ИДЕОЛОШКИ РАСПОНИ САВРЕМЕНИХ ПРИЧА О КОСОВУ

Липар 78 (2022), (стр. 121-137)

АУТОР(И): Александра Д. Матић

Е-АДРЕСА: aleksandra.matic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR78.121M

САЖЕТАК:

У раду се испитују идеолошки распони савремених прича о Косову, као рефлекси друштвене, политичке и културне подлоге у којој настају, и, последично, процеси утврђивања или напуштања доминантних идентитетских матрица, заснованих на косовском миту. Како   је Косово наша велика прича, конститутивни наратив националног бића, али и српске књижевноисторијске свести, показало се нужним расветлити како савремена српска проза промишља овај наратив, али и осветлити дијахронијску перспективу, која идеологијама додељује митску или симболичку димензију. Пет аутора и текстова о којима говоримо   су: Бранислав Јанковић, „Славуј-пиле”, Мухарем Баздуљ, „Из Призрена мјеста питомога”, Дејан Стојиљковић, „Нема храбрости”, Весна Капор, „Чега би волео да се сећаш” и Ана Радмиловић, „Косово – триста чуда”. Међу одабраним савременим причама уочен је распон од утврђивања и оснаживања до оспоравања доминантног идеолошког дискурса о Косову и његове митологије. Заједничка интенција која се уочава јесте да се конституишу „мале” приче указивањем на једно „приватно” виђење Косова као резултат фрагментаризације слике света, и одатле деконструкција или преосмишљавање наслеђених идентитета на темељима нових политика и идеолошких конструката заступљених у нашој епохи, који производе унутрашњу дисонанцу у самом тексту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Косово, идеологија, мит, фолклор, идентитет

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алтисер 2009: L. Altiser, Ideologija i državni ideološki aparati, Beograd: Karpos.
 • Баздуљ 2016: М. Баздуљ, Из Призрена мјеста питомога, у: Приче о Косову, Београд: Лагуна.
 • Барт 2009: R. Barthes, Mitologije, Zagreb: Naklada Pelago.
 • Барт 2010: Р. Барт, Задовољство у тексту & Варијације о писмо, Београд: Службени гласник.
 • Барт 2011: R. Bart, Svetla komora: Beleška o fotografiji, Beograd: Kulturni centar Beograda.
 • Башлар 2005: G. Bašlar, Poetika prostora, Beograd: Alef.
 • Бошковић 2011: Д.  Бошковић,  Политике  српског  постмодернизма, Крагујевац: Наслеђе, год. 8, бр. 20, 9–21.
 • Бошковић 2014: С. Бошковић, Косовски културолошки мит, Београд: Службени гласник.
 • Ван Дијк: Teun A. Van Dijk, Ideology and discourse, The Oxford Handbook of Political Ideologies, Edited by Michael Freeden, Lyman Tower Sargent and Marc Stears, Oxford University Press. ‹http://www.uop.edu.pk/ocontents/Book%20The%20 Oxford%20Handbook%20of%20%20Political%20Ideologies.pdf›. 11. 3. 2022.
 • Иглтон 1991: T. Eagleton, Ideology: an introduction, London, New York: Verso. Јанковић 2016: Б. Јанковић, Славуј-пиле, у: Приче о Косову, Београд: Лагуна.
 • Калер 2009: Dž. Kaler, Teorija književnosti (sasvim kratak uvod), Beograd: Službeni glasnik.
 • Капор 2016: В. Капор, Чега би волео да се сећаш, у: Приче о Косову, Београд: Лагуна.
 • Косанић 2019: И. Косанић, Додир душе читаоца и писца: књижевне критике, Ниш: Народна библиотека „Стеван Сремац”.
 • Лазаревић Радак 2013: S. Lazarević Radak, Otkrivanje Balkana, Pančevo: Mali Nemo.
 • Лешић 2003: Z. Lešić, Nova čitanja: poststrukturalistička čitanka, Sarajevo: Buybook.
 • Лома 2002: А. Лома, Пракосово: словенски и индоевропски корени српске епике, Београд: Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт.
 • Милановић 2012: Ж. Милановић, Кружно путовање идентитета, Нови Сад: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XXXVII, 61–73.
 • Радмиловић 2016: А. Радмиловић, Косово – триста чуда, у: Приче о Косову, Београд: Лагуна.
 • Стојиљковић 2016: Д. Стојиљковић, Нема храбрости, у: Приче о Косову, Београд: Лагуна.
 • Тодоров 1994: C. Todorov, Mi i Drugi: francuska misao o ljudskoj raznolikosti, Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Фуко 2012: M. Fuko, Šta je autor, Novi Sad: Polja, br. 473, god. LVII, 100–112. Хардинг 2004: E. Harding, Misterija žene, Beograd: Plavi jahač.
 • Чоловић 2016: I. Čolović, Smrt na Kosovu Polju, Beograd, Biblioteka XX vek.