови Сад: Академска књига.
 • Kундачина и др. 2007: M. Kundačina i dr., Akademsko pisanje, Užice: Učiteljski fakultet.
 • Лестер и др. 2015: J. D. Lester et al., Writting Research Papers: A Complete Guide, London: Pearson.
 • Свејлз и др. 2009: Ј. М. Swales et al., Abstracts and the Writing of Abstracts, University of Michigan: The University of Michigen Press.
 • Хајленд 2004: K. Hyland, Disciplinary Discourses: Social interaction in academic genres, Ann Arbour: The University of Michigan Press.
 • Шуваковић 2010: У. Шуваковић, Академско писање у друштвеним наукама, Београд: Досије.