ТИПОВИ ТУЂЕГ ГОВОРА У РОМАНУ „ПИЈАВИЦЕ“ ДАВИДА АЛБАХАРИЈА

Липар 79 (2022), (стр. 239-252)

АУТОР(И): Арсеније М. Сретковић

Е-АДРЕСА: arsenijekg034@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.239S

САЖЕТАК:

У овом раду са стилистичког становишта разматрају се модели преношења туђег говора у роману Пијавице Давида Албахарија. Циљеви овога рада су евидентирање типова преношења туђег говора и осветљавање њихових стилистичких ефеката. Применом аналитичко- дескриптивне методе у роману су препознати: прави управни говор, уведени слободни управни говор, фрагментарни управни говор, основни (граматикализовани) вид неуправног говора, полууправни говор, неуправни експресивни говор и неуправни неконекторски говор. У различитим контекстима помоћу њих осликавају се разговори ликова романа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Давид Албахари, стилистика, егзил, туђи говор, прави управни говор, неуправни говор

ЛИТЕРАТУРА:

Извор
 • Албахари 2005: Д. Албахари, Пијавице, Београд: Стубови културе.
 • Литература
 • Аврамовић 2014: М. Аврамовић, Књиге огледала: Цинк и Мамац Давида Албахарија, Цетиње: Књижевна историја, год. 46, бр. 153, Цетиње, 525–546.
 • Бахтин 1980: M. Bahtin, Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit.
 • Виноградов 1971: V. Vinogradov, Stilistika i poetika, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
 • Гезен 2005: A. Gessen, Where Imagination Fails: Rembering the Holocaustin Götz and Mejer by David Albahari, Serbian Studies, Vol. 19, No 1, 95–103.
 • Горуп 2005: R. Gorup, The Author in Exile: Writing to Forget, Serbian Studies, Vol. 19, No 1, 3–15.
 • Катнић Бакаршић 1999: M. Katnić Bakaršić, Lingvistička stilistika, Budapest: Open society institute.
 • Ковачевић 2012: М. Ковачевић, О граматичко-стилистичком терминосистему туђег говора, Београд, Никшић: Српски језик, год. 17, бр. 1-2, Београд, Никшић, 13–38.
 • Ковачевић 2012а: М. Ковачевић, О језику и стилу Петра Пајића, у: М. Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста, Београд: СКЗ, 173–209.
 • Милашин 2014: Г. Милашин, О типовима и функцијама преношења туђег говора у дневним новинама у Републици Српској, у: Б. Димитријевић (уред.), Језик, књижевност и култура, Ниш: Филозофски факултет, 26–39.
 • Митровић 2005: M. Mitrović, Gec i Majer or Situational Education, Serbian Studies, Vol. 19, No 1, 83–95.
 • Милутиновић 2005: Z. Milutinović, The Demoniacism of History and Promise      of Aesthetic Redemption in David Albahari’s Bait, Serbian Studies, Vol. 19, No 1, 15–25.
 • Мраовић 2005: D. Mraović, The Politics of Representations: Mamac by David Albahari, Serbian Studies, Vol. 19, No 1, 35–53.
 • Николић 2017: М. Николић, Стилистика приповедања у стварносној прози Добрила Ненадића, Београд, Никшић: Српски језик, бр. 22, Београд, Никшић, 155–174.
 • Николић 2020: М. Николић, Стилистичка истраживања типова туђег говора, Београд, Никшић: Српски језик, бр. 25, Београд, Никшић, 287–301.
 • Пантић 1997: М. Пантић, Спојени судови, у: Д. Албахари, Мамац, Београд: Народна књига, 204–208.
 • Павловић 2013: А. Павловић, Албахаријева проза у међународном славистичком контексту, у: М. Пантић (уред.), Слике из породичног времена, Београд: Библиотека града Београда, 174–188.
 • Принс 2011: Dž. Prins, Naratološki rečnik, Beograd: Službeni glasnik.
 • Ракочевић 2005: R. Rakočević, Shem Is Eating Words. On an Episodeof Logophagy: David Albahari’s Tsing, Serbian Studies, Vol. 19, No 1, 25–35.
 • Рибникар 2005: V. Ribnikar, History as Trauma in the Work of David Albahari, Serbian Studies, Vol. 19, No 1, 53–83.
 • Рибникар 2006: В. Рибникар, Историја и траума у романима Давида Албахарија, Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 54, св. 3, Нови Сад, [613]–639.
 • Чутура 2014: И. Чутура, Семантика и стилистика глагола у Ћопићевим ауторским дидаскалијама, у: В. Jовановић, Т. Росић (уред.), Књижевност за децу у науци и настави: зборник радова са научног скупа, 127–142.
 • Шолем 2001: Г. Шолем, Кабала и њена симболика, Београд: Плави круг.